Musikudvalget

Om

Udvalget sørger for, at klaveret er stemt, forstærkerne virker, og at trommerne slår.

Forpligtelser og ansvarsområde

Msuikudvalget står for driften af kollegiets musikrum. Udvalget står for at håndhæve det på et beboerrådsmøde godkendte regelsæt.

Det er udvalgets ansvar, at musiklokalet og dets inventar er vedligeholdt. Udvalget skal sørge for, at diverse instrumenter er i god stand, og at klaveret bliver stemt, hensigtsmæssigt en gang om året. Såfremt der er problemer med udstyret (fx kræver udskiftning eller reparation), er det udvalgets opgave at sørge for at informere beboerrådet, således at der kan udstikkes nogle rammer til løsning af problemerne.

Hvis musiklokalet ikke bliver vedligeholdt ordentligt af brugerne, er det musikudvalgets opgave at informere brugerne om at holde orden. Såfremt der er gentagende/grove overtrædelser af musikrummets regler, eller inventaret er blevet særligt slemt behandlet og er kommet til skade, er det musikudvalgets ansvar at informere beboerrådet med henblik på det videre forløb. Udvalget kan ekskludere brugere af musikrummet i sådanne sager.

Magt

Musikudvalget besidder muligheden for at bortvise brugere af musikrummet, hvis der er belæg herfor. Udvalget kan ikke indkøbe udstyr eller bestille reparationer, men skal tage sagerne op i beboerrådet. Midler til vedligeholdelse og drift findes i det store budget jf. fællesfinansieringen.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde.