Motionsudvalget

Om

Som medlem af motionsudvalget er du med til at bestemme, hvilket udstyr der skal indkøbes til motionsrummene, tennis- og fodboldbanen.

Vi sørger også for, at reglerne for brug af motionsrummene bliver fulgt, og vi svarer på eventuelle spørgsmål fra beboerne.

2-3 gange om året kommer en servicemedarbejder fra SagaTrim og vedligeholder vores maskiner. Et medlem af motionsudvalget skal sørge for, at medarbejderen bliver låst ind og fulgt ud igen. Nye medlemmer skal give inspektøren kontaktoplysninger, så SagaTrim kan komme i kontakt med udvalget.

Medlemmerne af udvalget har overblikket over maskinernes velstand og sørger for, at servicemedarbejderen får fulgt op på eventuelle problemer.

Forpligtelser og ansvarsområde

Motionsudvalget administrerer henholdsvis kollegiets kondi- og styrketræningsrum, som er lokaliseret i kælderen. Udvalget står for at håndhæve det på et beboerrådsmøde godkendte regelsæt, vedlagt som bilag G.
Udvalget er kontaktorgan for/til den virksomhed, der udfører den halvårlige service. Det er altså ikke inspektøren, der skal kontaktes, ej heller ham der skal kontakte virksomheden. Skulle inspektøren blive kontaktet, skal han henvise til udvalgets kontaktperson. Dette er vigtigt, fordi udvalget skal have mulighed for dialog med servicevirksomheden om eventuelle reparationer, forbedringer osv. Alle regninger sendes videre til UBSBOLIG.
Udvalget bestemmer, hvordan rummenes indretning tager sig ud. Brugerne kan kontakte udvalget med ønsker. Grunden til dette er bl.a., at indretning skal give mening i forhold til mere end én person, samt at inventaret ikke skal lide unødig skade eller miste sin garanti.
Det påhviler udvalget at holde øje med, at kollegiets inspektør gør gulvene rent og udskifter skraldespandssække en gang om ugen, samt indsætter nyt papir og rengøringsspray efter behov.
Det påhviler også udvalget at stå for rengøring af maskiner, især før service.
Oplever brugere brud på reglerne i kondi- og styrketræningsrum, skal udvalget kontaktes, og det påhviler udvalget at finde en løsning, der er i overensstemmelse med kollegiets regelsæt. Udvalget bør i sidste ende, om nødvendigt, viderebringe en sag til klageudvalget.
De økonomiske midler som udvalget disponerer over, er hæftet til Hørhus Kolligeits overordnede budget i form af motionsrumskontoen (midler til vedligeholdelse og drift findes i det store budget jf. fællesfinansieringen). Det er bl.a. hefra, at serviceomkostninger bliver betalt. Vedligeholdelsesudgifter, der overstiger 5.000 kr., skal godkendes af beboerrådet og/eller bestyrelsen. Erhvervelse af nye redskaber, som ikke er direkte udskiftning af eksisterende, skal ligeledes godkendes af beboerrådet og/eller bestyrelsen.
Det er motionsudvalgets opgave at varetage de fysiske forhold og den funktionelle drift af de to rum. Det betyder, at hvis brugere af rummene ikke rydder op efter sig, er det i sidste ende udvalget opgave at gøre dette. Hvis der er maskiner, der er defekte, eller andre ting, der skal udskiftes, skal udvalget tage hånd om dette inden for rimelig tid.
Det er pedellens opgave at støvsuge gulvarealet i de 2 rum, samt at genopfylde rengøringsspray og papir. Det er udvalgets opgave, at rengøre maskiner og andre effekter, som ikke er omfattet af pedellens opgaver.

Magt

Motionsudvalget besidder kun administrativ magt og skal derved rapportere til beboerrådet og respektere de beslutninger, der her tages. Beboerrådet skal dog udvise rettidig omhu, før de blander sig i udvalgets beslutninger og drift. Motionsudvalget besidder muligheden for at bortvise brugere af motionsrummene, hvis der er belæg herfor.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde.