Fremleje

INFO

Fremleje behandles af

Fremlejeudvalget (kontakt)

Dokumenter

Fremlejekontrakt, dansk, pdf
Fremlejekontrakt, engelsk, pdf

Nomenklatur

Fremlejegiver lejer værelset ud og kaldes også fremudlejer (Hørhus-beboeren).
Fremlejetager lejer værelset af frem­le­je­giv­er og kaldes også fremlejer.

Om frem­leje (FAQ)

 • Du kan fremleje dit værelse i op til ét år, såfremt at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive, og såfremt at din rejse skyldes studieophold eller sygdom/rekreation.
 • Det er op til dig at finde en lejer; hverken inspektør, UBSBOLIG eller fremlejeudvalget vil finde en for dig.
 • Ulovlig fremleje vil føre til øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.
 • Fremleje er et foretagende mellem fremlejegiver og fremlejetager, hvilket betyder, at fremlejegiver stadig betaler husleje til UBSBOLIG og selv skal opkræve husleje af fremlejetager, samt at eventuelle adresseændringer selv meldes til PostNord.
 • Fremlejegiver har stadig ansvar for værelset og fremlejetagers opførsel ved fremleje, hvorfor fremlejegiver hæfter for manglende betalinger og diverse skader på værelset eller bygningen.
 • Inspektøren inspicerer hverken ved begyndt eller endt fremleje; det er op til fremlejegiver at dokumentere værelsets og eventuelle møblers stand inden overdragelse
 • UBSBOLIG foretager ingen formel behandling af fremlejeanmodninger, og fremleje er i princippet godkendt, når fremlejeudvalget har underskrevet kontrakten. UBSBOLIG står dog for at verificere informationen på kontrakten, give officiel bekræftelse på fremleje, få inspektøren til at sætte fremlejetagerens navn på postkassen samt tilbagebetale depositum ved endt fremleje.

Læs reglerne igennem, udfyld kontrakten (se INFO-boksen) og aflever den med de rette dokumenter til fremlejeudvalget. Kontrakten SKAL være vedhæftet bekræftelse på, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive, samt være vedhæftet officielt optagelsesbrev eller lignende, som dokumenterer, at rejsen skyldes studieophold. Dit fremleje er ulovligt, hvis det ikke er godkendt af fremlejeudvalget.

Regler

 1. Fremleje af værelser på Hørhus Kollegiet er omfattet af lejelovens regler. Disse regler indebærer blandt andet, at kollegiets fremlejeudvalg skal underrettes om ethvert fremlejeforhold, inden dette træder i kraft.
 2. Fremlejegiver er selv ansvarlig for at finde en fremlejetager, og hverken UBSBOLIG eller fremlejeudvalget vil hjælpe med det.
 3. Følgende retningslinjer skal være opfyldt for at kunne fremleje et værelse. Såfremt der kan forevises gyldig information og retningslinjerne er overholdt, vil fremlejeudvalget ikke modsætte sig fremlejeforholdet.
  1. Fremlejegiver og fremlejetager skal være studieaktive.
  2. Fremlejen skal skyldes studieophold eller sygdom/rekreation.
  3. Fremlejen må starte 1 måned før startdatoen opgivet på dokumentet fra universitet samt afslutte 1 måned efter slutdatoen opgivet på dokumentet.
  4. Fremlejen må ikke overstige 12 måneder.
  5. Fremlejegiver må ikke indkræve en højere husleje end den reelle husleje.
  6. En gyldig kontrakt mellem fremlejegiver og fremlejetager skal forevises.
  7. Ved kontraktens indgåelse indbetales af fremlejetager et depositum på kr. 6.000 til UBSBOLIG, som varetager disse frem til fremlejens ophør.
  8. Fremleje på Hørhus Kollegiet er et anliggende mellem fremlejegiver, fremlejetager, beboerrådet og UBSBOLIG. Det er med andre ord ikke tilladt at fremleje igennem fremlejeorganisationer (eksempelvis DIS). Sådanne fremlejemål vil øjeblikkeligt blive afvist.
 4. Tilbagebetaling af depositum sker efter indlevering og behandling af afleveringsrapport, hvorefter UBSBOLIG vil indsætte pengene på det angivne kontonummer. I sager med stridsspørgsmål kan fremlejeudvalget eller beboerrådet beslutte at indefryse depositummet, så længe sagen står på.
 5. Beboerrådet (herunder fremlejeudvalget) forbeholder sig retten til at bruge fremlejetagers depositum til huslejebetaling i tilfælde af manglende indbetaling.
 6. Hvis huslejen ikke er betalt rettidigt, varsles der udsmidning.
 7. Fremlejetager er ubetinget ansvarlig over for fremlejegiver for de skader, som måtte være sket på værelset og dets indbo.
 8. Fremlejegiver er ubetinget ansvarlig over for beboerrådet for de skader, der måtte være sket på Hørhus Kollegiets ejendom.
 9. Det er op til fremlejegiver efterfølgende at retsforfølge fremlejetager i tilfælde af økonomiske problemer vedrørende fremleje.
 10. Stridsspørgsmål bliver i første omgang taget op i fremlejeudvalget og kan tages op igen i beboerrådet ved yderligere strid, hvorefter formanden meddeler de implicerede parter og UBSBOLIG om rådets afgørelse.
 11. Ulovlig fremleje er ensbetydende med, at fremlejegiver har brudt sin kontrakt på værelset, hvilket er opsigelsesgrund.
 12. Det overordnede ansvar for fremleje på Hørhus Kollegiet ligger hos Hørhus Kollegiets beboerråd (herunder fremlejeudvalget), hvorfor UBSBOLIG og kollegiets inspektør ikke kan stilles til ansvar for beslutninger og voteringer foretaget i sager om dette.

Lejeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173642 (særligt §§ 70 og 71)