Referat af beboermøde d. 03.11.13

Referat af beboermøde d. 03.11.13

 

 • Valg af ordstyrer og referent

Martin vælges som ordstyrer, Minna vælges som referent

 • Beboerrådes beretning
 • Der er blevet konstitueret en ny formand, Martin, som skal vælges på dette møde. Formanden har oprettet en kontortid i beboerrådsrummet hver mandag 11-13.
 • Der er blevet oprettet et trepartskonto, som gør at der kommer mere styr på hvad vi bruger vores midler på, og der er allerede overskud på kontoen, samtidigt med at festerne er begyndt at give overskud.
 • Der er blevet oprettet et nyt kollegieblad, HØRT!, som er udkommet 2 gange, er man interesseret i at være med, skal man kontakte udvalget.
 • Der er kommet en infoskærm i kælderen, hvor det er muligt at få information slået op.
 • Der er kommet nyt udstyr i musikrummet, en ny guitar og en basforstærker, som gør vores musikalske muligheder større.
 • Der er blevet oprettet et “Urban Garden” udvalg, der forskønner haven med diverse grønne sager, ønsker man at deltage skal man kontakte Vilius (336).
 • Der er kommet en ny nøgleansvarlig, kontakt Daniel (826) for mere.
 • Sikkerhedsudvalget er blevet nedlagt, da der har været roligt her på det seneste.
 • Vaskeriet er blevet mere miljøbevidst, hvilket gør at skyllemidlet nu som udgangspunkt er slået fra, og man aktivt skal vælge det til hvis man ønsker dette.
 • Der er blevet oprettet et fremleje udvalg, da beboerrådet er blevet gjort opmærksom på at den nuværende mulighed for at springe ventelisten over ved fremleje er ulovlig.

 

Projekter der i gang:

 • Der er igangsat en vandsparekampagne da det er af yderste vigtighed at der skal spares på vandet. Hvis der ikke sker en ændring kan det i sidste ende give huslejestigning.
 • Der arbejdes for at få opsat flere cykelstativer. Det er ikke en let opgave, der også er dyr. Der forsøges derfor på at skabe en samarbejde med de andre kollegier, for at se om der kan findes en fælles løsning.
 • Løsning på brandmøbler. Efter sidste brandtjek fik vi masser ros, og der var intet at udsætte. Der arbejdes derfor på at oparbejde et bedre samarbejde med brandmyndighederne, så vi kan gøre trekanten hyggelig med møbler igen.’
 • Lydisolering i baren. Det er af beboerrådet blevet vedtaget at der skal lydisoleres i baren, så stuen for lidt mere ro.
 • Tv kanaler. Der er ikke sket meget i sagen siden det ved sidste beboermøde blev besluttet hvorlede tv-kanalerne skal se ud. Der er nu skabt en dialog mellem de rette parter, og der ser nu ud til at komme skub i sagerne.
 • Der er blevet oprettet et spil og spas udvalg, der regner med at have opstart, så det bliver muligt at mødes over et slag spil og hygge.

Afsluttede projekter

 • Omstrukturering af klageudvalget. Klageudvalget har været igennem en grundig omstrukturering, der har bevirket at udvalget nu er blevet effektiviseret, behandlingstiden er reduceret og de interne reglerne i udvalget er strømlinet.
 • Det nye beboerrådslokale. Beboerrådsrummet er nu færdiglavet, og klar til at danne ramme om en masse møder.
 • Solceller på taget. Det er blevet undersøgt om det kunne betale sig at opsætte solceller på taget, men det har det vist sig ikke at kunne – derfor er projektet nu afsluttet.

 

 • Ny formand for kollegiet

Der skal vælges en ny formand for kollegiet. Martin Bressing, der i øjeblikket er konstitueret formand ønsker at stille op. Ingen andre ønsker at stille op.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Martin er valgt som formand.

 

 • Nye medlemmer

Bestyrelsen

Kollegiet har to repræsentanter siddende i bestyrelsen, derudover skal der findes to suppleanter for disse.

 • Susanne genopstiller som medlem af bestyrelsen.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Susanne er valgt.

– Martin genopstiller som medlem af bestyrelsen.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Martin er valgt.

 

– Daniel opstiller som suppleant til bestyrelsen.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Daniel er valgt.

– Sander opstiller som suppleant til bestyrelsen.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Sander er valgt.

 

Beboerrådet

Der er tre medlemsposter der er på valg. På nuværende tidspunkt bliver disse poster beklædt af Martin (8. etage), Susanne (2. etage) og Bjarke/Cecilie (4. etage).

– Susanne ønsker at genopstiller.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Susanne er valgt.

– Bjarke ønske at genopstille.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Bjarke er valgt.

– Daniel ønsker at stille op.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Daniel er valgt.

 

– Der mangler suppleanter fra forskellige etager, der er 3 pladser åbne. Didde (642) ønsker at stille op for sjette etage. Det vedtages stiltiende.

 

 • Valg af formænd til de største udvalg

Der skal vælges/genvælges formand for festudvalget.

– Charlotte genopstiller.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Charlotte er valgt.

Der skal vælges/genvælges formand for cafeudvalget.

– Minna genopstiller.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Minna er valgt.

 

 • Godkendelse af regnskab

Regnskabet 2012/2013 skal godkendes. Regnskabet fremlægges af Stephen:

 • Vores vand og kloak udgifter er stigende fra sidste år.
 • Vores varmeforburg er også steget fra sidste år.
 • Derimod er vores elektricitetforbrug faldet.
 • Vaskeriet er gået over budgettet, da der er brugt for meget sæbe. Dette kombineret med vores vandforbrug kan i sidste ende resultere i egenbetaling på vaskemaskiner, så spar på vandet.
 • Vi har haft et mindre renteoverskud end forhen, hvilket har medvirket til vores underskud.
 • Vi har et underskud på -172.195 kr., hvilket er dobbelt så meget som sidste år.
 • Hele regnskabet er blevet godkendt af revisoren uden anmærkninger, derfor er alt i overenstemmelse med gældende love.

Der stemmes for godkendelse af regnskab:

For: 13

Imod:

Blankt: 1

Regnskabet er godkendt.

 

 • Plakatophængning på kollegiet

Der er i den sidste tid blevet hængt en del plakater op i kælderen, og spørgsmålet går på om dette skal tillades. Efter diskussion i beboerrådet er dette spørgsmålet nu sendt videre til beboermødet.

De ophængte plakater kan genere kollegiets egne plakater,  der skal det besluttes hvorledes skal dette styres, hvis det skal.

Det forslås der skal afsættes en plads hvor det er tilladt at ophænge plakater. Kollegiets plakater skal have forrang for plakater der ikke er relateret til kollegiet.

Diskussionen går på om der skal sættes grænser for hvilke plakater der må sættes op kollegiet, eller om så længe man holder sig inde for loven skal de kunne hænges op.

Diskussionen munder ud i følgende afstemninger:

Søjlen ved elevatoren skal reserveres til opslag af interne plakater

Det stemmes:

For: 14

Imod: 0

Dette er vedtaget. Det besluttes at der skal sættes en form for information om at søjlen er reserveret på søjlen.

 

Vi vil tillade udefrakommende plakater

Der stemmes:

For: 13

Imod: 1

Det vedtages.

 

Opslagstavlen ved hoveddøren er reserveret til kollegiets opslag:

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Det vedtages.

 

Der må hænge plakater over alt (undtagen de steder eksplicit reserveret til kollegiet):

Der stemmes:

For: 7

Imod: 5

Blankt: 2

Det vedtages.

 

Det er op til infoudvalget at beslutte hvilke opslag der må komme på infoskærmen:

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Det vedtages.

 

 • Grøn oase i Birketinget

Københavns kommune ønsker at lave et grønt område i det der hedder Birketinget. Da vores matrikel støder op til hvor denne nye plads skal ligge, skal vi tage stilling til om vi vil afgive det lillestykke af Birketingen vi ejer. Den beplantning der støder op mod os skal vi derfor stå for at vedligeholde.

Der stemmes:

For: 14

Imod: 0

Det vedtages. Ønsker man at deltage i dette projekt kan man kontakte initiativtagerne på birketinget@yahoo.dk eller gå ind på www.sundholmskvarteret.dk

 

 • Fælles rengøringsmidler til etagerne

Der er blevet stillet et forslag om at oprette fælles rengøringsmidler for alle etager, da det forventes at der kan spares penge ved dette.

Det pointeres at økonomien bag forslaget ikke ligger klart, og det derfor ikke er muligt for de tilstedeværende at stemme fuldt oplyst om forslaget. Det besluttes at Daniel (826) vender tilbage til næste beboermøde, hvor tingene ligger mere fast.

 

 • Skraldesortering

Der er blevet stillet forslag om at der skal indføres skraldesortering på alle etager. På 8. etage sorteres metal, plastik, glas, papir, pap, farlig affald, og det stilles forslag om at det skal indføres på alle etager.

Det diskuteres om det kan betale sig miljømæssig gevinst på at genbruge nogle af disse undergrupper. Derudover diskuteres det om de forskellige etager skal påtvinges at deltage i dette, da det giver mere arbejde på de forskellige etager.

Vil vi indføre denne ordning, således at hver etage for udlevet x antal kasser

Der stemmes:

For: 10

Imod: 4

Det vedtages. Beboerrådet betaler udgiften for disse kasser.

 • Opdatering af hus – og forretningsorden

Se http://scandis-kol.dk/2013/10/kladder-til-ny-hus-og-forretningsorden/ for at se de forskellige versioner af hus – og forretningsorden

Husorden

 • §6 Der har været et forsøg med at alle slags instrumenter i hele musikrummets åbningstid, det forslås at restriktionen på de indskrænkede instrumenter ophæves.  Der stemmes: For : 10, blankt: 4. Det vedtages.
 • §6 Støj til fester. Der skulle indføres en hensigtserklæring der specificere at man skal respektere støjklager. For: 8 Imod: 2 blankt: 3. Det vedtages.
 • §6 lange cafeaftner har intet sluttidspunkt, det foreslås at et sluttidspunkt skrives ind i husordnen. For: 0 Imod: 12 Blankt: 2. Forslaget bortfalder.
 • §10 ingen indvendinger
 • §12 ingen indvendinger
 • Tilføjelse til husorden: Man er forpligtet til at følge etagens regler for: 8 imod: 2 blankt: 3. Det er vedtaget.

Forretningsorden

 • §12 ingen indvendinger
 • §28 ingen indvendinger
 • §39 ingen indvendinger
 • §47 ingen indvendinger
 • §50 ingen indvendinger
 • §66-79 ingen indvendinger
 • Der skal indstiftes en tidsgrænse mellem hvor tæt på hinanden en klage over den samme ting : For: 7 Imod: 4 blankt: 3. Det er vedtaget.
 • Tidsgrænse sættes som 1 måned, for: 12 imod: 0, blankt: 2. Det vedtages.

 

Endelig godkendelse

Der stemmes for godkendelse af den nye hus – og forretningsorden:

For: 14

Imod: 0

Det er vedtaget.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s