Hørhus Kollegiets husorden

Vis »

Hørhus Kollegiets husorden

§ 1: Generelt.

Beboere må under deres udfoldelse på Hørhuskollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboere er ansvarlige for gæsters optræden.

 

§ 2: Rengøring.

Det påhviler beboerne selv at renholde køkken-, gang- og fællesarealer. De enkelte etager/køkkener iværksætter og administrerer en fast køkkenturnus, som enhver er forpligtet til at deltage i. Den enkelte etage beslutter, om en beboers misligholdelse af sin forpligtelse iht. turnusordningen skal indklages (jvf. § 12).

 

§ 3: Køkkenfaciliteter.

Det påhviler kollegiet, via den til enhver tid siddende inspektører, at erstatte følgende køkkenudstyr hvis dette er defekt: Ovn, emhætte, køleskab, fryser, elkedel, mikrobølgeovn, brødrister og komfur.

Hvis ovenstående udstyr går i stykker, skal det overleveres til inspektøren før der kan udleveres nyt. Kollegiets inspektør kan tilbageholde udstyr, hvis den enkelte etage har forsømt at vedligeholde det, f.eks. en elkedel der ikke jævnligt bliver afkalket. I dette tilfælde skal beboerrådet inddrages i sagen via den til en hver tid siddende beboerrådsformand.

Det påhviler den enkelte etage:

 1. at yde en ordentlig vedligeholde kollegiets faciliteter og udstyr herunder ovenstående.
 2. selv at erhverve sig øvrigt udstyr.

 

§ 4: Fælleskasser.

Det påhviler den enkelte beboer at orientere sig om fælleskasser på etagen. For eksempel køkkenkasser, aviskasser, tv-kasser, ølkasser m.v. Den enkelte etage beslutter selv, om alle skal betale til fælleskasser. Etagen beslutter, om en enkelt beboers manglende betaling til fælleskassen skal indklages (jvf. § 12).

 

§ 5: Skader.

Skader forvoldt af beboere eller deres gæster på bygningen eller inventar hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet holdes underrettet om skadesager og afgør i tvivlstilfælde hvilken personkreds, der bærer ansvaret.

 

§ 6: Støj.

Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn. En støjklage skal respekteres første gang.

 

Der er grundlag for en skriftlig klage (jf. § 12), hvis en støjklage ikke helt eller delvist er blevet respekteret, hvis:

1)    kollegianere gentagne gange indenfor kortere tidsrum har måttet rette henvendelse vedrørende støjklager til samme person eller gruppe af personer.

2)    kollegianere gennem en længerevarende periode har været udsat for en person eller persongruppens regelmæssigt, uacceptabelt høje støjniveau.

 

Det er kun tilladt at anvende følgende lokaler på Hørhuskollegiet i anførte tidsrum:

 • Vaskerummet: 06.00 – 24.00
 • Motionsrummene: 08.00 – 22.00
 • Musikrummet: 08.00 – 22.00

 

Brug af elektrisk forstærkning og/eller trommesæt er udelukkende tilladt i følgende tidsrum:

 • Fredag: 18.00 – 22.00
 • Lørdag og søndag: 12.00 – 19.00

Man må maksimum anvende rummet 2 timer af gangen.

 

Fester skal annonceres på opslagstavlen i kælderen mellem elevatorerne min. 4 dage før, ellers gælder samme regler for tidsrum og klager. Weekender er underlagt samme regler som hverdage. Hvis der afholdes fest i trekantsarealet, skal dette annonceres ved Hørbrækkerboligernes postkasser mindst 4 dage i forvejen.

 

Caféen må spille høj musik inden for de annoncerede åbningstider jf. opslagstavlen om f.eks. lange caféer og ellers underlagt de samme regler som værelserne.

 

Større støjkilder som støvsuger, boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 22.00 – 08.00.

 

§ 7: Husdyr.

Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fritløbende dyr). Det indskærpes, at beboerne er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold.

 

§ 8: Brandalarmeringsanlæg.

Det er strengt forbudt utidigt at aktivere brandalarmeringsanlægget. Overtrædelse medfører sanktioner i overensstemmelse med § 13.

 

§ 9: Fællesarealer.

Det er streng forbudt at henstille cykler og andre personlige effekter på fællesarealer. Der må opstilles fællesmøblement, der opfylder brandmyndighedernes krav til gældende lovgivning. Overtrædelse medfører sanktioner i henhold til § 13.

 

Haven er tilladt at bruge for alle på Hørhuskollegiet, Scandiskollegiet og Hørbrækkerboligerne. Der må ikke spilles bold i haven, og der gælder de almindelige bestemmelser om ro efter kl. 22.00.

 

Overnattende gæster i fællesarealerne medfører sanktioner i overensstemmelse med § 13.

 

§ 10: Vaskekælder.

Det er ikke tilladt at benytte andet vaskepulver end det, der forefindes i vaskekælderen. De opslåede anvisninger for benyttelse af maskinerne skal følges. Det er ikke tilladt at farve tøj i vaskemaskinerne. Venner og bekendtes brug af maskinerne i vaskekælderen medfører øjeblikkelig sanktioner i overensstemmelse med § 13.

 

§ 11: Rygeregler.

Det er ikke tilladt at ryge på kollegiets indendørs arealer med undtagelse af køkkenaltanerne. Der må ligeledes ikke ryges på kollegiets værelser og dertilhørende altaner. Beboere der er flyttet ind før torsdag d. 14. april 2012, og som ikke har underskrevet en allonge, der bekræfter at pågældendes værelse er røgfrit, er ikke underlagt disse rygeregler. Der er grundlag for en skriftlig klage (jf. § 12), hvis der forekommer brud på kollegiets rygeregler.

 

§ 12: Behandling af klager.

Klager over overtrædelse af husordenen stiles til formanden for beboerrådet eller inspektøren og bør være kort og præcis med nøje angivelse af tid, sted og omstændigheder. Klagerne behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

 

§ 13: Opsigelses- og ophævelsesbestemmelser.

Opsigelse med 3 måneders varsel kan ske, når:

1)    optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er opfyldt.

2)    den af bestyrelsen fastsatte indtægtsgrænse er overskredet.

3)    nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange.

 

Øjeblikkelig ophævelse af lejekontrakt kan ske, når:

1)    lejen ikke er betalt rettidigt.

2)    der er tale om grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at opretholde god skik og orden.

 

Opsigelsen kan ske med 3 måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dags varsel iht. lejelovens bestemmelser herom.

Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

 

§ 14: Ikrafttræden

Denne husorden træder i kraft som følge af reglementsændringer vedtaget på lovlig indkaldt beboermøde. Den tidligere husorden vedtaget den 24. oktober 2011ophører samtidigt.

 

Vedtaget på beboermøde: 25. marts 2012.

Forretningsorden for Hørhuskollegiets beboerråd

Vis »

Kapitel 1. Beboerrådets Organisering

 

Formål:

 

§ 1 Beboerrådets formål og lovmæssige grundlag er som beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3, §6 til og med 13.

 

Forretningsorden:

 

§ 2 Denne forretningsorden har til formål at angive retningslinjer for beboerrådets virke, som er i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3, §6 til og med 13.

 

§ 3 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af to medlemmer, skal formandens afgørelse sættes til afstemning.

 

§ 4 Det skal for den enkelte forretningsorden fremgå, hvornår den er vedtaget. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages på beboermødet med relativt flertal.

 

Sammensætning og deltagelse:

 

§ 5 Beboerrådet består af en formand, 8 menige medlemmer og 9 suppleanter, der alle er valgt på et ordinært beboermøde. Der bør vælges en repræsentant for hver af de 8 etager. Hvis dette ikke er muligt, frigives en evt. plads til opstillede fra andre etager. Formanden vælges blandt alle kandidater opstillet af beboerne. Formandsposten er på valg til hvert ordinært beboermøde som beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3.

 

§ 6. Hvis et menigt medlem bliver valgt til formand, overtages det menige medlems plads af en suppleant i den periode medlemmet er formand.

 

§ 7 Beboerrådet konstituerer sig efter hvert beboermøde ved at vælge en næstformand, en kasserer og en sekretær. Kasserer og sekretær kan være eksterne.

 

§ 8 Medlemmerne skal melde afbud til beboerrådsmøderne senest tre dage før møderne og selv meddele en suppleant om sit fravær.

 

Udtrædelse og mistilid:

 

§ 9 Hvis et medlem udtræder af beboerrådet i utide indtræder en suppleant indtil næste beboermøde, hvor der vælges et nyt medlem. Udtrædelsen er først officiel, når den er meddelt beboerrådet skriftligt.

 

§ 10 Hvis formanden udtræder af beboerrådet i utide, er næstformanden fungerende formand indtil næste beboermøde, hvor der vælges en ny formand. Udtrædelsen er først officiel, når den er meddelt beboerrådet skriftligt.

 

§ 11 Hvis der indtræffer omstændigheder, hvorunder et medlem for en periode på max. 6 mdr. er afskåret fra deltagelse i beboerrådets arbejde, fx i forbindelse med udlandsophold, kan en suppleant indtræde i denne periode, uden at der skal vælges et nyt medlem ved næste beboermøde. Perioden hvor medlemmet er fraværende medregnes i dennes valgperiode på 2 år.

 

§ 12 Mistillid til et beboerrådsmedlem kan ved stemmeflerhed vedtages ved et beboermøde. Vedtages et sådant mistillidsvotum, udtræder medlemmet straks, og beboermødet vælger et nyt, som sidder det afgåede medlems periode ud.

 

 

 

Myndighed:

 

§ 13 Beboermøderne er Hørhuskollegiets højeste interne myndighed. Medlemmerne af beboerrådet vælges på beboermøderne til at varetage beboernes interesser mellem beboermøderne. Beboerrådet skal til enhver tid rette sig efter beslutninger truffet på beboermøder.

 

§ 14 Beboerrådet tegnes af formanden. Ved dennes fravær kan rådet tegnes ved to menige medlemmer.

 

NOTE: tegne: at have juridisk ret til at underskrive og indgå aftaler på et firmas eller selskabs vegne

 

Økonomi:

 

§ 15 Beboerrådets økonomiske råderum er som beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3.

 

§ 16 Kollegiets regnskab løber fra 1. august til 31. juli.

 

§ 17 Kollegiets administrationsselskab varetager regnskab og udfærdiger driftsbudget.

 

§ 18 Beboerrådets brug af driftsmidler skal altid ske i samråd med bestyrelse og/eller administrationsselskab. Således skal brug af midler fra kollegiets overordnede regnskab altid suppleres med konsultation af administrationsselskabet. Beboerrådet har altså således ikke uindskrænket ret til denne kasse.

 

Kollegianerforeningsbidrag:

 

§ 19 Beboerrådets kasserer administrerer det månedlige indbetalte Kollegianerforeningsbidrag (KF). Det månedlige regnskab forelægges på hvert beboerrådsmøde.

 

§ 20 Regnskab for KF-bidrag følger kalenderåret og fremlægges på forårets beboermøde.

 

§ 21 Der er ingen ekstern revision af KF-bidragets regnskab.

 

§ 22 I økonomiske enkeltsager har rådet råderet over kr. 15.000. Overstiges dette beløb, skal udgiften til afstemning på et (ekstraordinært) beboermøde. Ved stemmelighed forkastes et forslag eller en udgift.

 

§ 23 Penge bevilliget af beboerrådet til specifikke projekter/indkøb skal indløses indenfor 12 mdr. Ellers skal bevillingen genoptages i beboerrådet.

 

§ 24 Formanden kan ligeledes udenom rådet i presserende sager bemyndige brug af kr. 5000. Formanden skal ved det næst forekommende møde redegøre for udgiften.

 

§ 25 Udgifter i forbindelse med beboerrådsarbejde refunderes ved aflevering af kvittering til kasseren.

 

Kapitel 2. Beboerrådsmøder

 

Mødeafholdelse:

 

§ 26 Beboerrådet tilstræber mødeafholdelse hver måned, med hensyntagen til ferier og helligdage.

 

§ 27 Alle kollegianere har tilhørsret ved beboerrådets møder. Formanden eller dirigenten kan dog udvise personer fra mødet, hvis de forstyrrer mødeafholdelsen.

 

§ 28 Mødet indkaldes med syv dages varsel med angivelse af dagsorden til medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd.

 

§ 29 Forslag til dagsorden fra beboere modtages op til mødets start.

 

§ 30 Punkter til dagsorden jf. § 29 skal foreligge på skrift, mail accepteres, sms efter aftale. Beboeren/forslagsstilleren kan få ordet ved behandlingen af punktet.

 

§ 31 Der tages referat af beboerrådets møder. Hvert punkt afsluttes med oplæsning af forhandlingen, og eventuelle beslutninger anføres selvstændigt til slut.

 

§ 32 Referater offentliggøres jf. §60. Idet et referat offentliggøres, inden det er godkendt, angives den forventende godkendelsesdatoen tydeligt.

 

§ 33 En tilstedeværende får ordet ved henvendelse til dirigenten.

 

§ 34 Dirigenten kan bestemme og fastsætte en taletidskvota.

 

Lukkede døre:

 

§ 35 Lukkede døre kan besluttes af beboerrådet ved stemmeflerhed.

 

§ 36 Diskussion om lukning af døre foregår for lukkede døde.

 

§ 37 Kun rådets medlemmer og suppleanter, der virker som stedfortrædere for et rådsmedlem, kan sidde med ved lukkede døre. Øvrige suppleanter orienteres efterfølgende efter behov.

 

§ 38 Klagesager og personsager diskuteres altid for lukkede døre.

 

§ 39 Beboerrådet har tavshedspligt i sager forhandlet for lukkede døre.

 

§ 40 Der tages ligeledes referat af forhandlinger for lukkede døre. Ingen navne må nævnes i referatet udover listen af tilstedeværende og sagens parter. Dette referat er et selvstændigt dokument, som opbevares af rådets formand. Det kan ved ønske herom senere læses af et medlem. Medlemmet er herefter bundet af tavshedspligt om referatets indhold. Er medlemmet en involveret part i en strid eller sag, kan referatet ikke kræves til gennemlæsning.

 

Habilitet:

 

§ 41 I alle sager gælder forvaltningsloves regler om habilitet, som var beboerrådet en offentlig myndighed.

 

§ 42 Et medlem har pligt til at underrette rådet om eventuelle forhold, der kan bevirke inhabilitet. Rådet træffer afgørelse om et medlems habilitet, og om hvorvidt en suppleant skal indkaldes. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i forhandling og afstemning om sin habilitet.

 

Beslutninger/afstemninger:

 

§ 43 Kun beboerrådets medlemmer, eller suppleanter med et medlems rettigheder, har stemmeret ved beboerrådsmødet (således har tilhørende suppleanter ikke stemmeret).

 

§ 44 Beboerrådet er beslutningsdygtigt, når 5 af rådets medlemmer er repræsenteret, enten personligt eller ved en suppleant.

 

§ 45 Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke gives fuldmagt.

 

§ 46 Afstemninger kan kun finde sted i sager, der er optaget på dagsordenen som selvstændige punkter. Ved selvstændige punkter forstås punkter som er påført dagsordenen, der fulgte med mødeindkaldelsen eller senere er tilgået jfr. §29. Dog har afstemninger under punktet ”Eventuelt” gyldighed, hvis afstemningens resultat er enstemmigt.

 

§ 47 Dirigenten formulerer de forslag, hvorom der skal afstemmes og fastsætter afstemningsprocedure.

 

§ 48 Afstemninger foregår efter dirigentens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Et medlem kan begære skriftlig afstemning.

 

§ 49 Uenighed om stemmeform afgøres ved håndsoprækning eller navneopråb. Det vedtages ved relativt flertal, således at den stemmeform, der har fået flest stemmer gennemføres.

 

Dagsorden:

 

§ 50 Dagsorden for beboerrådsmøder indeholder altid følgende punkter:

 1. 1.    Valg af dirigent og referent
 2. 2.    Godkendelse af dagsorden for det igangværende møde og referat fra sidste møde.
 3. 3.    Orientering fra og nedsættelse af udvalg
 4. 4.    Økonomi
 5. 5.    Status af igangværende projekter
 6. 6.    Eventuelt

 

§ 51  

Jf. §50, punkt 2: Referatet er først gældende efter godkendelse. Dagsordenen oplæses.

Jf. §50, punkt 6: Eventuelt er altid sidste punkt på dagsordenen. Under evt. aftales en ny mødedato.

 

§ 52 Punkter, der behandles for lukkede døre, skal som udgangspunkt øverst på dagsordenen.

 

 

 

Kapitel 3. Beboerrådets ansvarsområder

Beboermøde:

 

§ 53 Beboermøder afholdes i omfang beskrevet i  Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3, §12

 

§ 54 Beboermøde afholdes af beboerrådet forud for planlagt bestyrelsesmøde.

Dagsordenen for beboermødet skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Beboerrådets beretning.

2) Fremlæggelse af kollegiets årsregnskab eller budget til godkendelse.

3) Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet. Efterfølgende valg af formand.

4) Indstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

5) Eventuelle ansættelsesforhold eller ændringer i forretningsorden og husorden.

 

§ 55 Kollegiets budget skal udsendes inden og fremlægges på beboermødet for at det kan godkendes.

 

§ 56 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære beboermøde, skal være beboerrådet i hænde senest 5 dage før mødet. Nye forslag skal være beboerne i hænde senest 3 dage før mødet.

 

§ 57 Beboermøder indkaldes med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden ved opslag på alle etager på kollegiet og på kollegiets hjemmeside.

 

§ 58 De almene retningslinjer vedrørende beslutninger og afstemninger gælder jf. § 45 – 49

 

 

Information:

 

§ 59 Beboerrådet er forpligtet til at informere om beboerrådsmøder:

a)    Ved opslag på opslagstavlen i kælderen

b)    Ved personlig indkaldelse af medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd

 

§ 60 Beboerrådet er forpligtet til at offentliggøre mødereferater:

a)    Ved opslag på opslagstavlen i kælderen med klar angivelse af den forventede godkendelsesdato. De 2 nyeste referater skal som udgangspunkt hænge sammen, så det fremgår tydeligt om referatet blev godkendt på efterfølgende møde.

b)    På kollegiets hjemmeside

c)    Medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd modtager eget eksemplar af referatet.

 

§ 61 Beboerrådet er forpligtet til at informere om beboerrådets sammensætning og udvalgsansvarlige:

a)    Ved opslag i glasskabet i kælderen.

b)    På kollegiets hjemmeside.

§ 62 Beboerrådet er forpligtet til at informere om Hørhuskollegiets struktur og ledelse:

a)    Ved opslag i glasskabet i kælderen.

b)    På kollegiets hjemmeside.

c)    I introduktionspjecen.

 

§ 63 Beboerrådet er ansvarlige for at Forretningsordenen, Husordenen og Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 i gældende form:

a) Er tilgængelig på kollegiets hjemmeside.

b) Udleveres i trykt eksemplar ved henvendelse til beboerrådet og at introduktionspjecen beskriver dette forhold.

c) Udleveres i trykt eksemplar til alle nye medlemmer og suppleanter i beboerrådet.

 

Udvalg:

 

§ 64 Et udvalg er 2 eller flere beboere der varetager en permanent funktion på kollegiet. Udvalg nedsættes af beboerrådet, mens udvalgssammensætning og størrelse besluttes af udvalget selv. Beboerrådet kan om nødvendigt gøre sin stemme gældende. Interkollegiale udvalg kan undtagelsesvis bestå af kun 1 beboer fra Hørhuskollegiet.

 

§ 65 Beboerrådet har større myndighed end udvalgene og kan om nødvendigt gøre sin stemme gældende i forhold til udvalgets virke.

 

§ 66 Udvalgsformænd og evt. kasserere for hhv. Cafeudvalg, Festudvalg, Musikudvalg, Motionsudvalg og Haveudvalg vælges på hvert ordinært beboermøde.

 

§ 67 Udvalgsformanden er ansvarlig for, at beboerrådet holdes orienteret om udvalgets virke ved beboerrådsmøderne. Hvis udvalgsformanden ikke kan være til stede, skal der gives en skriftlig orientering til formanden for beboerrådet før et beboerrådsmøde. Orienteringen kan ske pr. mail, brev og på sms efter aftale.

 

§ 68 Udvalgene har ved hvert beboerrådsmøde pligt til at redegøre for brug af budgetterede midler og ligeledes formodet brug i fremtiden.

a) Cafeudvalget er ansvarlig for at tælle kasse op efter hver afholdt cafe og bogføre omsætningen.

b) Festudvalget skal berette om omsætning for hver afholdt fest.

 

§ 69 Beboerrådet tildeler de enkelte udvalg et beløb med henblik på at styrke det sociale engagement i udvalgene og rekruttere nye medlemmer. Beløbstaksten gives efter udvalgets størrelse og arbejdsbyrde og fastsættes af beboerrådet.

 

§ 70 Beboerrådet råder årligt over 5000 kr. til brug for aktiviteter for beboerrådet og udvalgene.

 

Klagesager:

 

§ 71 Klager over overtrædelse af husordenen stiles til formanden for beboerrådet og bør uden unødig opsættelse afgives med angivelse af tid, sted og omstændigheder.

 

§ 72 Klageudvalget består af to repræsentanter fra beboerrådet, samt inspektøren. Klageudvalget vil om muligt høre sagens parter. Klageudvalget afgør efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, tildeles der den eller de overtrædende en skriftlig advarsel i samråd med UBS’ jurister. Såfremt en kollegianer atter overtræder husordenen opsiges vedkommende normalt.

 

§ 73 Suppleanter til klageudvalget skal være beboerrådsmedlemmer.

 

§ 74 Beboerrådet er underlagt tavshedspligt i forbindelse med klagesager jf. § 36-37 og forvaltningslovens regler om tavshedspligt gælder som var beboerrådet en offentlig myndighed. Habilitet i forbindelse med klagesager jf. §40.

 

Opløsning:

 

§ 75 Opløsning af beboerrådet finder sted efter regler beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, §13.


Vedtaget på beboermøde 24/10/2011

Behandling af klagesager på Hørhuskollegiet

Vis »

1)      Hvordan man indgiver klage samt tidshorisont på behandling af klagesager

Før der indgives en klage er det vigtigt, at parterne har forsøgt at løse konflikten på egen hånd først. Det er altså et krav til en klage, at man har haft kontakt til personen man ønsker at klage over, før man indsender en formel klage.

Da behandlingsprocessen tager tid, opfordres der til, at en klage indgives senest en måned efter hændelsen er sket. En klageindgivelse der referer til en hændelses som er ældre end en måned vil under normale omstændigheder anses som værende forældet.

Under normale omstændigheder kan en klage forventes færdigbehandlet indenfor 1 måned. I sommerferie og i eksamensperioder kan der dog gå længere tid.

Herunder finder du en skabelon, som du kan bruge i udførelsen af en skriftlig klage. Skabelonen indeholder information om, hvilke punkter der bør indgå i den skriftlige klage, men er ikke et krav at benytte.

Klageindgivelse skabelon

Du kan sende din klage til en af de nedenstående klageudvalgsrepræsentanter, eller ligge en skriftlig klage i beboerrådets postkasse i kælderen.

Kontaktoplysninger på klageudvalget pr. 1/4-2013:

HUSK: Hvis klagen er angående en beboer, som bor på samme etage som en af nedenstående klageudvalgsrepræsentanter, så skal du sende klagen til en af de andre, da denne repræsentant herved er inhabil.

Martin Bressing v. 847 – Bressing@gmail.com

Bjarke Reimann v. 448 – Thetarget3@hotmail.com

Stephen Hedegaard Kristoffersen v. 729 – Stephenkristoffersen@hotmail.com

Jannie Ørsted Nielsen v. 126 – Jannie_nielsen84@hotmail.com

——————————————————————————————-

Du kan også sende din klage til kollegiets inspektør eller beboerrådsformand.

Inspektør: Ole Andersen – Ole@hhkol.dk

Formand: Cecilie Kiilerich – Cskiilerich@gmail.com

 

2)      Indkaldelse

Parterne indkaldes til separate høringer med klageudvalget.

Indkaldelse til høring sendes senest 1 uge inden planlagt høring.

Har man ikke mulighed for at møde til høring på den udmeldte dato, kan man kontakte klageudvalget og aftale en ny dato. Dette skal ske senest 48 timer før planlagte høring.

Man har også mulighed for at sende en skriftlig redegørelse i stedet for at møde op til høring. Ønsker man dette, skal man give klageudvalget besked om det senest 24 timer før planlagt høring.

 

3)      Høring

Ved en høring skal inspektør (eller dennes stedfortræder) samt mindst 2 medlemmer af klageudvalget være til stede.

Der tages referat af høringer.  Referater kan enten tages på skrift, eller ved diktafon.

 

4)      Fortrolighed og Tavshedspligt

Klageudvalget er underlagt tavshedspligt i forbindelse med behandling af klagesager.

Al dokumentation i forbindelse med behandling af klagesager opbevares fortroligt.


[1] Forvaltningsprocedure udarbejdet af de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer på Hørhuskollegiet 15/03 2013

Fremleje

Vis »

Det er muligt for beboere at fremleje deres værelse ud i op til et år.

Du kan læse om betingelserne her: Lov om Fremleje, www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

Bemærk særligt §70: Lejerens fravær skal være midlertidiget, begrundet eksempelvis af studieophold. Bemærk desuden, at kollegiet modsætter sig fremlejeperioder på over 1 år, begrundet af $70 stk 2.c.

Følgene regler og retningslinjer for fremleje gælder:

Regler

 1. Fremleje af værelser på Hørhuskollegiet er omfattet af lejelovens regler. Disse regler indebærer blandt andet, at kollegiets beboerråd via kollegiets inspektør skal underrettes om ethvert fremlejeforhold, inden dette træder i kraft.
 2. Ved kontraktens indgåelse indbetales af fremlejer et depositum på kr. 6.000 til Unges Bolig Service, som varetager disse frem til fremlejemålets ophør.
 3. Fremleje af værelser er et forhold mellem fremlejer og fremudlejer. Dette indebærer, at skader forvoldt under fremlejen og betaling af husleje er fremudlejers ansvar.
 4. Skader forvoldt under fremleje og manglende betaling til husleje eller fælleskasser bliver i stridsspørgsmål taget op i beboerrådet, hvorefter formanden meddeler de implicerede parter og Unges Bolig Service om rådets afgørelse.
 5. Fremlejer og fremudlejer skal opfylde kravene til at bo på kollegiet. Dvs. begge skal være studieaktive.
 6. Fremudlejers ophold udefra kollegiet skal være nødvendiggjort af studier, arbejde eller anden relevant grund.
 7. Fremudlejer må ikke indkræve en højere husleje end den reelle husleje.
 8. Ulovlig fremleje er ensbetydende med, at fremudlejer har brudt sin kontrakt på værelset, hvilket er opsigelsesgrund.
 9. Det overordnede ansvar for fremleje på Hørhuskollegiet ligger hos Hørhuskollegiets beboerråd, hvorfor Unges Bolig Service og inspektør ikke kan stilles til ansvar for beslutninger og voteringer foretaget i sager om dette.

Retningslinjer

Følgende er retningslinjer til brug for beboerrådet ved vurdering af et fremlejeforhold. Såfremt retningslinjerne er overholdt, vil beboerrådet ikke modsætte sig fremlejeforholdet.

 1. Lejelovens regler for fremleje skal være opfyldt. Hertil kan der afkræves dokumentation.
 2. Fremlejeperioden må ikke overstige 12 måneder.
 3. En gyldig kontrakt mellem fremlejer og fremudlejer forevises.
 4. Ved kontraktens indgåelse indbetales af fremlejer et depositum på kr. 6.000 til Unges Bolig Service, som varetager disse frem til fremlejemålets ophør.
 5. Tilbagebetaling af depositum sker efter indlevering og behandling af afleveringsrapport, hvorefter Unges Bolig Service vil indsætte pengene på det angivne kontonummer. I sager med stridsspørgsmål kan beboerrådet beslutte at indefryse depositummet, så længe sagen står på.
 6. Hvis huslejen ikke er betalt rettidigt, varsles der udsmidning.
 7. Beboerrådet forbeholder sig retten til at bruge fremlejers depositum til huslejebetaling i tilfælde af manglende indbetaling.
 8. Fremlejer er ubetinget ansvarlig overfor fremudlejer, for de skader der måtte være sket på værelset og dets indbo.
 9. Fremlejer er ubetinget ansvarlig overfor beboerrådet, for de skader der måtte være sket på Hørhuskollegiet s ejendom.
 10. Det er op til fremudlejer efterfølgende at retsforfølge fremlejer i tilfælde af økonomiske problemer vedrørende fremleje.
 11. Fremleje på Hørhuskollegiet er et anliggende mellem fremudlejer, lejer, beboerrådet og Unges Bolig Service. Det er med andre ord ikke tilladt at fremleje igennem fremlejeorganisationer (eksempelvis DIS). Sådanne fremlejemål vil øjeblikkeligt blive afvist.

Lejeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132875

Kontrakt

Dokumenter til udskrivning er tilgængelige her:

Aftale om overtagelse af lejemål efter endt fremleje

Vis »

Denne aftale er indgået mellem:

UngesBoligService.dk I/S (UBS)
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup

Og

Bestyrelsen for Hørhus Kollegiet
Brydes Allé 23
2300 København S

 

 

Aftalen specificerer under hvilke omstændigheder en person, der er fremlejetager af et værelse på Hørhus Kollegiet, kan overtage lejemålet eller et andet lejemål på Hørhus Kollegiet som ordinær lejer.

Begrundelsen for, at en sådan aftale er indgået, er, at beboersammensætningen på et kollegium er vigtig for det sociale miljø, og en fremlejetager, der har boet på kollegiet i længere tid, vil normalt være et aktiv for det sociale miljø.

Følgende skal være opfyldt for at en fremlejetager kan overtage et lejemål som ordinær lejer:

 

 1. Fremlejetager skal være under uddannelse på en af CIU godkendt uddannelse.
 2. Fremlejeaftalen skal være godkendt og lovlig i henhold til reglerne for fremleje på Hørhus Kollegiet.
 3. Der skal være tale om et opsagt værelse på Hørhus Kollegiet.
 4. Overtagelse kan først ske maksimalt en måned før udløb af fremlejeperioden.
 5. Indstillingen af fremlejetageren skal komme fra inspektøren. Dette skal ske skriftligt pr. e-mail til UBS. Indstillingen skal være vedhæftet studiedokumentation.

 

 

Vedtaget på beboermøde
Mandag den 24. oktober 2011