Beboermøde Torsdag d. 04.04.2013 kl. 19.00 i Café Coma

Beboermøde Torsdag d. 04.04.2013 kl. 19.00 i Café Coma

1.    Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (v. 441)

Referent: Bressing (v. 847)

 

2.  Godkendelse af dagsorden

–       Dagsorden godkendt

–       Referat læst op og godkendt

 

3. Nyt fra beboerrådet

– Der er kommet en infoskærm op i kælderen. Har man noget man gerne vil have op, skal man kontakte Bressing (v. 847 – Bressing@gmail.com).

– Vi har fået lavet et beboerrådsrum – et depotrum er blevet nedlagt og nu kan beboerråd og udvalg holde møde der.

– Der er kommet et nyt depotrumssystem op og køre. Kontakt Morten (v. 340) hvis du vil have en nyt depotrum. Depositum på 200 kr.

– Der er kommet henvendelse fra kommunen om brug af multibanen ved Kvickly, og vi opfordres til at benytte den. Charlotte (v. 836) står for at samle et basketball hold til en turnering d. 25 maj mod andre hold fra nærområdet. Vi håber det har interesse, og beboere her vil støtte op om projektet.

– Vi har fået nyt loft i kælderen, og nyt belysning.

– Cafe Coma har fået ny forstærker og computer, og har fået repareret en del ting. Der er nu kommet mulighed for at justere lydniveauet bedre.

– Der er startet et kollegieblad. Første blad kommer i maj. Har projektet interesse, skal man kontakte Rasmus (v.841 – rblo@itu.dk).

– Ny nøgle ansvarlig – Morten (v. 340). Man skal kontakte ham for udlevering af diverse nøgler (motion, depotrum, musikrum osv.).

 

4. Fremlæggelse af kollegiets budget og godkendelse

– Der er mange stigninger på mange poster, men manglende forklaring på flere poster. Vandafgifter stiger, så det kan forklare vores stigning af vandudgifter.

– Det har ikke været muligt at få svar fra UBS på diverse spørgsmål op til mødet, så der er mange spørgsmål til diverse poster, der ikke kan forklares af beboerrådet.

Det diskuteres om man kan godkende et budget, hvor man ikke kan få svar på diverse spørgsmål. Det foreslås om vi ikke kan få en repræsentant fra UBS ud til beboermøder, så vi kan få forklaring på diverse poster. Det vil blive taget med på bestyrelsesmødet.

– Budgettet indeholder en post til projekt ”hæk rundt om p-plads”, men da dette projekt ikke er vedtaget, kan vi regne denne post fra, hvis projektet nedstemmes.

– Budgettet er kun et udkast, og udarbejdet en gang i marts.

 

– Tilbuddet om hegn og hæk rundt om p-plads diskuteres – så vi kan tage stilling til hvordan udfaldet af det punkt vil have indflydelse på budgettet.

Der er ingen der står for projektet nu, og derfor spørges der, om der er nogen beboere, der ønsker at stå for projektet. Det er der ikke og projektet nedstemmes. Der kan derfor trækkes 80.000 kr. fra budgettet.

 

– Det diskuteres hvilke punkter der skal tages med til bestyrelsen:

–       Der skal noter til alle punkter

–       Punkt 5. Vandafgift

–       Punkt 6. Renovation

–       Punkt 12. Ejendomsfunktionær

–       Punkt 13. Rengøring

–       Punkt 16. Fornyelser

 

– Det skal forsøges så vidt muligt at holde huslejen ned. Budgettet er sat meget højt, så måske skal vi forsøge at finde pengene et andet sted. En mulighed er at sælge nogle af vores obligationer. En anden mulighed er at reducere henlæggelserne. Kassebeholdningen har også en meget lav rente. Den skal også spørges ind til disse ting til bestyrelsesmødet.

– Beboerrådet kontakter UBS og forhører om diverse bekymringer, og beder om svar inden bestyrelsesmødet og beder UBS om at rette op på budgettet inden bestyrelsesmødet om muligt. Vi beder bestyrelsen tage in mente, at beboerne er meget utilfredse med flere af posteringerne. Hvis bestyrelsen tager højde for beboernes utilfredshed, kan vi kræve et nyt budget på bestyrelsesmødet.

 

     Afstemning om budgettet:

12 stemmer imod budgettet

2 stemmer ja men med forbehold til budgettet

0 personer stemmer ja for budgettet

 

5. Cykelværksted

– Cykelværkstedet flyder med mange hele og halve cykler, og der er ikke rigtigt ingen der rydder op derinde. Det foreslås at vi finder en beboer der vil være ansvarlig på drift og oprydning af cykelværkstedet.

Et fungerende cykelværksted vil være et godt tilbud på kollegiet.

Det diskuteres om der evt. skal være værktøj i lokalet – men der er fare for at det bliver stjålet.

Der er ingen der ønsker at stå for lokalet.

Det vedtages at der bliver lagt et opslag på infoskærmen, for at høre om der er en beboer der har lyst til at drive cykelværkstedet.

Hvis ikke der findes en, besluttes det at høre haveudvalget om de vil administrere lokalet. Hvis ikke dette er tilfældet, beder vi Hans og Ole om at tømme lokalet løbende.

 

6. Forslag om rengøringsansat

– Der stilles forslag om, hvorvidt vi skal ansætte en person til grundig rengøring i kælderen. Dette tilbud skal være et supplement til den oprydning der i forvejen bliver foretaget af fest- og cafeudvalg og når Hans vasker gulv i hverdagen. Stillingen skal under alle omstændigheder i udbud, hvis vi ønsker den. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt nogle konkrete tilbud at tage stilling til.

– Det diskuteres om hvorvidt beboerne ønsker denne stilling oprettet og om der er et behov for forslaget.

Der er ikke en generel opfattelse af, at der mangler rengøring i kælderen. Diverse udvalg gør en udmærket indsats. Der er dog lidt problemer med uautoriserede fester i pool-rummet, som efterlader affald og uorden.

 

      Afstemning om forslaget:

4 stemmer ja.

10 stemmer nej til forslaget. Projektet nedlægges.

 

7. Godtgørelse af interessetimer

– Der stilles forslag om hvorvidt personer med meget ansvar på kollegiet (formand mm.) skal godtgøres på den ene eller anden måde for den tid  og de udgifter man ligger i arbejdet.

– Det fastlægges, at dette forslag kun er aktuelt for formandsposten.

– I tilfælde af, at forslaget vedtages, indebærer dette forslag at formanden vil have fast kontortid. Det foreslås også at man indfører at man som formand som minimum skal have siddet et halvt år på posten før godtgørelsen træder i kraft.

– Der er stor tvivl om hvorvidt dette forslag er lovligt eller ej – dette skal der tjekkes op på. En lignende ordning har eksisteret før på kollegiet.

– Det diskuteres om det er rimeligt at der skal være en aflønning, eller en ”gulerod”, godtgørelse eller gave er en mere rimelig ordning. Hvad er rimeligt at støtte? Er det de diverse udgifter man bruger som formand mm. eller er det også en diskussion om hvorvidt, der skal godtgøres for den tid man bruger på diverse poster. Beboerrådet foreslår at en godtgørelse til formanden skal ligge på 25% af huslejen. Forslaget vil være med til at kunne kvalitetssikre postensom formand.

– Det pointeres, at på grund af at der hele tiden er konkrete udgifter til print mm. for formanden, så vil det ikke give mening at indføre, at forslaget først vil træde i kraft efter et halvt år på posten.

 

Afstemning af forslaget:

16 stemmer ja

2 stemmer nej til forslaget.

 

      Der afholdes ny afstemning om udformningen af godtgørelsen:

– Et forslag om 25% huslejenedsættelse til formanden: 11 stemmer for.

– Et forslag om 10 % huslejenedsættelse til formanden: 6 stemmer for.

 

– Det vedtages at formanden skal have en huslejenedsættelse på 25 % – forudsat at det er lovligt. Forslaget fremsendes til bestyrelsen.

 

8. Procedurer for klageudvalg

– Der stilles forslag om at ændre proceduren i en klagesagshøring. Sådan som tingene er nu er Ole (inspektøren) til stede under klagehøringer, men han har ikke som sådan nogen stemme i afgørelsen. Inspektøren er til stede for at sikre at der er et kendt ansigt samt observatør under en høring. Der stilles derfor forslag om, hvorvidt Inspektøren skal være til stede under en høring eller ej.

– Der foreslås at man kan indføre i proceduren, at man kan bede om at få Ole med til en høring hvis man ønsker det.

 

Afstemning:

15 stemmer for at Inspektøren ikke behøver at være med under en høring,

men at man kan bede om a få ham med.

0 stemmer nej for forslaget. Punktet vedtages og skal skrives i husordnen.

 

9. Hegn og hæk rundt om p-plads

– Projektet er blevet nedstemt under gennemgang af budgettet.

 

10. Overvågningskameraer i vaskekælderen

– Der har altid været problemer med tyveri i vaskekælderen. Derfor er der indhentet tilbud om enten at opsætte flere webkameraer, eller deciderede overvågningskameraer.

– Overvågningskameraer vil koste 25.000 kr. Men her vil vi have mulighed for at lagre data, i tilfælde af tyveri.

– I øjeblikket sidder der et webkamera i forvejen – OG DET VIRKER! Man skal bare gå ind på hjemmesiden. Problemet er at det nuværende kamera ikke filmer hele lokalet. Vi kan købe to webkameraer mere, så de dækker hele lokalet. To ekstra webkameraer vil koste 5.000 kr. Hvis denne løsning vælges, vil den supplere med en skiltning, der kan have en præventiv effekt på tyveri. Det er måske også muligt at lave en tv-kanal med feed’et fra webkameraerne. Hvis folk ved at der måske er nogen der kigger på dem, vil det have en effekt.

– Det kan ikke lade sig gøre at optage feed’et fra webkameraerne, da det højst sandsynligt er ulovligt.

– Der diskuteres om det er en mulighed at sætte flere skilte op i vaskeriet, så folk ved, at de er ”overvåget”.

 

Afstemning:

Videoovervågning (25.000 kr.): 3 stemmer ja, 7 stemmer nej.

Webkamera (ca. 5.000 kr.): 6 stemmer ja, 9 stemmer nej.

Projektet er nedstemt. Men der vil blive opsat flere skilte i vaskeriet.

5. etage melder sig til at stå for dette.

 

11. Valg af udvalgsformænd (Fest, Cafe og Antenne)

– Charlotte (v. 836) stiller op til festudvalgsformand. Charlotte vælges som formand.

– Manley (v. 829) stiller op til Cafeudvalgsformand. Manley vælges som formand.

– Antenneudvalget mangler en formand. Posten indebærer at man står for at den daglige drift kører og planlægger den årlige kanalafstemning. Jakob (v. 528) melder sig som formand.

 

12. Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet. Efterfølgende valg af formand.

– Der er åbne pladser i beboerrådet. 5. etage har fortrinsret sammen med 6. etage. Uffe (v. 638) fra sjette etage vil gerne træde ind i beboerrådet.

Kristian (v. 543) fra femte etage træder også ind i beboerrådet.

Der mangler også 2 suppleanter til beboerrådet. Minna fra tredje stiller op og Daniel fra ottende stiller op. Der er ingen andre der stiller op, og derfor vælges Minna (v. 343) og Daniel (v. 826) er valgt ind som suppleanter til beboerrådet.

 

Formandsposten skal vælges. Den nuværende formand vil gerne stille op igen. Der er ingen der ellers ønsker at stille op. Cecilie (v. 441) genvælges som formand.

 

 

13. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

– De to nuværende bestyrelsesmedlemmer, Cecilie (v. 441) og Susanne (v. 246) stiller op igen. Der er ingen andre der ønsker at stille op. Cecilie og Susanne er genvalgt.

Suppleanter til bestyrelsen skal også vælges. Bressing (v. 847) vil gerne genopstille. Kira Puk (v. 731) har ikke givet udsagn om hun ønsker at genopstille. Morten (v. 340) vil gerne stille op til suppleantposten.

Bressing (v. 847) og Morten (v. 340) vælges som suppleanter til bestyrelsen.

 

14. Eventuelt

– 5. etage vil gerne donere en gave til kollegiet i form af 2 stk. Bezzerwizzer spil.

Beboerrådet takker for gaven, og det besluttes at det ene spil doneres til cafeen, og det andet doneres til spil og spas udvalget.

Mødet hæves.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s