Husorden

Download husorden (.doc)

§ 1: Generelt. 

Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboere er ansvarlige for gæsters optræden. Beboerne er forpligtet til at følge det ordensreglement, som deres etager har vedtaget.

§ 2: Værelset.

Det er ikke tilladt for beboere at holde eget køleskab, fryser eller aircondition og andre anlæg, der giver forholdsmæssigt store el-udgifter, på værelset. Benyt venligst køleskabene og fryserne i køkkenerne. Da alle betaler kollektivt for forbruget, indstilles der til, at folk viser hensyn og ikke misbruger dette.

Det er ikke tilladt at have andre mennesker (familie, kærester, venner eller andre) boende fast på værelset. En gæst anses som fast boende, når vedkommende har overnattet mindst halvdelen af tiden i en periode på 3 måneder. Da alle betaler kollektivt for vand-, el- og varmeforbruget, er det dyrt for de resterende beboere at give gratis logi. Overtrædelse af dette anses som grov overtrædelse af husordenen og vil medføre opsigelse i overensstemmelse med § 19.

§ 3: Rengøring.

Det påhviler beboerne selv at renholde køkken-, gang- og fællesarealer. De enkelte etager/køkkener iværksætter og administrerer en fast køkkenturnus samt evt. hovedrengøring, som enhver er forpligtet til at deltage i. Den enkelte etage beslutter, om en beboers misligholdelse af sine forpligtelser skal indklages jf. § 18.

§ 4: Køkkenfaciliteter.

Det påhviler kollegiet via inspektøren at erstatte følgende køkkenudstyr, samt eventuelle dele hertil, hvis dette er defekt: ovn, emhætte, køleskab, fryser, elkedel, mikrobølgeovn, brødrister og komfur.

Hvis ovenstående udstyr går i stykker, skal det overleveres til inspektøren, førend der kan udleveres nyt. Inspektøren kan tilbageholde udstyr, hvis den enkelte etage har forsømt at vedligeholde det, f.eks. en elkedel der ikke jævnligt er blevet afkalket. I dette tilfælde skal beboerrådet inddrages i sagen via beboerrådsformanden.

Det påhviler den enkelte etage

 1. at yde en ordentlig vedligeholde af kollegiets faciliteter og udstyr, herunder ovenstående, og
 2. selv at erhverve sig øvrigt udstyr.

§ 5: Affald.

Affald, der smides i affaldsskakten, skal være forsvarligt pakket ind og posen ordentligt lukket. Affaldscontainerne bliver hurtigt tilsvinet af dårligt lukkede poser, hvilket giver urimelige arbejdsforhold for viceværten, som skal håndtere affaldet i kælderen. Affald skal endvidere fyldes i de grønne poser udleveret af inspektøren, og under ingen omstændigheder i indkøbsposer. Almindelige poser og indkøbsposer kan ikke tåle faldet i affaldsskakten.

Inspektørkontoret kan vælge at lukke affaldsskakten ved grov overtrædelse af ovenstående.

Storskrald skal kunne komme i den store container på parkeringspladsen; det er kun tilladt at stille storskrald ved siden af containeren, hvis den er fyldt. Storskrald, som ikke kan komme i containeren (når der er plads), skal afleveres på nærgenbrugsstationen på den anden side af vejen. Skraldefolkene tager ikke storskrald udenfor containeren med, hvilket efterlader arbejdet til viceværten.

§ 6: Fælleskasser.

Det påviler den enkelte beboer at orientere sig om deres etages fællesøkonomi. For eksempel, men ikke begrænset til, køkkenkasser, aviskasser, tv-kasser, ølregninger eller på etagen vedtagne bødesystemer, fx. ved manglende rengøring el. lign.. Den enkelte etage beslutter selv om alle skal betale til fællesøkonomien, og hvordan ølregninger, bøder o. lign. inddrages. Etagen beslutter om enkelte beboeres manglende betaling til fællesøkonomien skal indklages jf. § 18. Ved fraflytning inddrages depositum til betaling af evt. udestående til etagens fællesøkonomi, herunder personlige gæld pga. bøder, ølregning el. lign.

§ 7: Skader.

Det påhviler til enhver tid den enkelte beboer at indberette skader på bygningen samt inventar til kollegiets inspektør. Skader forvoldt af beboere, eller deres gæster, på bygningen eller inventar, hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet holdes underrettet om skadesager og afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds der bærer ansvaret.

§ 8: Støj.

Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn, hvilket vil sige ro i tidsrummet 22.00 – 08.00. Dette gælder også støvsugning. Større støjkilder som boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 20.00 – 09.00. En støjklage skal respekteres første gang.

Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis en støjklage ikke respekteres tilstrækkeligt, og hvis

kollegianere gentagne gange indenfor kortere tidsrum har måttet rette henvendelse vedrørende støjklager til samme person eller gruppe af personer, eller

kollegianere gennem en længerevarende periode har været udsat for en person eller persongruppes regelmæssigt, uacceptabelt høje støjniveau.

Det er kun tilladt at anvende følgende lokaler på Hørhus Kollegiet i anførte tidsrum:

 • Vaskerummet: Man-Fre 08.00 – 23.00, Lør-Søn 09.00 – 23.00
 • Motionsrummene: 08.00 – 22.00 (Der må ikke afspilles musik efter klokken 20:00 af hensyn til andre beboer)
 • Musikrummet:
  • ⁃ Bands, trommer og bas 16:00 – 20:00 på alle dage, lørdag undtaget.
   ⁃ Bands, trommer og bas 10:00 – 20:00 lørdag
   ⁃ Alle andre instrumenter 10:00 – 20:00 søndag til torsdag
   ⁃ Alle andre instrumenter 10:00 – 22:00 fredag og lørdag
   ⁃ Musikrummet må kun bruges af beboerne og deres bands til egen øvning af
   musikalske talent. Undervisningen af udefrakommende er ikke tilladt.

Alle fester, ud over kollegiets officielle fester, skal annonceres på opslagstavlen i kælderen mellem elevatorerne mindst fire dage i forvejen. Weekender er underlagt samme regler som hverdage. Hvis der afholdes fest i trekantsarealet, skal dette også annonceres ved Hørbrækkerhusets postkasser mindst fire dage i forvejen. Støjklager under fester skal stadig respekteres.

Baren skal ligeledes annoncere åbningstider mindst fire dage i forvejen. Baren må spille høj musik indtil 01.00 på almindelige baraftener, og indtil kl 05.00 på lange baraftener én gang om måneden. Kollegiets officielle fester (de 5-6 fester som annonceres med datoer i starten af året) må undtagelsesvis spille høj musik hele natten.

§ 9: Husdyr.

Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fritløbende dyr). Det indskærpes at beboerne er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold.

§ 10: Brandalarmeringsanlæg.

Det er strengt forbudt utidigt at aktivere brandalarmeringsanlægget. Overtrædelse medfører sanktioner i overensstemmelse med § 19.

§ 11: Fællesarealer.

Det er strengt forbudt at henstille cykler og andre personlige effekter på fællesarealer. Der må kun opstilles fællesmøblement, der opfylder brandmyndighedernes krav til gældende lovgivning. Overtrædelse medfører sanktioner i henhold til § 19.

Overnattende gæster i fællesarealerne medfører sanktioner i overensstemmelse med § 19.

§ 12: Haven.

Haven er tilladt at bruge for alle på Hørhus Kollegiet, Scandis Boligerne og Hørbrækkerhuset.

Det er ikke tilladt at

 1. spille med bold i haven, med mindre beboerrådet har dispenseret for dette,
 2. benytte grill udenfor flisearealet, og
 3. have motoriserede køretøjer tændt i haven.

Der gælder de almindelige bestemmelser om ro efter kl. 22.00.

§ 13: Andre kollegier.

Befinder man sig på Hørbrækkerhusets eller Scandis Boligernes matrikel, er man underlagt dennes husorden. Brud på dennes husorden vil medføre samme konsekvenser for beboere af Hørhus Kollegiet som var det brud på Hørhus Kollegiets husorden.

§ 14: Vaskeri.

De opslåede anvisninger for benyttelse af maskinerne skal følges; reglerne er vedhæftet som bilag 1.

Det er ikke tilladt for personer, som ikke er beboere på Hørhus Kollegiet, at benytte vaskeriet; venner og bekendtes brug af maskinerne i vaskekælderen medfører øjeblikkelig sanktioner i overensstemmelse med § 19.

§ 15: Cykelværksted.

Det er ikke tilladt at efterlade hele cykler, halve cykler eller løsdele og reservedele i cykelværkstedet. Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i cykelværkstedet. Når man benytter cykelværkstedet, er det beboerens pligt at rydde op efter sig.

Der opryddes jævnligt for efterladte genstande.

§ 16: Cykelparkering.

De opslåede anvisninger for parkering af cykler skal følges; reglerne er vedhæftet som bilag 2.

På parkeringspladsen er det kun tilladt at parkere cykler, og intet andet, i cykelstativerne. I haven er det dog også tilladt at parkere scootere i stativerne. I kælderen skal cyklerne hænge på ens egen krog (og ingen andre steder). Cykler parkeret så de står i vejen (lad det være på brandveje, stier, i postkasserum eller andre steder uden for de tilladte områder) fjernes.

§ 17: Rygeregler og euforiserende stoffer.

Det er ikke tilladt at ryge på kollegiets indendørsarealer. Rygeforbuddet gælder både fællesarealer, på kollegiets værelser og dertilhørende værelsesaltaner. Eneste sted det er tillad at ryge, er på køkkenaltanerne og udenfor bygningen. Indtagelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt på kollegiets grund. Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis der forekommer brud på denne paragraf.

§ 18: Behandling af klager.

Klager (f.eks. over overtrædelse af husordenen) stiles til klageudvalget eller formanden for beboerrådet. Klagerne behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

§ 19: Opsigelses- og ophævelsesbestemmelser.

Opsigelse med 3 måneders varsel kan ske, når

 1. optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er opfyldt,
 2. den af bestyrelsen fastsatte indtægtsgrænse er overskredet, eller
 3. nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange.

Øjeblikkelig ophævelse af lejekontrakt kan ske, når

 1. lejen ikke er betalt rettidigt, eller
 2. der er tale om grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at opretholde god skik og orden.

Opsigelsen kan ske med 3 måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dags varsel iht. lejelovens bestemmelser herom.

Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen, behandles efter forretningsordenens bestemmelser.

§ 20: Ikrafttræden

Denne husorden træder i kraft som følge af reglementsændringer vedtaget på lovlig indkaldt beboermøde. Den tidligere husorden vedtaget d. 10. november 2014 ophører samtidigt.

Opdatering udarbejdet                             d. 30. marts 2015

Vedtaget på beboermøde                         d. 13. april 2015 (Seneste ændringer til beboermødet den 3. april 2018)

Godkendt på bestyrelsesmøde                 d. 21. april 2015

Tilhørende bilag:

Bilag 1: Regler for brug af vaskeriet.
Bilag 2: Regelsæt vedr. cykelparkering.

Regler for brug af vaskeriet

§ 1.                               Vaskeriet må kun benyttes af beboere på Hørhus Kollegiet og kun til vask af eget tøj.

§ 2.                               Vaskeriet må kun benyttes mellem klokken 06:00 og 24:00.

§ 3.                               Overtrædelse af ovenstående regler, eller tyveri, vil medføre sanktioner og
øjeblikkelig ophævelse af lejemålet.

§ 4.                               Tørretumblernes filtre skal renses inden hver brug. Gøres dette ikke, beskadiges
maskinerne, og brand kan opstå.

§ 5.                               Læg andres tøj i kurve, når maskinerne tømmes, IKKE på bordet. Næste gang er det
måske dit tøj, der ligger rodet sammen med andres på bordet!

§ 6.                               Tøm kun maskinerne, når de er færdige.

§ 7.                              BH’er med bøjler må kun vaskes i egnede vaskeposer. En løs bøjle kan ødelægge maskinerne.

§ 8.                              Det er ikke tilladt at bruge eget vaskemiddel og skyllemiddel i maskiner med aflukkede doseringsrum.

§ 9.                               Brug af brandfarlige væsker samt farvning/blegning af tøj, er ikke tilladt.

§ 10.                          Køprincippet er gældende; den der kommet først, får den først ledige maskine.

§ 10.1.                    Såfremt flere personer venter, tildeles den først ledige maskine den første person
jf. § 9. Den næste person skal have den næste ledige maskine. Ønsker ingen andre
at vaske, skal den første person råde over den tredje maskine, der bliver ledig.

§ 10.2.                   Man skal være personligt til stede for at kunne betragtes som stående i kø; hensat
vasketøj eller anden markering gælder ikke.

§ 11.                          Brug af vaskeriet sker på eget ansvar.

§ 12.                         Pas godt på maskinerne, så vi ikke skal investere i nye dyre maskiner oftere end nødvendigt.

Tænk på miljøet; læg ikke kun to T-shirts i maskinen.

Fyld maskinen, når du vasker.

 

Regelsæt vedr. cykelparkering

 

Cykelparkering

§ 1.                               Kollegiets cykelparkeringspladser er for de tre kollegiers beboere og deres gæster.

§ 2.                              Cykler må kun holde i cykelstativerne og på krogene i cykelkælderen, ikke i gangarealer eller andre rum i kælderen.

§ 3.                               Parkeres ens cykel i cykelkælderen, skal den hænges op på ens egen krog og må
ikke blokere for ens naboer.

§ 4.                               Beboere må parkere én cykel i stativerne og én på egen krog. Har man flere end to
cykler, skal de opbevares på værelset eller uden for kollegiets ejendom.

§ 5.                              Det er ikke tilladt at parkere andet end cykler i cykelstativerne – f.eks. barnevogne, knallerter, scootere, trækvogne m.m.
(scootere/knallerter henvises til MC-parkeringspladsen eller haven)

§ 6.                               Cykler parkeret mod reglerne må af alle flyttes til det lille areal i læ nedenfor trappen
op til haven fra postkasserummet.

§ 7.                               Det er strengt forbudt at flytte reglementeret placerede cykler.

Cykler i haven

§ 8.                              Cykelparkering i haven skal foregå i cykelstativerne, og ikke på brandveje, på græsset, op af træer eller lign.

§ 9.                               Det er ikke tilladt at låse sin cykel eller cykeltrailer fast til træer, lygtepæle,
flagstænger og lign. Det er dog tilladt at låse fast til cykelstativerne.

§ 10.                         Scootere kan undtagelsesvis parkeres i haven, men skal trækkes ind og ud af haven, da det er strengt forbudt at have motoren i gang af hensyn til støj- og lugtgener.

Cykeloprydning

§ 11.                          Kollegiet foretager jævnligt oprydning blandt parkerede cykler. Cykler der ikke er
mærkede til at blive stående, vil blive fjernet.

§ 12.                          Man vil blive informeret om cykeloprydning min. 2 uger før oprydningen.

§ 13.                          Det er beboernes eget ansvar at mærke deres cykler.

§ 14.                          Kollegiet tager ikke ansvar for fjernede cykler.