Beboerrådsmøde torsdag d. 16.05.2013 kl. 19.00 i Beboerrådslokalet

Beboerrådsmøde

Torsdag d. 16.05.2013 kl. 19.00 i Beboerrådslokalet

 

Til stede: Cecilie Kiilerich (Formand), Susanne Mølgaard (Næstformand), Martin Bressing (Sekretær), Uffe Bundesen (repræsentant fra 6. etage), Stephen Hedegaard Kristoffersen (repræsentant fra 7. etage), Kira Puk Frandsen (suppleant fra 7. etage), Bjarne Reimann (suppleant fra 4. Etage), Daniel Nielsen (suppleant fra 8. Etage), Charlotte Pedersen (Festudvalgsformand).

 

 

  1. 1.   Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (v. 441)

Referent: Bressing (v. 847)

 

2. Godkendelse af dagsorden

–       Dagsorden godkendt

–       Referat læst op og godkendt. Rettelse til punkt om indkøb af Playstation spil. Alle pengene er ikke brugt endnu.

–       Kollegieblad, rengøringstjek skal oprettes som udvalg. Hegn og hæk ved p-plads skal streges fra dagsordenen.

 

3. Nyt fra beboerrådet

– Referatet af bestyrelsesmødet læses op. (Se detaljeret referat af dette på hjemmesiden).

 

–       Der er 593 ansøgere på venteliste til kollegiet. Der har ikke været ret mange udflytninger det seneste halve år (ca. 40 stk.).

 

–       40% af UBS er solgt til DIS-fonden. UBS har skiftet navn til UBS-bolig A/S. Dette vil ikke have den store betydning for vores kollegie.

 

–       Huslejestigning. De forskellige stigninger og forklaring af disse gennemløbes. De forskellige stigninger er svære at gøre noget ved. Der er dog foretaget en sænkning af huslejestigningen på 1 procent, ved gennemførelse af flere besparelser på bl.a. vandbesparelse og forskydning af enkelte planlagte fornyelser. Den nuværende huslejestigning er på omkring 4%, hvilket bestyrelsen har godkendt. Hvis ikke vi får gennemført diverse besparelse på bl.a. vand, vil huslejestigningen komme til næste år.

–       Der skal foretages en større kampagne for at opnå en vandbesparelse, så det er vigtigt, at vi får sat en kampagne i gang. Alle toiletter skal tjekkes, og der skal informeres bredt om kollegiets vandforbrug. En løsning på en vandbesparelse kan være en regulering af vores vaskeri. Et forslag om at indføre brugerbetaling på vaskeriet ud over et fastlagt antal vaske pr. måned pr. beboer er foreslået af bestyrelsen, og skal til afstemning på næste beboermøde. Vaskeriet har allerede i april(2013) overskredet budgettet for hele 2013. Ole meddeler endvidere at vaskeriet allerede er sat op til at implementere et betalingssystem, og at dette ikke vil koste ret meget at får iværksat.

–       Vandbesparelseskampagne oprettes som et projekt under beboerrådet.

 

–       Revisoren påpeger igen, at vi skal tage stilling til tilbagebetalingen af vores lån til staten. Dette skal budgetteres inden næste års budget.

 

–       Løsning om tv-signalet blev godkendt af bestyrelsen. 75.000 kr. bliver taget fra de overskydende midler.

 

–       Musikrummet fik de ekstra penge. der skulle til for at købe de ting, der mangler.

 

–       Lydisolering. Bestyrelsen fastsatte, at der skal en ekspert ud og lave en måling. Det vil koste 8000 kr. Bestyrelsen vil først herefter godkende eller afslå tilbuddet om en fuld lydisolering. Vi skal have en kvalitetssikring.

 

–       Lys i kælder. Der bliver indkøbt ekstra lysspots, til flader, hvor man ikke kan se så godt (postkasser, opslagstavler mm.) Bestyrelsen godkendte indkøb af dette. Ole indhenter tilbud.

 

–       Godtgørelse af interessetimer. Det blev besluttet på bestyrelsesmødet af formanden skal have en skattefri godtgørelse på 3200 kr. årligt, som er reguleret efter statslig takst for frivilligt arbejde. Det er altså ikke de 25% af huslejen som blev stemt for på beboermødet, men det maksimale som loven tillader. Godtgørelsen bliver fremover udbetalt halvårligt.

 

–       Overvågning i vaskeriet blev nedstemt på bestyrelsesmødet.

 

– 5. Etage meldte sig på beboermødet til at lave skilte om overvågning til vaskeriet. Dette er ikke kommet op endnu. Vi skal have rykket 5. Etage for dette.

 

4. Økonomi

Saldo: 32.549,58 kr. (Kollegianerbidrag fra april måned mangler).

Disponibel saldo: 5465,80 kr.

 

Stuen: 2150.69 kr.

2. etage: 34.74 kr.

3. etage: 2409.00 kr.

4. etage: 2565.52 kr.

5. etage: 3728.15 kr.

6. etage: 4131.02 kr.

7. etage: 4763.66 kr.

8. etage: 281.00 kr.

 

5. Hemmeligt punkt

– Punktet er flyttet til separat referat.

 

6. Status af igangværende projekter

Brandmøbler (Morten) – Intet nyt

 

Lydisolering (Stefan) – Stefan skal indkalde lydtekniker.

 

Nyt lys i kælderen (Martin) – Bestyrelsen mente ikke at vi kunne gøre noget ved proceduren for behandlingen af projektet. Der var ikke meget at gøre i sagen andet end at udbedre belysningen med ekstra spots.

Nyt tilbud til spots i kælderen. Ole har indhentet et tilbud, men beboerrådet ønsker, at der mindst skal være 2-3 forskellige tilbud på alle projekter, før vi går videre med en beslutning. Ole bedes om at finde flere tilbud på spots. Det besluttes endvidere at alle håndværkere, der laver ting på kollegiet, skal i udbud en gang om året fremover. Der er mange af de samme firmaer, der står for mange af vores projekter. Projektet med lys i kælderen bevidner om, at vi skal være opmærksomme på, at projekterne skal være ordentligt kvalitetssikret i fremtiden.

 

Renovering af Cafe Coma (Manley): Alarmen mangler stadig. Skab til Playstation er kommet op, men låsen mangler.

 

Beboerrådsrum (Susanne, Martin, Jannie & Morten) – Der mangler stadig skab til arkivering. Bressing køber et. Der mangler også et whiteboard og en trådløs router. Bressing er på sagen.

Det foreslås også at der kommer noget op på væggene. Daniel foreslår et dødt dyr til at tage lidt af rumklangen. Cecilie foreslår en kaffemaskine.

Bressing fremhæver at vi også skal koordinere rengøring af rummet i fremtiden.

 

Det diskuteres, hvad der skal ske med resten af depotrummene. Morten melder at der kun er brugt 12 depotrum på nuværende tidspunkt (ud af 64 mulige). Der er stadig et andet gammelt depotrum, som ikke bliver brugt på nuværende tidspunkt, så beboerrådet skal vurdere, om det skal laves om til noget andet (eks. lagerrum for kollegiet, så vi kan samle alle vores ting sammen), eller om det skal bevares som depotrums rum.

Beboerrådet beslutter at den inaktive depotrumsrum (rummet mellem cafeen og bordtennisrummet) nedrives, og laves til fælles depotrum for kollegiet.

Malerrummet skal også nedlægges.

 

Sportsturnering med unge fra nærområdet (Charlotte)Der er kun 6 personer tilmeldte. Charlotte savner lidt reklame for projektet på diverse etager. Så lidt større opbakning er ønskværdigt. Men det bliver godt!

 

Vandbesparelseskampagne (ingen kontaktperson) – Ole har sendt lidt information. Vi skal have en person som er ansvarlig for projektet. Der skal virkelig kommunikeres massivt ud til alle beboere, at dette projekt er vigtigt. Der skal opslag op i alle postkasser og på alle etager. Hæng også opslag op i elevatorerne. Cecilie og Stephen bliver valgt som ansvarlige for projektet.

 

7. Orientering fra udvalgene

Spil og spas – Intet nyt.

 

Medie – Der bliver stadig forhandlet om priser på manglende guitarhero spil. Uffe prøver at finde noget godt.

Der er foreløbig brugt 1000 kr. og der er budgetteret med 3000 kr. til udvalget, så der er stadig mulighed for at købe flere ting.

 

Motion – Intet nyt.

 

Caféen – Trepartskontoen er på plads, og der er afholdt møde mellem formændene. Baren har 1500 i kassen, plus 5500 kr. i festudvalgskassen.

Stephen vil gerne have lov til at oprette en konto til trepartkontoen. Beboerrådet beslutter at Stephen får lov til at oprette en bankkonto til trepartkontoen.

 

Antenne – Intet nyt. Bestyrelsen godkendte tilbuddet, som vi stemte ind på beboermødet, så vi skal have fulgt op på, og Jakob er i gang med projektet.

 

Info – Intet nyt. Hjemmesiden skal grundigt opdateres. Der er rigtigt mange ting der skal tjekkes efter. Der skal gennemarbejdes i sommerferien. Daniel vil gerne kode og designe en ny hjemmeside, så vi kan få en opdelt ekstern og intern hjemmeside.

 

Fest – Der er Midsommerfestival d. 22 Juni. Der bliver gratis mad. Der skal købes en ringeklokke, så udefrakommende kan komme ind. Det bliver vildt!

Der har været klaget fra Hørbrækkerhuset under vores TDC. Der er blevet kastet flasker og tisset efter folk i haven/ på p-pladsen. Vi skal melde fester til Hørbrækkerhusets beboere i god tid.

 

Have – Der er ingen haveformand, da Jens er flyttet. Kira Puk overtager posten som formand for haveudvalget. Loppemarkedet som Jens ville have arrangeret, vil blive overtaget af det loppemarked, som vil blive afholdt på genbrugspladsen i løbet af sommeren.

 

Sikkerhed – Der har ikke været problemer med drengene fra den anden side af gaden. Men for nylig er en beboer her fra kollegiet blevet truet på livet af nogle drenge fra klubben på den anden side af gaden. Sagen er anmeldt til politiet, og Ole er også ind over sagen mht. overvågningsbilleder mm.

 

Der har været møde omkring genetablering af genbrugspladsen på den anden side af gaden. Der vil være flere spændende events i løbet af de næste måneder. Der er snart åbningsfest, som alle bør deltage i. Genoprettelsen vil dog tage lang tid. En helt ny genbrugsplads vil først stå færdig engang i 2014.

 

Det er meget vigtigt at beboerne her på kollegiet deltager lidt i de forskellige events på genbrugspladsen, og i det hele taget er villige til at deltage i events med drengene fra klubben, så vi får skabt nogle positive bånd til nærmiljøet.

 

Derudover har Jannie, Charlotte, Sol og Bressing haft møde med repræsentanter fra genbrugsstationen om skrald og skraldesortering. Det lyder spændende med også en anelse urealistiske at indføre skraldesortering på kollegiet. Derudover vil der komme en kompostbunke på genbrugspladsen, som vores urban garden kan drage nytte af. Derudover kommer der også plantekasser på genbrugspladsen med urter som vi kan bruge.

Der diskuteres om der skal oprettes et nyt udvalg til at stå for disse tiltag. Et affaldsudvalg eller nærområdeudvalg er måske er ide at oprette. Det besluttes at tage stilling ti dette på næste møde.

 

Klageudvalg – Der har været afholdt høring, og flere er på vej. Alt kører udmærket, selvom det er vanskeligt at finde tiden til det hele.

 

Nøgler – Intet nyt.

 

Rengøringstjek – Det kører fint. Susanne og Cecilie melder at alt er fint og at rengøringen er okay. Det behøves ikke at være et separat udvalg, men blot et punkt under cafeen i fremtiden.

 

Kollegieblad – Lidt problemer med første udgivelse pga. eksamenstravlhed. Men der kommer nok det første blad i denne måned. Det bliver mega godt!

 

Nye udvalg?

 

8. Eventuelt

– Er der stadig problemer med have æstetikken? Der mangler stadig små ting, men det er blevet bedre. Morten står for at følge op på dette.

 

– Skal vi have et nyt elite TDC? Dette diskuterer vi på næste beboerrådsmøde.

 

Nyt møde d. 26/06-2013 kl. 18:00– og traditionen tro, så griller vi til det sidste beboerrådsmøde inden sommerferien.

Mødet hæves.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s