Husorden for Hørhuskollegiets beboerråd

Vis »

Hørhus Kollegiets husorden

 • 1: Generelt.

Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboere er ansvarlige for gæsters optræden. Beboerne er forpligtet til at følge det ordensreglement, som deres etager har vedtaget.

 

 • 2: Værelset.

Det er ikke tilladt for beboere at holde eget køleskab, fryser eller aircondition og andre anlæg, der giver forholdsmæssigt store el-udgifter, på værelset. Benyt venligst køleskabene og fryserne i køkkenerne. Da alle betaler kollektivt for forbruget, indstilles der til, at folk viser hensyn og ikke misbruger dette.

 

Det er ikke tilladt at have andre mennesker (familie, kærester, venner eller andre) boende fast på værelset. En gæst anses som fast boende, når vedkommende har overnattet mindst halvdelen af tiden i en periode på 3 måneder. Da alle betaler kollektivt for vand-, el- og varmeforbruget, er det dyrt for de resterende beboere at give gratis logi. Overtrædelse af dette anses som grov overtrædelse af husordenen og vil medføre opsigelse i overensstemmelse med § 19.

 

 • 3: Rengøring.

Det påhviler beboerne selv at renholde køkken-, gang- og fællesarealer. De enkelte etager/køkkener iværksætter og administrerer en fast køkkenturnus samt evt. hovedrengøring, som enhver er forpligtet til at deltage i. Den enkelte etage beslutter, om en beboers misligholdelse af sine forpligtelser skal indklages jf. § 18.

 

 • 4: Køkkenfaciliteter.

Det påhviler kollegiet via inspektøren at erstatte følgende køkkenudstyr, samt eventuelle dele hertil, hvis dette er defekt: ovn, emhætte, køleskab, fryser, elkedel, mikrobølgeovn, brødrister og komfur.

Hvis ovenstående udstyr går i stykker, skal det overleveres til inspektøren, førend der kan udleveres nyt. Inspektøren kan tilbageholde udstyr, hvis den enkelte etage har forsømt at vedligeholde det, f.eks. en elkedel der ikke jævnligt er blevet afkalket. I dette tilfælde skal beboerrådet inddrages i sagen via beboerrådsformanden.

 

Det påhviler den enkelte etage

 1. at yde en ordentlig vedligeholde af kollegiets faciliteter og udstyr, herunder ovenstående, og
 2. selv at erhverve sig øvrigt udstyr.

 

 • 5: Affald.

Affald, der smides i affaldsskakten, skal være forsvarligt pakket ind og posen ordentligt lukket. Affaldscontainerne bliver hurtigt tilsvinet af dårligt lukkede poser, hvilket giver urimelige arbejdsforhold for viceværten, som skal håndtere affaldet i kælderen. Affald skal endvidere fyldes i de grønne poser udleveret af inspektøren, og under ingen omstændigheder i indkøbsposer. Almindelige poser og indkøbsposer kan ikke tåle faldet i affaldsskakten.

 

Inspektørkontoret kan vælge at lukke affaldsskakten ved grov overtrædelse af ovenstående.

 

Storskrald skal kunne komme i den store container på parkeringspladsen; det er kun tilladt at stille storskrald ved siden af containeren, hvis den er fyldt. Storskrald, som ikke kan komme i containeren (når der er plads), skal afleveres på nærgenbrugsstationen på den anden side af vejen. Skraldefolkene tager ikke storskrald udenfor containeren med, hvilket efterlader arbejdet til viceværten.

 

 • 6: Fælleskasser.

Det påhviler den enkelte beboer at orientere sig om fælleskasser på etagen. For eksempel køkkenkasser, aviskasser, tv-kasser, ølkasser m.v. Den enkelte etage beslutter selv, om alle skal betale til fælleskasser. Etagen beslutter, om en enkelt beboers manglende betaling til fælleskassen skal indklages jf. § 18. Ved fraflytning inddrages depositum til betaling af evt. udestående til fælleskasser.

 

 • 7: Skader.

Det påhviler til enhver tid den enkelte beboer at indberette skader på bygningen samt inventar til kollegiets inspektør. Skader forvoldt af beboere, eller deres gæster, på bygningen eller inventar, hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet holdes underrettet om skadesager og afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds der bærer ansvaret.

 

 • 8: Støj.

Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn, hvilket vil sige ro i tidsrummet 22.00 – 08.00. Dette gælder også støvsugning. Større støjkilder som boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 21.00 – 09.00. En støjklage skal respekteres første gang.

 

Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis en støjklage ikke respekteres tilstrækkeligt, og hvis

 1. kollegianere gentagne gange indenfor kortere tidsrum har måttet rette henvendelse vedrørende støjklager til samme person eller gruppe af personer, eller
 2. kollegianere gennem en længerevarende periode har været udsat for en person eller persongruppes regelmæssigt, uacceptabelt høje støjniveau.

 

Det er kun tilladt at anvende følgende lokaler på Hørhus Kollegiet i anførte tidsrum:

 • Vaskerummet: 06.00 – 24.00
 • Motionsrummene: 08.00 – 22.00
 • Musikrummet: 08.00 – 22.00

 

Alle fester, ud over kollegiets officielle fester, skal annonceres på opslagstavlen i kælderen mellem elevatorerne mindst fire dage i forvejen. Weekender er underlagt samme regler som hverdage. Hvis der afholdes fest i trekantsarealet, skal dette også annonceres ved Hørbrækkerhusets postkasser mindst fire dage i forvejen. Støjklager under fester skal stadig respekteres.

 

Baren skal ligeledes annoncere åbningstider mindst fire dage i forvejen. Baren må spille høj musik indtil 01.00 på almindelige baraftener, og indtil kl 05.00 på lange baraftener én gang om måneden. Kollegiets officielle fester (de 5-6 fester som annonceres med datoer i starten af året) må undtagelsesvis spille høj musik hele natten.

 

 • 9: Husdyr.

Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fritløbende dyr). Det indskærpes at beboerne er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold.

 

 • 10: Brandalarmeringsanlæg.

Det er strengt forbudt utidigt at aktivere brandalarmeringsanlægget. Overtrædelse medfører sanktioner i overensstemmelse med § 19.

 

 • 11: Fællesarealer.

Det er strengt forbudt at henstille cykler og andre personlige effekter på fællesarealer. Der må kun opstilles fællesmøblement, der opfylder brandmyndighedernes krav til gældende lovgivning. Overtrædelse medfører sanktioner i henhold til § 19.

 

Overnattende gæster i fællesarealerne medfører sanktioner i overensstemmelse med § 19.

 

 • 12: Haven.

Haven er tilladt at bruge for alle på Hørhus Kollegiet, Scandis Boligerne og Hørbrækkerhuset.

Det er ikke tilladt at

 1. spille med bold i haven, med mindre beboerrådet har dispenseret for dette,
 2. benytte grill udenfor flisearealet, og
 3. have motoriserede køretøjer tændt i haven.

 

Der gælder de almindelige bestemmelser om ro efter kl. 22.00.

 

 • 13: Andre kollegier.

Befinder man sig på Hørbrækkerhusets eller Scandis Boligernes matrikel, er man underlagt dennes husorden. Brud på dennes husorden vil medføre samme konsekvenser for beboere af Hørhus Kollegiet som var det brud på Hørhus Kollegiets husorden.

 

 • 14: Vaskeri.

De opslåede anvisninger for benyttelse af maskinerne skal følges; reglerne er vedhæftet som bilag 1.

 

Det er ikke tilladt for personer, som ikke er beboere på Hørhus Kollegiet, at benytte vaskeriet; venner og bekendtes brug af maskinerne i vaskekælderen medfører øjeblikkelig sanktioner i overensstemmelse med § 19.

 

 • 15: Cykelværksted.

Det er ikke tilladt at efterlade hele cykler, halve cykler eller løsdele og reservedele i cykelværkstedet. Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i cykelværkstedet. Når man benytter cykelværkstedet, er det beboerens pligt at rydde op efter sig.

 

Der opryddes jævnligt for efterladte genstande.

 

 • 16: Cykelparkering.

De opslåede anvisninger for parkering af cykler skal følges; reglerne er vedhæftet som bilag 2.

 

På parkeringspladsen er det kun tilladt at parkere cykler, og intet andet, i cykelstativerne. I haven er det dog også tilladt at parkere scootere i stativerne. I kælderen skal cyklerne hænge på ens egen krog (og ingen andre steder). Cykler parkeret så de står i vejen (lad det være på brandveje, stier, i postkasserum eller andre steder uden for de tilladte områder) fjernes.

 

 • 17: Rygeregler.

Det er ikke tilladt at ryge på kollegiets indendørsarealer. Rygeforbuddet gælder både fællesarealer, på kollegiets værelser og dertilhørende værelsesaltaner. Eneste sted det er tillad at ryge, er på køkkenaltanerne og udenfor bygningen. Beboere, der er flyttet ind før torsdag d. 14. april 2012, og som ikke har underskrevet en allonge, der bekræfter, at pågældendes værelse er røgfrit, er ikke underlagt disse rygeregler. Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis der forekommer brud på kollegiets rygeregler.

 

 • 18: Behandling af klager.

Klager (f.eks. over overtrædelse af husordenen) stiles til klageudvalget eller formanden for beboerrådet. Klagerne behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

 

 • 19: Opsigelses- og ophævelsesbestemmelser.

Opsigelse med 3 måneders varsel kan ske, når

 1. optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er opfyldt,
 2. den af bestyrelsen fastsatte indtægtsgrænse er overskredet, eller
 3. nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange.

 

Øjeblikkelig ophævelse af lejekontrakt kan ske, når

 1. lejen ikke er betalt rettidigt, eller
 2. der er tale om grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at opretholde god skik og orden.

 

Opsigelsen kan ske med 3 måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dags varsel iht. lejelovens bestemmelser herom.

 

Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen, behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

 

 • 20: Ikrafttræden

Denne husorden træder i kraft som følge af reglementsændringer vedtaget på lovlig indkaldt beboermøde. Den tidligere husorden vedtaget d. 10. november 2014 ophører samtidigt.

 

 

 

Opdatering udarbejdet                             d. 30. marts 2015

Vedtaget på beboermøde                         d. 13. april 2015

Godkendt på bestyrelsesmøde                 d. 21. april 2015

 

 

 

Tilhørende bilag:

Bilag 1: Regler for brug af vaskeriet.
Bilag 2: Regelsæt vedr. cykelparkering.

 

Regler for brug af vaskeriet

 • Vaskeriet må kun benyttes af beboere på Hørhus Kollegiet og kun til vask af eget tøj.
 • Vaskeriet må kun benyttes mellem klokken 06:00 og 24:00.
 • Overtrædelse af ovenstående regler, eller tyveri, vil medføre sanktioner og
  øjeblikkelig ophævelse af lejemålet.
 • Tørretumblernes filtre skal renses inden hver brug. Gøres dette ikke, beskadiges
  maskinerne, og brand kan opstå.
 • Læg andres tøj i kurve, når maskinerne tømmes, IKKE på bordet. Næste gang er det
  måske dit tøj, der ligger rodet sammen med andres på bordet!
 • Tøm kun maskinerne, når de er færdige.
 • BH’er med bøjler må kun vaskes i egnede vaskeposer. En løs bøjle kan ødelægge maskinerne.
 • Det er ikke tilladt at bruge eget vaskemiddel og skyllemiddel i maskiner med aflukkede doseringsrum.
 • Brug af brandfarlige væsker samt farvning/blegning af tøj, er ikke tilladt.
 • Køprincippet er gældende; den der kommet først, får den først ledige maskine.
  • Såfremt flere personer venter, tildeles den først ledige maskine den første person
   § 9. Den næste person skal have den næste ledige maskine. Ønsker ingen andre
   at vaske, skal den første person råde over den tredje maskine, der bliver ledig.
  • Man skal være personligt til stede for at kunne betragtes som stående i kø; hensat
   vasketøj eller anden markering gælder ikke.
 • Brug af vaskeriet sker på eget ansvar.
 • Pas godt på maskinerne, så vi ikke skal investere i nye dyre maskiner oftere end nødvendigt.

 

 

Tænk på miljøet; læg ikke kun to T-shirts i maskinen.

Fyld maskinen, når du vasker.


Regelsæt vedr. cykelparkering

Cykelparkering

 • Kollegiets cykelparkeringspladser er for de tre kollegiers beboere og deres gæster.
 • Cykler må kun holde i cykelstativerne og på krogene i cykelkælderen, ikke i gangarealer eller andre rum i kælderen.
 • Parkeres ens cykel i cykelkælderen, skal den hænges op på ens egen krog og må
  ikke blokere for ens naboer.
 • Beboere må parkere én cykel i stativerne og én på egen krog. Har man flere end to
  cykler, skal de opbevares på værelset eller uden for kollegiets ejendom.
 • Det er ikke tilladt at parkere andet end cykler i cykelstativerne – f.eks. barnevogne, knallerter, scootere, trækvogne m.m.
  (scootere/knallerter henvises til MC-parkeringspladsen eller haven)
 • Cykler parkeret mod reglerne må af alle flyttes til det lille areal i læ nedenfor trappen
  op til haven fra postkasserummet.
 • Det er strengt forbudt at flytte reglementeret placerede cykler.

Cykler i haven

 • Cykelparkering i haven skal foregå i cykelstativerne, og ikke på brandveje, på græsset, op af træer eller lign.
 • Det er ikke tilladt at låse sin cykel eller cykeltrailer fast til træer, lygtepæle,
  flagstænger og lign. Det er dog tilladt at låse fast til cykelstativerne.
 • Scootere kan undtagelsesvis parkeres i haven, men skal trækkes ind og ud af haven, da det er strengt forbudt at have motoren i gang af hensyn til støj- og lugtgener.

Cykeloprydning

 • Kollegiet foretager jævnligt oprydning blandt parkerede cykler. Cykler der ikke er
  mærkede til at blive stående, vil blive fjernet.
 • Man vil blive informeret om cykeloprydning min. 2 uger før oprydningen.
 • Det er beboernes eget ansvar at mærke deres cykler.
 • Kollegiet tager ikke ansvar for fjernede cykler.

Forretningsorden for Hørhuskollegiets beboerråd

Vis »

Kapitel 1. Beboerrådets organisering

 

Formål:

 

§ 1 Denne forretningsorden har til formål at angive retningslinjer for beboerrådets virke, som er i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3, §§ 6-13.

 

Forretningsorden:

 

§ 2 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af to medlemmer, skal formandens afgørelse sættes til afstemning.

 

§ 3 Det skal for den enkelte forretningsorden fremgå, hvornår den er vedtaget. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages på beboermødet med flertal.

 

Sammensætning og deltagelse:

 

§ 4 Beboerrådet består af en formand, 8 menige medlemmer og 9 suppleanter, der alle er valgt på et ordinært beboermøde. Der bør vælges en repræsentant for hver af de 8 etager. Hvis dette ikke er muligt, frigives en evt. plads til opstillede fra andre etager. Formanden vælges blandt alle kandidater opstillet af beboerne. Formandsposten er på valg til hvert ordinært beboermøde.

 

§ 5 Hvis et menigt medlem bliver valgt til formand, overtages det menige medlems plads af en suppleant i den periode, som medlemmet er formand.

 

§ 6 Beboerrådet konstituerer sig efter hvert beboermøde ved at vælge en næstformand, en kasserer og en sekretær. Kasserer og sekretær kan være eksterne.

 

§ 7 Medlemmerne skal melde afbud til beboerrådsmøderne senest tre dage før møderne og selv meddele en suppleant om deres fravær.

 

Udtrædelse og mistillid:

 

§ 8 Hvis et medlem udtræder af beboerrådet i utide, indtræder en suppleant indtil næste beboermøde, hvor der vælges et nyt medlem. Udtrædelsen er først officiel, når den er meddelt beboerrådet skriftligt.

 

§ 9 Hvis formanden udtræder af beboerrådet i utide, er næstformanden fungerende formand indtil næste beboermøde, hvor der vælges en ny formand. Udtrædelsen er først officiel, når den er meddelt beboerrådet skriftligt.

 

§ 10 Hvis der indtræffer omstændigheder, hvorunder et medlem for en periode på maks. seks mdr. er afskåret fra deltagelse i beboerrådets arbejde, fx i forbindelse med udlandsophold, kan en suppleant indtræde i denne periode, uden at der skal vælges et nyt medlem ved næste beboermøde. Perioden, hvor medlemmet er fraværende, medregnes i dennes valgperiode på 2 år.

 

§ 11 Mistillid til et beboerrådsmedlem kan ved stemmeflertal vedtages ved et beboermøde. Vedtages et sådant mistillidsvotum, udtræder medlemmet straks, og beboermødet vælger et nyt, som sidder det afgåede medlems periode ud.

 

§ 12 Hvis beboerrådet ved et ordinært møde vedtager ved stemmeflertal, at et menigt medlem ikke har deltaget tilstrækkeligt i møder og været inaktiv i mere end seks måneder, udtræder medlemmet straks, og medlemmets plads overtages af en suppleant indtil førstkommende ordinære beboermøde, hvor et nyt medlem vælges.

 

 

Myndighed:

 

§ 13 Beboermøderne er beboernes højeste interne myndighed. Medlemmerne af beboerrådet vælges på beboermøderne til at varetage beboernes interesser mellem beboermøderne. Beboerrådet skal til enhver tid rette sig efter beslutninger truffet på beboermøder.

 

§ 14 Beboerrådet tegnes af formanden. Ved dennes fravær kan rådet tegnes ved to menige medlemmer.

(NB: tegne: at have juridisk ret til at underskrive og indgå aftaler på et firmas eller selskabs vegne.)

 

Økonomi:

 

§ 15 Kollegiets regnskab løber fra 1. august til 31. juli.

 

§ 16 Kollegiets administrationsselskab varetager regnskab og udfærdiger driftsbudget.

 

§ 17 Beboerrådets brug af driftsmidler skal altid ske i samråd med bestyrelse og/eller administrationsselskab. Således skal brug af midler fra kollegiets overordnede regnskab altid suppleres med konsultation af administrationsselskabet. Beboerrådet har altså således ikke uindskrænket ret til denne kasse.

 

Kollegianerforeningsbidrag:

 

§ 18 Beboerrådets kasserer administrerer det månedlige indbetalte Kollegianerforeningsbidrag (KF). Det månedlige regnskab forelægges på hvert beboerrådsmøde.

 

§ 19 Regnskab for KF-bidrag følger kalenderåret og fremlægges på forårets beboermøde.

 

§ 20 Der er ingen ekstern revision af KF-bidragets regnskab.

 

§ 21 I økonomiske enkeltsager har rådet råderet over kr. 15.000. Overstiges dette beløb, skal udgiften til afstemning på et (ekstraordinært) beboermøde. Ved stemmelighed forkastes et forslag eller en udgift.

 

§ 22 Penge bevilget af beboerrådet til specifikke projekter/indkøb skal indløses indenfor 12 mdr., ellers skal bevillingen genoptages i beboerrådet.

 

§ 23 Formanden kan ligeledes udenom rådet i presserende sager bemyndige brug af kr. 5000. Formanden skal ved det næstkommende møde redegøre for udgiften.

 

§ 24 Udgifter i forbindelse med beboerrådsarbejde refunderes ved aflevering af kvittering til kassereren.

 

Kapitel 2. Beboerrådsmøder

 

Mødeafholdelse:

 

§ 25 Beboerrådet tilstræber mødeafholdelse hver måned, med hensyntagen til ferier og helligdage.

 

§ 26 Alle kollegianere har ret til at deltage i og blive hørt ved beboerrådets møder, dog ikke i tilfælde af punkter for lukkede døre jf. § 33. Formanden eller ordstyreren kan dog udvise personer fra mødet, hvis de forstyrrer mødeafholdelsen.

 

§ 27 Mødet indkaldes med fjorten dages varsel med angivelse af dagsorden til medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd.

 

§ 28 Forslag til dagsorden fra beboere eller rådsmedlemmer modtages indtil syv dage inden mødet og skal foreligge på skrift (lad det være på papir, email, sms osv.).

 

§ 29 Der tages referat af beboerrådets møder. Referater offentliggøres jf. § 56. Idet et referat offentliggøres, inden det er godkendt, angives den forventende godkendelsesdato tydeligt.

 

§ 30 Ordstyreren kan bestemme og fastsætte en taletidskvota.

 

§ 31 En tilstedeværende får ordet ved henvendelse til ordstyrer.

 

Lukkede døre:

 

§ 32 Lukkede døre kan besluttes af beboerrådet ved stemmeflertal. Diskussion om lukning af døre foregår for lukkede døre.

 

§ 33 Kun rådets medlemmer og suppleanter, der virker som stedfortrædere for et rådsmedlem, kan sidde med ved lukkede døre. Øvrige suppleanter orienteres efterfølgende efter behov.

 

§ 34 Klagesager og personsager diskuteres altid for lukkede døre.

 

§ 35 Beboerrådet har tavshedspligt i sager forhandlet for lukkede døre.

 

§ 36 Der tages ligeledes referat af forhandlinger for lukkede døre. Ingen navne må nævnes i referatet udover listen af tilstedeværende og sagens parter. Dette referat er et selvstændigt dokument, som opbevares af rådets formand. Det kan ved ønske herom senere læses af et medlem. Medlemmet er herefter bundet af tavshedspligt om referatets indhold. Er medlemmet en involveret part i en strid eller sag, kan referatet ikke kræves til gennemlæsning.

 

Habilitet:

 

§ 37 I alle sager gælder forvaltningslovens regler om habilitet, som var beboerrådet en offentlig myndighed.

 

§ 38 Et medlem har pligt til at underrette rådet om eventuelle forhold, der kan bevirke inhabilitet. Rådet træffer afgørelse om et medlems habilitet, og om hvorvidt en suppleant skal indkaldes. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i forhandling og afstemning om sin habilitet.

 

Beslutninger/afstemninger:

 

§ 39 Kun beboerrådets medlemmer og suppleanter, der virker som stedfortrædere for et rådsmedlem, har stemmeret ved beboerrådsmødet (således har de resterende suppleanter ikke stemmeret).

 

§ 40 Beboerrådet er beslutningsdygtigt, når 5 af rådets medlemmer er repræsenteret, enten personligt eller ved en suppleant.

 

§ 41 Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke gives fuldmagt.

 

§ 42 Afstemninger kan kun finde sted i sager, der er optaget på dagsordenen som selvstændige punkter. Ved selvstændige punkter forstås punkter, som er påført dagsordenen, der fulgte med mødeindkaldelsen. Dog har afstemninger under punktet ”Eventuelt” gyldighed, såfremt afstemningens resultat er enstemmigt.

 

§ 43 Ordstyreren formulerer de forslag, hvorom der skal afstemmes, og fastsætter afstemningsprocedure.

 

§ 44 Afstemninger foregår efter ordstyrerens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Et medlem kan begære skriftlig afstemning.

 

§ 45 Uenighed om stemmeform afgøres ved håndsoprækning eller navneopråb. Den stemmeform, der har fået flest stemmer, gennemføres.

 

 

Dagsorden:

 

§ 46 Dagsorden for beboerrådsmøder indeholder altid følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Oplæsning og godkendelse af dagsorden for det igangværende møde
 3. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Orientering fra og nedsættelse af udvalg
 5. Økonomi
 6. Status af igangværende projekter
 7. Eventuelt
 8. Dato for næste møde

 

§ 47 Referatet er først gældende, når det er godkendt.

 

§ 48 Punkter, der behandles for lukkede døre, skal som udgangspunkt øverst på dagsordenen.

 

Kapitel 3. Beboerrådets ansvarsområder

 

Beboermøde:

 

§ 49 Beboermøder afholdes i omfang beskrevet i  Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, kapitel 3, § 12.

 

§ 50 Beboermøde afholdes af beboerrådet forud for planlagt bestyrelsesmøde. Dagsordenen for beboermødet skal mindst omfatte følgende punkter:

1)      Beboerrådets beretning

2)      Fremlæggelse af kollegiets årsregnskab eller budget til godkendelse

3)      Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet. Efterfølgende valg af formand

4)      Indstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

5)      Valg af formænd til de store udvalg, cafeudvalget og festudvalget, samt valg af repræsentanter for kollegiets interne klageudvalg

6)      Eventuelle ansættelsesforhold eller ændringer i forretningsorden og husorden

 

§ 51 Kollegiets budget skal udsendes inden og fremlægges på beboermødet, for at det kan godkendes.

 

§ 52 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære beboermøde, skal være beboerrådet i hænde senest 5 dage før mødet. Nye forslag skal være beboerne i hænde senest 3 dage før mødet.

 

§ 53 Beboermøder indkaldes med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden ved opslag på alle etager på kollegiet og fælles webfora.

 

§ 54 De almene retningslinjer vedrørende beslutninger og afstemninger gælder jf. §§ 41 – 45.

 

Information:

 

§ 55 Beboerrådet er forpligtet til at informere om beboerrådsmøder

 1. ved opslag i kælderen og
 2. ved skriftlig indkaldelse af medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd.

 

§ 56 Beboerrådet er forpligtet til at offentliggøre mødereferater:

 1. Referater skal slås op på opslagstavlen i kælderen med klar angivelse af den forventede godkendelsesdato. De 2 nyeste referater skal som udgangspunkt hænge sammen, så det fremgår tydeligt, om referatet blev godkendt på efterfølgende møde.
 2. Referater skal slås op på kollegiets hjemmeside.
 3. Medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd modtager eget eksemplar af referatet.

 

 

§ 57 Beboerrådet er forpligtet til at informere om beboerrådets sammensætning og udvalgsansvarlige

 1. ved opslag i glasskabet i kælderen og
 2. på kollegiets hjemmeside.

 

§ 58 Beboerrådet er forpligtet til at informere om Hørhus Kollegiets struktur og ledelse

 1. ved opslag i glasskabet i kælderen og
 2. på kollegiets hjemmeside.

 

§ 59 Beboerrådet er ansvarlige for, at forretningsordenen, husordenen og Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 i gældende form

 1. er tilgængelig på kollegiets hjemmeside,
 2. udleveres i trykt eksemplar ved henvendelse til beboerrådet og
 3. udleveres i trykt eksemplar til alle nye medlemmer og suppleanter i beboerrådet.

 

Udvalg:

 

§ 60 Et udvalg er 2 eller flere beboere, der varetager en permanent funktion på kollegiet. Udvalg nedsættes af beboerrådet, mens udvalgssammensætning og -størrelse besluttes af udvalget selv. Formænd for de store udvalg vælges dog på beboermøder. Interkollegiale udvalg kan undtagelsesvis bestå af kun 1 beboer fra Hørhus Kollegiet.

 

§ 61 Beboerrådet har større myndighed end udvalgene og kan om nødvendigt gøre sin stemme gældende i forhold til udvalgets sammensætning, størrelse og virke.

 

§ 62 Udvalgsformanden er ansvarlig for, at beboerrådet holdes orienteret om udvalgets virke ved beboerrådsmøderne. Hvis udvalgsformanden ikke kan være til stede, skal der gives en skriftlig orientering til formanden for beboerrådet før et beboerrådsmøde.

 

§ 63 Udvalgene har ved hvert beboerrådsmøde pligt til at redegøre for brug af budgetterede midler og ligeledes formodet brug i fremtiden.

a) Cafeudvalget er ansvarlig for at opgøre kassebeholdningen efter hver afholdt cafe og bogføre omsætningen.

b) Festudvalget skal berette om omsætning efter hver afholdt fest.

 

§ 64 Beboerrådet tildeler de enkelte udvalg et beløb med henblik på at styrke det sociale engagement i udvalgene og rekruttere nye medlemmer. Beløbstaksten gives efter udvalgets størrelse og arbejdsbyrde og fastsættes af beboerrådet.

 

§ 65 Beboerrådet råder årligt over 5000 kr. til brug for aktiviteter for beboerrådet og udvalgene.

 

Klageudvalg:

 

§ 66 Klager over overtrædelse af husordenen sendes til en repræsentant af klageudvalget, lægges i beboerrådets postkasse i kælderen eller stiles til beboerrådsformanden.

 

§ 67 Før der indgives en klage, er det vigtigt, at parterne har forsøgt at løse konflikten på egen hånd først; det er altså et krav til en klage, at man har haft kontakt til personen, som man ønsker at klage over, før man indsender en formel klage. Man kan alternativt bede beboerrådsformanden om at tage kontakten for en, såfremt man ikke ønsker selv at tage kontakt til vedkommende. En klage over en person kan ikke indgives, såfremt der inden for de sidste 30 dage er indgivet en klage på same type forseelse på vedkommende.

 

§ 68 En klage indgives senest fire uger efter, at hændelsen er sket. Klagen skal angives med tid, sted og omstændigheder.

 

§ 69 Ved en høring skal mindst 2 medlemmer af klageudvalget være til stede. Man har mulighed for at have inspektøren (eller dennes stedfortræder) til stede under høringen. Den indklagede skal selv sørge for at informere inspektøren om ønsket samt dato.

 

 

§ 70 En klageafgørelse har fem mulige udfald:

 1. Klagen forkastes, såfremt den ikke overholder kriterierne fremsat i § 67.
 2. Klagen videresendes, såfremt det er noget, som inspektøren eller beboerrådsformanden skal tage sig af.
 3. Klagen afvises, såfremt der ikke findes medhold i klagen.
 4. Klagen findes berettiget og fører til en reprimande, såfremt det findes, at den indklagede har forbrudt sig, dog i en så lille grad, at det ikke kan føre til en skriftlig advarsel. Har den anklagede allerede en reprimande på samme type forseelse, fører afgørelsen til en skriftlig advarsel.
 5. Klagen findes berettiget og fører til skriftlig advarsel, såfremt det findes, at den indklagede har forbrudt sig i alvorlig grad. Har den indklagede allerede en skriftlig advarsel på samme type forseelse, som er yngre end ét år, skal beboerrådsformanden indstille til opsigelse af den indklagedes lejemål.

 

§ 71 Der tages referat af høringer.  Referater skal indeholde:

 1. Repræsentanter af klageudvalget, som er til stede.
 2. De indkaldte, som er og ikke er til stede.
 3. En kopi af klageindgivelsen.
 4. Et resume af samtale under høringerne.
 5. Klageudvalgets afgørelse og begrundelse herfor.

 

§ 72 Referatet skal efter endelig afgørelse sendes til beboerrådsformanden, som godkender og arkiverer det. Formanden sender efterfølgende en kopi til UBS til orientering og arkivering.

 

§ 73 Det er muligt for den indklagede at appellere til beboerrådsformanden over en afgørelse truffet af klageudvalget. Denne vil tage sagen op på samme vis som klageudvalget. Beboerrådsformanden er anden og sidste interne instans; afgørelser truffet af beboerrådsformanden kan ikke appelleres internt.

 

§ 74 Alle involverede parter (klageindgiver(e) og de(n) indklagede), siddende repræsentanter af klageudvalget samt siddende beboerrådsmedlemmer kan søge aktindsigt i de respektive sager hos beboerrådsformanden. Beboerrådsformanden har altid fuld aktindsigt i alle tidligere og igangværende sager.

 

§ 75 Klageindgiver har ret til at være anonym.

 

§ 76 Klageudvalget og beboerrådet er underlagt tavshedspligt i forbindelse med behandling af klagesager, også efter deres afslutning. Klagesager skal altid behandles for lukkede døre. Forvaltningslovens regler om tavshedspligt gælder, som var klageudvalget en offentlig myndighed.

 

§ 77 Al dokumentation i forbindelse med behandling af klagesager opbevares fortroligt.

 

§ 78 En repræsentant for klageudvalget er inhabil, såfremt vedkommende bor på samme etage som den indklagede, eller der foreligger andre forhold, der kan bevirke inhabilitet. Repræsentanten er forpligtet til at informere om dette.

 

§ 79 Klageudvalget og beboerrådet bygger et regel- og proceduresæt, som er underlagt §§ 66-78, som skal godkendes på et beboerrådsmøde.

 

Opløsning:

 

§ 80 Opløsning af beboerrådet finder sted efter regler beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger nr. 666 af 27/09/1991, ÆBEK nr. 193 af 15/03/1994, § 13.

 

Udarbejdet den 27. oktober 2013.

Vedtaget på beboermøde den 3. november 2013.

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 6 november 2013.

Behandling af klagesager på Hørhus Kollegiet

Vis »

Før der indgives en klage er det vigtigt, at parterne har forsøgt at løse konflikten på egen hånd først. Det er altså et krav til en klage, at man har haft kontakt til personen, man ønsker at klage over, før man indsender en formel klage. Man kan tage fat i beboerrådsformanden, såfremt man ikke ønsker at konfrontere den, som man vil klage over.

Da behandlingsprocessen tager tid, opfordres der til, at en klage indgives senest en måned efter, at hændelsen er sket. En klageindgivelse, der refererer til en hændelse, som er ældre end en måned, vil under normale omstændigheder anses som værende forældet.

Under normale omstændigheder kan en klage forventes færdigbehandlet inden for 1 måned. I sommerferie og i eksamensperioder kan der dog gå længere tid.

Herunder finder du en skabelon, som du kan bruge i udførelsen af en skriftlig klage. Skabelonen indeholder information om, hvilke punkter der bør indgå i den skriftlige klage, men er ikke et krav at benytte.

Klageindgivelsesskabelon

Du kan sende din klage til en af klageudvalgets repræsentanter eller lægge en skriftlig klage i beboerrådets postkasse i kælderen. Kontaktinformation findes på opslagstavlerne på samtlige etager samt i glasskabet i kælderen.

Der henvises til §§ 66-78 i forretningsordenen for regler for klageudvalget.

Fremleje

Vis »

Du kan fremleje dit værelse i op til ét år, såfremt at både du og den, som skal leje værelset, er studieaktive, og såfremt at din rejse skyldes studieophold eller sygdom/rekreation. Læs reglerne nedenfor igennem, udfyld kontrakten og aflever den til fremlejeudvalget. Kontaktinformation findes på opslagstavlerne på samtlige etager samt i glasskabet i kælderen.

Det er op til dig at finde en lejer; hverken inspektør, UBSBOLIG eller fremlejeudvalget vil finde en for dig.

Regler

 1. Fremleje af værelser på Hørhus Kollegiet er omfattet af lejelovens regler. Disse regler indebærer blandt andet, at kollegiets fremlejeudvalg skal underrettes om ethvert fremlejeforhold, inden dette træder i kraft.

 2. Fremlejegiver er selv ansvarlig for at finde en fremlejetager, og hverken UBSBOLIG eller fremlejeudvalget vil hjælpe med det.

 3. Følgende retningslinjer skal være opfyldt for at kunne fremleje et værelse. Såfremt der kan forevises gyldig information og retningslinjerne er overholdt, vil fremlejeudvalget ikke modsætte sig fremlejeforholdet.

  1. Fremlejegiver og fremlejetager skal være studieaktive.

  2. Fremlejen skal skyldes studieophold eller sygdom/rekreation.

  3. Fremlejen må starte 1 måned før startdatoen opgivet på dokumentet fra universitet samt afslutte 1 måned efter slutdatoen opgivet på dokumentet
  4. Fremlejen må ikke overstige 12 måneder.

  5. Fremlejegiver må ikke indkræve en højere husleje end den reelle husleje.

  6. En gyldig kontrakt mellem fremlejegiver og fremlejetager skal forevises.

  7. Ved kontraktens indgåelse indbetales af fremlejetager et depositum på kr. 6.000 til UBSBOLIG, som varetager disse frem til fremlejens ophør.

  8. Fremleje på Hørhus Kollegiet er et anliggende mellem fremlejegiver, fremlejetager, beboerrådet og UBSBOLIG. Det er med andre ord ikke tilladt at fremleje igennem fremlejeorganisationer (eksempelvis DIS). Sådanne fremlejemål vil øjeblikkeligt blive afvist.

 4. Tilbagebetaling af depositum sker efter indlevering og behandling af afleveringsrapport, hvorefter UBSBOLIG vil indsætte pengene på det angivne kontonummer. I sager med stridsspørgsmål kan fremlejeudvalget eller beboerrådet beslutte at indefryse depositummet, så længe sagen står på.

 5. Beboerrådet (herunder fremlejeudvalget) forbeholder sig retten til at bruge fremlejetagers depositum til huslejebetaling i tilfælde af manglende indbetaling.

 6. Hvis huslejen ikke er betalt rettidigt, varsles der udsmidning.

 7. Fremlejetager er ubetinget ansvarlig over for fremlejegiver for de skader, som måtte være sket på værelset og dets indbo.

 8. Fremlejegiver er ubetinget ansvarlig over for beboerrådet for de skader, der måtte være sket på Hørhus Kollegiets ejendom.

 9. Det er op til fremlejegiver efterfølgende at retsforfølge fremlejetager i tilfælde af økonomiske problemer vedrørende fremleje.

 10. Stridsspørgsmål bliver i første omgang taget op i fremlejeudvalget og kan tages op igen i beboerrådet ved yderligere strid, hvorefter formanden meddeler de implicerede parter og UBSBOLIG om rådets afgørelse.

 11. Ulovlig fremleje er ensbetydende med, at fremlejegiver har brudt sin kontrakt på værelset, hvilket er opsigelsesgrund.

 12. Det overordnede ansvar for fremleje på Hørhus Kollegiet ligger hos Hørhus Kollegiets beboerråd (herunder fremlejeudvalget), hvorfor UBSBOLIG og kollegiets inspektør ikke kan stilles til ansvar for beslutninger og voteringer foretaget i sager om dette.

 

Lejeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132875

 

Dokumenter til udskrivning er tilgængelige her: