Fremleje

Fremleje på Hørhus Kollegiet

This page is also found in english at https://hhkol.dk/regler/sublease. In case of disagreement between the two versions, the Danish is the definitive.

Denne side indeholder alt det information du skal bruge for at fremleje dit værelse. Herunder:

 • Regler for fremleje på Hørhus Kollegiet
 • Vejledning i hvordan fremlejeaftaler indgås
 • Skabeloner til brug ved fremleje

Indhold

Definitioner

Fremlejegiver er den faste beboer på Hørhus Kollegiet, som lejer sit værelse ud.

Fremlejetager er den midlertidige beboer, som lejer værelset af fremlejegiveren.

Kort sagt: Hørhus Kollegiet udlejer et værelse til fremlejegiveren, som fremlejer den til fremlejetageren.

UBSBOLIG er Hørhus Kollegiets administrator. Henvendelser ang. fremleje skal sendes til Anni Vagner på ava@ubsbolig.dk.

Processen for fremleje

Nedenfor skitseres kort proceduren for at fremleje sit værelse:

 1. Fremlejegiver finder en fremlejetager.
 2. Der indgås en skriftlig fremlejekontrakt (benyt skabelonen her på siden).
 3. Senest 14 dage før fremlejen starter, skal fremlejekontrakten sendes til UBSBOLIG til godkendelse, sammen med dokumentation for at:
  1. Fremlejegiver er berettiget til at fremleje værelset (se nedenfor), og
  2. Fremlejetager er studieaktiv.

  Hvis tidsgrænsen på 14 dage giver problemer, tag kontakt til UBSBOLIG.

 4. UBSBOLIG godkender fremlejen (eller beder om tilrettelser eller yderligere oplysninger, hvis kravene ikke er opfyldt).
 5. Fremlejetager indbetaler depositummet på 6.000 kr. til UBSBOLIG.

Fremlejeregler

Dette er de regler, som gælder for fremleje på Hørhus Kollegiet.

Krav for indgåelse af fremleje

Fremleje skal skyldes en af følgende årsager hos fremlejegiver:

 • Studieophold, herunder studiepraktik.
 • Værnepligt.
 • Sygdom, herunder behov for restituering efter sygdom.

Fremleje af andre årsager kan som udgangspunkt ikke godkendes, men tag kontakt til UBSBOLIG, hvis du mener, du er berettiget til at fremleje dit værelse.

Fremlejen skal være tidsbegrænset til den periode hvor ovenstående er opfyldt, dog med op til 1 måned ekstra i hver ende. Denne måned regnes datovis, og kan derudover rundes op (dvs. forlænges) til nærmeste halve måned. Hvis man fx. har et studieophold i perioden 17/2 – 18/5, må man således fremleje i perioden 15/1 – 30/6. Fremlejen kan starte og slutte på alle månedens dage. Fremlejen må maksimalt have en varighed på 2 år.

Fremlejetager skal være berettiget til at bo på kollegiet, dvs. være studieaktiv, i hele fremlejeperioden. Der må ikke flytte mere end én person ind i værelset.

Huslejen for fremlejemålet må ikke overstige den normale husleje. Ekstra husleje for leje af møblering ikke tilladt.

Fremlejen skal godkendes af UBSBOLIG inden fremlejens start. UBSBOLIG afviser kun fremlejekontrakter, hvis ovenstående krav ikke er opfyldt.

Ulovlig fremleje

Fremleje der ikke opfylder ovenstående krav er i udgangspunktet ulovlig, og kan føre til at fremlejegiver får opsagt sit lejemål.

Om fremlejen

Fremlejen er en sag imellem fremlejetager og fremlejegiver. Fremlejegiver skal fortsat betale sin husleje, og står selv for at indkræve husleje fra fremlejetager.

Fremlejetager er ansvarlig overfor fremlejegiver, som så er ansvarlig overfor Hørhus Kollegiet. Dette betyder at fremlejetageren er ansvarlig for at overholde kollegiet regler, og er økonomisk ansvarlig for de skader, som vedkommende måtte forvolde, men at fremlejegiver har det overordnede ansvar for fremlejen. Hvis der skulle opstå problemer med fremlejen, så vil Hørhus Kollegiet sanktionere eller kræve kompensation fra fremlejegiver. Fremlejegiver kan så gøre disse eller andre krav gældende overfor fremlejetager.

I fremlejeperioden overdrages alle rettigheder og pligter ifm. lejemålet til fremlejetageren (på nær retten til at fremleje yderligere). Dette inkluderer også brug af og regler for fællesarealer, samt betaling til eventuelle fælleskasser.

Hvis fremlejegiver vælger at opbevare ejendele på Hørhus Kollegiet under fremlejen, er vedkommende selv ansvarlig for at denne opbevaring lever op til de gældende regler. Dette inkluderer også reglerne for cykelparkering og cykeloprydning.

Når fremlejen er indgået, kan den kun opsiges hvis begge parter er enige om det. Dog kan fremlejegiver hæve fremlejekontrakten, hvis fremlejetager ikke betaler sin husleje rettidigt, groft overtræder husordenen eller på anden måde groft misligholder lejeaftalen.

Såfremt fremlejegivers lejemål bliver opsagt under fremlejen, vil fremlejen samtidig ophøre.

Depositum

Fremlejetager skal inden lejemålets start indbetale et depositum på 6.000 kr. til UBSBOLIG. Depositummet er fremlejegivers sikring i huslejen, værelset og de møbler det måtte indeholde. Fremlejetager skal fremvise kvittering for indbetalingen til fremlejegiver.

Når fremlejen er afsluttet, skal fremlejegiver kontakte UBSBOLIG, hvorefter depositummet kan tilbagebetales til fremlejetager, med mindre der gøres indsigelser imod udbetalingen. Hvis der bliver gjort indsigelser, skal sagen anses som en tvist mellem fremlejegiver og fremlejetager (se nedenfor), hvor depositummet er indefrosset så længe sagen står på.

Hvis fremlejegiver ikke har kontaktet UBSBOLIG efter en måned, kan fremlejetager tage kontakt, og bede om at få udbetalt depositummet. Det således som udgangspunkt være for sent for fremlejegiver at gøre indsigelser, når der er gået en måned.

Stridsspørgsmål

For så vidt muligt bør stridsspørgsmål afklares mellem fremlejegiver og fremlejetager. Hvis der er tvivlsspørgsmål om fremlejereglerne, kan UBSBOLIG kontaktes.

Hvis stridsspørgsmålet ikke kan løses direkte mellem parterne, skal klageudvalget inddrages. Her gælder den normale klageprocedure (se denne side).

Lovgrundlag

Fremleje af værelser på Hørhus Kollegiet er underlagt lejeloven (særligt §§ 70-71). Disse regler er lavet med udgangspunkt i lejelovens bestemmelser. Hvis du mener der er uoverensstemmelser mellem loven og disse regler, tag kontakt til UBSBOLIG.

Vedtagelse og ændringer

Disse fremlejeregler er vedtaget af Hørhus Kollegiets beboerråd d. 12. maj 2019. Ændringer kan foretages af beboerrådet, men reglerne skal altid respektere lejeloven. Ændringer bør vendes med UBSBOLIG inden vedtagelse, og UBSBOLIG skal informeres, hvis reglerne ændres.