Scandis Boligernes husorden

Vis »

§1, Generelt

Beboerne må under deres udfoldelse i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboers trivsel og afdelingens forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden. Der må kun bo en person i hvert 1-rums lejemål og 2 personer i 2-rums lejligheder.

§2, Fællesarealer, gange

Det påhviler den enkelte etage at iværksætte og administrere en fast rengøringsturnus som alle lejemål i afdelingen forpligtes til at deltage i. Det er strengt forbudt at henstille cykler og andre effekter på fællesarealerne. Affald Der må ikke henstilles affald på fællesarealerne. Fælleskøkken Alle 1-rums værelserne er en del af fælleskøkkenerne, lejlighederne kan ansøge ved køkkenmøde, om tilgang til køkkenerne. De enkelte fælleskøkkener skal iværksætte og administrere en fast køkkenturnus, som enhver er forpligtet til at deltage i. Endvidere påhviler det den enkelte beboer at orientere sig om fælleskasser på etagen, f.eks. køkkenkasse, aviskasse, tv-kasse, ølkasse mv., som alle 1-rums lejemål er forpligtet til at betale til. Den enkelte etage beslutter, om en beboers misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til rengøring af fællesarealer og manglende betaling til fælleskasser skal indklages jf. §8. Vaskeri Vaskeriet må kun benyttes i henhold til regler, som er gældende for vaskekælderen. De opslåede anvisninger for benyttelsen af maskinerne skal følges. Beboerlokale Beboerlokalet må kun benyttes af Scandis Boligerne, Hørhus Kollegiet og Hørbrækkerhusets beboere. Benyttelse sker på brugernes ansvar. I øvrigt henvises til det særlige reglement herom.

§3, Telefon og netværk

Alle lejemål har adgang til telefon, intra- og Internet og kan bruge dette i henhold til særlige regler herom.

§4, Skader

Skader forvoldt af beboere eller deres gæster på bygningen og/eller inventar hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Bestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds, der bærer ansvaret.

§5, Støj

Beboere skal i rimeligt omfang tage hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn. En støjklage skal respekteres første gang. Det er ikke tilladt at anvende musikrummet i Hørhus Kollegiet mellem kl. 20.00 og 06.00. Boremaskine, slagværktøj og lignende må på hverdage benyttes mellem kl. 08.00 – 18.00, lørdage, søn- og helligdage dog mellem kl. 10.00 – 18.00.

§6, Husdyr

Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fristløbende dyr). Det indskærpes, at beboerne er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold.

§7, Klager

Klager over overtrædelse af husorden bør, uden unødig opsættelse, afgives til bestyrelsen med angivelse af tid, sted og omstændigheder. Bestyrelsen vil om muligt høre sagens parter. Bestyrelsen afgør, efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, videresendes den til administrationen og der tildeles den eller de overtrædende en skriftlig advarsel.

§8, Opsigelses-/ophævelsesbestemmelser

Opsigelse kan ske: 1. Når optagelseskriterierne til lejemålet ikke længere er til stede. 2. Når nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagende gange. Ophævelse kan ske: 1. Når lejen ikke er betalt rettidigt. 2. Ved grove overtrædelser af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden. Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dages varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse / ophævelse af lejeaftalen som følge af brud på husorden behandles af bestyrelsen, der indstiller til administrationen, hvad der bør foretages i sagen.

§9, Ikrafttræden

Denne husorden træder i kraft ved dens vedtagelse af bestyrelsen, d. 29/9-1999. Den tidligere husorden vedtaget d. 9/10-1990 ophæves på samme tid.