Beboerrådsmøde Tirsdag d. 12.03.2013

 

  1. 1.    Hvem skylder kage?

Hvidemose skylder 3 gange kage nu J (muligvis øl).

 

  1. 2.    Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (441)

Referent: Bressing (847)

 

  1. 3.    Oplæsning af referat fra sidste møde

– Oplæst

 

  1. 4.  Godkendelse af dagsorden og referat

–       Referat godkendt

–       Punkt om ny formand for antenneudvalget skal først vedtages på det ordinære beboermøde.

 

5. Meddelelser

– Der er blevet købt en bårebuket til en tidligere beboer fra stuens begravelse.

– Ny formand på Scandis.

– De webkameraer som vi snakkede om til sidste møde er ikke netværkskameraer. Der er forslag om at sætte overvågningskameraer op i stedet. Det besluttes at gå videre med at finde tilbud herpå.

Punktet oprettes som projekt.

– Skabe og låse i depotrummene er kommet op og køre.

– Der er stadig cykler, trailere og andet lænket i haven. Vi beder hans/Ole om at tage affære, og snakker med de andre kollegier. Det besluttes også at sætte en seddel på diverse effekter i haven, for at få den fjernet.

 

6. Økonomi

Saldo: 21.300

Der kommer ingen penge ind på kontoen fra UBS. Susanne tager kontakt til UBS.

Oversigt over diverse etagekonti bliver lagt på infoskærmen.

Der skal laves en oversigt over de enkelte etagers konti, som bliver postet på infoskærmen.

 

7. Cykelværksted

Cykelværkstedet roder, og der er ingen der står for at vedligeholde og rydde det. Det foreslås, at vi hører på beboermødet om der er nogen der vil stå for at drive, rydde op og vedligeholde rummet.

Der stilles også forslag om, hvorvidt der skal være en tidsgrænse på benyttelse af rummet. Det besluttes at der indføres tidsbegrænsning for brug af cykelværkstedet. Stefan laver et opslag.

Bressing rydder op i cykelværkstedet.

 

8. Forslag om rengøringsansat i bar, lounge og bordtennisrum.

Det diskuteres om vi skal ansætte en person til at rengøre i baren i weekenderne. Grundig rengøring, og altså ikke en erstattelse af den oprydning, som der er nødvendig efter fester.

Hvis forslaget skal oprettes skal stillingen i udbud. Der er tvivl om hvad prisen vil være.

Der tages kontakt til ISS, for at høre deres priser. Punktet tages op på beboermødet.

 

9. Fodboldtræning med unge fra nærområdet.

Vi er blevet kontaktet af kommunen om en træningsmulighed med unge fra nærområdet på multibanen ved Kvickly.

Vi anmodes om at samle hold i basket og fodbold til træning på multibanen ved Kvickly.

Charlotte vil gerne tage kontakt og føre forslaget videre.

Punktet oprettes som projekt.

 

10. Trepartskontoen – fælles økonomi for cafe-, bar- og spil/spas-udvalg.

Der bliver ikke lavet regnskab for diverse udvalg, selvom det er et krav.

Det forslås at de tre udvalg lægges sammen økonomisk men ikke opgavemæssigt.

Der skal ikke bruges penge til inventar i disse tre udvalg – det er en opgave for beboerrådet.

Der er brug for en kasserer, der står for regnskab til de tre udvalg. Men der ønskes stadig kontrol med diverse tilskud til de enkelte udvalg fra beboerrådet.

Det besluttes at oprette en fælles kasserer for de tre udvalg – Stephen (729) vælges som kasserer.

Manley(cafe), Charlotte(fest), Bressing(Spil og Spas) og Stephen holder et møde og taler om, hvordan det skal køre.

 

11. Fællesarealer i forhold til Scandis og Hørbrækker

– Venter på at der er holdt formandsmøde.

 

12. Godtgørelse af interessetimer

Der har tidligere i beboerrådet blevet fordelt ”gulerødder” i beboerrådet til personer der besidder større poster. De større poster kræver meget tid og energi. Derfor foreslås det at vi indfører en interessetimegodtgørelse til de personer der besidder større poster.

Det har tidligere været indført her på kollegiet for formand, næstformand og sekretær, men blev fjernet da der på daværende tidspunkt også var mange andre i beboerrådet, der ydede en stor indsats.

Det foreslås, at et alternativ kunne være fritagelse for rengøring på ens etage. Et andet alternativ, som er set på et andet kollegie er, at den enkelte beboer for en huslejenedsættelse.

Punktet udsættes til næste beboerrådsmøde. Vi tænker alle sammen mere over dette punkt.  

 

13. Status af igangværende projekter

Brandmøbler (Morten) – Morten har haft meget svært ved at få fat i brandmyndighederne. Efter godkendelse af brandmøbler, skal vi have lov til at få fjernsyn i trekanterne. Ellers intet nyt.

Lydisolering (Stefan/Kira) – Der har været lidt tvivl om, hvorvidt det kan svare sig at lave et lydtjek, så Stefan har forhørt sig blandt flere lydteknikere om det kan svare sig. Der er mulighed for en lydreduktion, men det er lidt usikkert hvor meget det drejer sig om.

Der har været en lydtekniker ude og kigge, og lave en mindre undersøgelse – altså ikke en fuld undersøgelse til 8000 kr. Lydteknikeren vender tilbage med et evt. tilbud på en større undersøgelse.

Bestyrelsen vil ikke godkende projektet, hvis ikke der har været en ekspert ind over, men en måling er ikke nødvendigvis påkrævet. Derfor vil Stefan gerne diskutere om der skal bestilles en fuld undersøgelse, hvis det ikke kan garanteres at der kommer et resultat vi kan bruge.

Det vedtages at, hvis bestyrelsen går med til det, vil vi kun bede om en mindre lydundersøgelse hos teknikeren, og ikke en fuld undersøgelse. Stefan sender en mail til bestyrelsen og hører hvad de tænker om at en tekniker laver en mindre undersøgelse, og tage stilling til om evt. lydisolering er aktuelt på baggrund heraf.

Nyt loft i kælderen (Martin) – Loftet er kommet op, men lyset mangler at blive tunet. Det sker nok inden for få dage.

Renovering af Cafe Coma (Manley): Der er købt ny forstærker og computer til cafeen. Det vil blive sat op snarest. Der mangler også flere små opgaver. Det foreslås at vi laver en dag hvor alle i beboerrådet/udvalg laver alle de ting der mangler at blive fixet i baren. Lørdag 16/3 kl. 16:00 fastlægges. Der vil være gratis øl og pizza.

Beboerrådsrum (Susanne, Martin & Morten) – Rumme er næsten færdigt, der mangler bare at blive købt lidt møbler til lokalet. Der er blevet tjekket priser i Frelsens Hær og Ikea.

Der bliver afsat 5000 kr. til indkøb af møbler til rummet.

Lokalet skal anvendes til beboerrådsrum og udvalgsmøder, men skal ikke umiddelbart stå åbent for andre.

 Hegn og hæk rundt om P-plads – Vi venter stadig på lidt mere nyt fra Ole, og konkrete tilbud. Vi har et tilbud fra Bævergartneren, men det er med forkerte priser.

Infokampagne (Bressing, Uffe og Jens) Der er blevet lavet slides til infoskærmen, og Morten laver selv noget til motionsrummet. Projektet er afsluttet.

Kollegieblad (Rasmus) Det går godt. Der kommer blad i maj. Der er aftale med en trykker som gerne vil gøre det gratis (det koster noget kage). Udvalget vil gerne have lidt penge til konkurrencer mm. til bladet. Evt. transportudgifter skal også dækkes. Der afsættes 200 kr. om måneden til kollegiebladet.

Bladet bliver hovedsageligt dansk – men med 4 sider på engelsk. 28 sider, 4 gange om året. Der vil også være oplysning fra diverse udvalg og projekter som en del af bladet.

 

10. Orientering fra udvalgene

Spil og spas – Der er blevet tjekket priser. For ca. 3000 kr. kan vi starte udvalget op, og handle 10 nye spil ind. Dernæst skal udvalget samles og planlægge hvordan det skal køre. Spillene skulle være låst inde og kun hentes frem til spilaftener. Ellers vil spillene forsvinde hurtigt.

Spilaftenerne skal afholdes på en hverdag ca. en gang om måneden. Der kan sagtens være udskænkning, men der skal respekteres at der skal være stille efter kl. 10.

Der bliver afsat 3000 kr. til udvalget.

Medie – Der bliver snart købt nye Playstation spil. Uffe og Jens er på sagen.

Motion – Der bliver flyttet på maskinerne, så derfor ønskes det at maskinerne fastsættes i lokalet. Dette vedtages.

Der bliver snarest opsat klare regler for brug inde i rummet.

Caféen – Vagtplaner er nu blevet lagt ud.

Der er stadig problemer med rengøringen. Det bliver tit udskudt mange dage. Det foreslås at der er en person der sørger for at tjekke op på den ugentlige rengøringen. Susanne(246) og Cecilie (439) melder sig.

Antenne – Stadig problemer med en af kanalerne. Ole kontaktes.

Info – Infoskærmen er kommet op og køre. Bressing skal dog kompenseres for et kabel der skulle købes. Bressing kompenseres for kablet (154 kr.). Det er frit for alle at komme med ideer til opslag til skærmen. Der arbejdes også med nye tiltag til layout mm.

Forslag om at fjerne nyhedsdelen, og integrere de slides der kører der i stedet. Alle er glade for at skærmen er oppe og køre.

Fest – Vi skal snart have TDC. Der er plakater oppe. Der mangler stadig at afgøres hvem der er den sidste etage.

Midsommerfestival er også under udarbejdelse. Men det hele kører J

Der skal afsættes 500 kr. pr. etage til op pyntning til TDC. Det overføres penge, hvis der er penge i kassen.

Have – Intet nyt.

Sikkerhed – Der er møde om genbrugspladsen torsdag d. 21/3 – alle er inviteret.

Der har været møde på Grønjordskollegiet omkring ballade i nærområdet. Stephen deltog i mødet. De værste bøller er inde og sidde.

Nærpolitiet beder om kontaktpersoner. Stephen indsamler kontaktoplysninger.

Klageudvalg – Der bliver meget snart holdt møde.

Nøgler – Der er blevet udformet forskellige nøglekontrakter. En til depotrummene, en til motionsrummene og en nøglekontrakt for beboerrådsmedlemmer og udvalgsformænd – de tre kontrakter gennemlæses og godkendes.

Der stilles spørgsmål om depositummet til depotrummet skal sænkes til 100 kr. Morten snakker med Ole om det er et passende beløb.

Der er kommet et tilbud på en ny alarm til cafeen. Morten fremlægger tilbuddet. Der arbejdes videre med det tilbud.

Nye udvalg? – Ingen.

 

11. Eventuelt

– Informationsniveau.

Forslag om et resume af hvert beboerrådsmøde som hænges op på hver etage.

Punktet kan ikke vedtages under eventuelt.

Der har været lidt problemer med information på 5. Etage. Det vedtages at der tages kontakt til repræsentanterne fra 5. Etage, så informationsniveauet kan genoprettes.

Der er ikke stemning for at forslaget går videre.

 

Nyt møde d. 3/4-2013 kl. 19:00

Beboermøde d. 4/4-2013 kl. 19:00

Mødet hæves.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s