Referat af beboermøde Mandag d. 07.04 2014 kl. 20.00 i Café Coma

Beboermøde

Mandag d. 07.04 2014 kl. 20.00 i Café Coma

 

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Bressing (v. 847)

Referent: Bressings mobil (v. 847)

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Præsentation og afstemning om godkendelse af det årlige budget for kollegiet

Budgettet har været tilgængeligt i alle køkkener i to uger. Vi kan se frem til en huslejestigning på 2,99 %, hvis vi godkender budgettet.

 

Der er behov for at sætte udgifterne til vand op, da forbruget stiger. Det samme gør sig gældende med varme. Så husk at spare på ressourcerne. Beboerrådet har iværksat en kampagne for at spare på vandet, men der har ikke været effekt af denne endnu.

Henlæggelser er også steget, da bygningen gradvist bliver sværere at vedligeholde som den bliver ældre. Afvikling af underskud betyder også at budgettet stiger.

 

Det er positivt, at kollegiet bruger mindre elektricitet, og at udgiften til ejendomsfunktionæren er faldet, da lønnen til vores nye inspektør er lavere end den var til vores gamle inspektør.

 

Der er dog en chance for at huslejestigningen bliver højere end angivet, da kollegiet snart skal afdrage på nogle statslån, som forfalder i 2018/2019. Det er op til bestyrelsen at afgøre hvornår vi begynder at afdrage på disse lån.

 

En beboer bad om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at invitere en repræsentant fra UBS ud til fremtidige beboermøder, så spørgsmål kunne blive bedre besvaret. Beboerrådet vil arbejde på dette forslag fremover.

 

En beboer bad om, at beboerrådet også iværksatte en kampagne for at spare på varmen, og at man bad alle beboere om at få tjekket om deres toilet løb, for at mindske udgifterne. Beboerrådet vil arbejde på disse tiltag frem til næste møde.

 

I forbindelse med at vandudgifterne stadig er stigende, har bestyrelsen tidligere overvejet om der er andre tiltag, der kan løse problemet. Der har tidligere været tale om at der bliver sat betalingssystem på vaskeriet, og indført opvaskemaskiner i køkkenerne. Bestyrelsen vil afgøre om dette kommer på tale igen.

 

Afstemning om godkendelse af budgettet:

22 stemmer for

0 stemmer imod

5 stemmer blankt

Budgettet er godkendt.

 

3. Valg af ny formand

Da Martin Bressing går af som formand, skal der vælges en ny. Det er vigtigt at kollegiet har en formand, så alle projekterne holdes i gang. Alle kan stille op til posten.

 

Der er ikke modtaget nogen kandidaturer forud for mødet.

Daniel (v. 826) er eneste der melder sig til posten

 

Daniel bliver valgt som ny formand – Tillykke 🙂

 

4. Valg af ny næstformand

Da Susanne Mølgaard går af som næstformand, skal der vælges en ny. Alle kan stille op til posten.

 

Næstformanden er formandens stedfortræder og hjælper med at udføre de mange opgaver som formanden har, hvis ikke denne kan klare det hele selv.

 

Normalt vælges næstformanden ikke på et beboermøde, men da der er mange poster der går af denne gang, skal alle have muligheden på beboermødet.

 

Ingen ønsker at stille op. Beboerrådet vil efterfølgende udpege en ny næstformand.

 

5. Valg af kollegie kasserer

Da Susanne Mølgaard går af som kasserer, skal der vælges en ny. Alle kan stille op til posten.

 

Kollegiets kasserer står for at administrere kollegianerbidragskontoen. Det er kasseren der sørger for at overføre penge til de enkelte etagers konti, når der skal købes nyt inventar. Det er også kasseren der sørger for at give penge til diverse beboerråds/udvalgs projekter og udgifter.

 

Jonas (v. 429) stiller op.

Jonas er valgt som kollegiets nye kasserer. Tillykke 🙂

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

Da Martin Bressing og Susanne Mølgaard stopper som bestyrelsesmedlemmer, skal der vælges nye. Der skal samtidig vælges nye suppleanter.

 

Bestyrelsen er den øverste myndighed på kollegiet. De mødes en gang hvert halve år, og har primært ansvaret for den økonomiske drift af kollegiet, samt bygningens vedligeholdelse.

 

Daniel (v.826) og Sofie (v. 230) stiller op som medlemmer af bestyrelsen.

Daniel og Sofie er valgt som medlemmer til bestyrelsen. Tillykke 🙂

 

Theis (v. 248) og Kira Puk (732) stiller op som suppleanter for bestyrelsen.

Theis og Kira Puk er valgt som suppleanter for bestyrelsen. Tillykke 🙂

 

7. Valg af bebeorrådsmedlemmer og suppleanter

Der er mange medlemspladser og suppleantpladser ledige i beboerrådet, og alle kan stille op.

 

Beboerrådet mødes en gang om måneden. Man bestemmer selv, hvor meget arbejde man vil lægge i sit medlemskab af beboerrådet, men det er klart en fordel, hvis man også kan hjælpe med til at løse diverse projekter.

 

Anders (v. 526) stiller op som medlem. Rasmus (v. 841) stiller op som medlem. Tenna (v. 325) stiller op som medlem, Stefan (v. 138) genopstiller som medlem og Sofie Svane (v. 230) stiller op som medlem. Ingen andre melder sig.

Stefan, Sofie, Tenna, Anders og Rasmus er valgt som medlemmer af beboerrådet. Tillykke 🙂

 

Suppleanter til beboerrådet har ikke stemmeret på møderne med mindre de repræsenterer et ikke-deltagende medlem. Suppleanterne deltager også i møderne hvis de vil, men er ikke påkrævet at deltage.

 

Jannie (v. 126) stiller op som suppleant, Theis (v. 248) stiller op som suppleant, Minna (v. 343) stiller op som suppleant, Katrine (v. 436) stiller op som suppleant, Kasper (v. 539) stiller op som suppleant, Kira Puk genopstiller som suppleant og Martin Bressing (v. 847) stiller op suppleant.

Jannie, Theis, Minna, Katrine, Kasper, Kira Puk og Martin er valgt som suppleanter for beboerrådet. Tillykke 🙂

 

8. Valg af formand for festudvalg og Caféudvalget

På nuværende tidspunkt er Rasmus (v. 841) konstituerende formand for festudvalget og Minna (v. 343) er formand for Caféudvalget. Minna ønsker ikke at genopstille. Alle kan stille op til posterne.

 

Valg af formand til festudvalget. Rasmus (v. 841) ønsker at genopstille. Ingen andre ønsker at stille op.

Rasmus er valgt som formand for festudvalget. Tillykke 🙂

 

Valg af formand til Caféudvalg: Cecilie (v. 441) ønsker at stille op. Ingen andre ønsker at stille op.

Cecilie er valgt som formand for Caféudvalget. Tillykke 🙂

 

9. Valg af medlemmer til kollegiets interne klageudvalg

Dette punkt er noget nyt, da vi normalt ikke vælger dette på beboermøder. Men på seneste beboermøde besluttede vi at disse medlemmer skal vælges hvert halve år af beboerne, og derfor skal medlemmer af klageudvalget fremover vælges på et beboermøde.

 

Klageudvalget er kollegiets interne klageorgan. Klageudvalget behandler de klager der bliver sendt internt på kollegiet. Arbejdet består i at modtage klager, udarbejde indkaldelser til høring, afholde høring, udarbejde referat af høring og fælde dom i enkelte sager. Man har naturligvis tavshedspligt i klageudvalget.

Alle kan være medlem af klageudvalget, der skal som minimum være to medlemmer af klageudvalget. Medlemmer af klageudvalget kan ikke deltage i høringer der involverer personer fra medlemmernes egen etage.

 

Tenna (v. 325) melder sig som medlem af klageudvalget. Lærke (v. 338) melder sig som medlem af klageudvalget. Rebecca (v. 332) melder sig som medlem af klageudvalget.

 

De eksisterende medlemmer; Stefan (v. 138), Jannie (v. 126), Stephen (v. 739) genopstiller. Daniel ønsker ikke at genopstille.

Stefan, Jannie, Tenna, Lærke, Rebecca og Stephen er valgt som repræsentanter for klageudvalget. Tillykke 🙂

 

10. Øvrige udvalg

Der er mange andre udvalg på kollgiet. Beboerrådet ønsker kort at reklamere for disse, så beboerne kan stille spørgsmål og evt. blive medlem af de enkelte udvalg.

 

Kollegieblad: Står for at lave kollegiebladet HØRT!

Har man lyst til at lave lidt journalistisk arbejde eller grafisk arbejde, så kan man blive medlem af kollegiebladet.

Lærke (v. 338) ønsker at blive medlem. Lærke bliver medlem af kollegiebladet.

 

Medieudvalget: Står for musikrummet og projektoren.

Anders (v. 526) ønsker at blive medlem. Anders bliver medlem af medieudvalget.

 

Spil og Spas udvalg: Står for at afholde spil og spas-aftener. Står for at købe spil ind og arrangere temaer og events til spil og spas aftenerne.

Ingen melder sig som medlem til spil og spas-udvalget.

 

Motionsudvalg: Står for driften af motionsrummene. Har man forslag til indkøb eller vil man bare gerne starte et yogahold eller et spinninghold, så kan man melde sig til motionsudvalget.

Lærke (v. 338) ønsker at blive medlem at motionsudvalget. Lærke bliver medlem af motionsudvalget.

 

Antenneudvalg: Står for at forhandle tv-aftaler og udskiftning af udstyr så vores tv-signal fungerer. Står for den årlige kanal-afstemning.

Ingen melder sig som medlem til antenneudvalget.

 

Infoudvalg: Står for driften af kollegiets hjemmeside og infoskærm. Har man lyst eller ideer til udvikling af disse platforme kan man melde sig til infoudvalget.

Ingen melder sig som medlem til infoudvalget.

 

Haveudvalg: Står for driften af haven og Urban Garden. Ønsker man indflydelse på, hvordan disse skal drives, så kan man blive medlem af haveudvalget.

Line (v. 434) ønsker at blive medlem af haveudvalget. Line bliver medlem af haveudvalget. 

 

Fremlejeudvalg: Står for behandling af kollegiets fremlejesager. Har man lyst til at behandle sådanne sager, kan man melde sig.

Ingen melder sig som medlem til fremlejeudvalget.

Nøgleudvalget: Står for at udarbejde nøglekontrakter, udskiftning af låse hvor det er nødvendigt og udlevering af nøgler til diverse døre på kollegiet.

Ingen melder sig som medlem til nøgleudvalget.

 

Caféudvalget: Står for driften af Café Coma. Kunne du tænke dig at være bartender i Café Coma, så kan du melde dig som medlem.

Jonas (v. 429), Katrine (v. 436) og Line (v. 434) melder sig som medlemmer til Café-udvalget.

Jonas (v. 429), Katrine (v. 436) og Line (v. 434) bliver medlem af Café-udvalget.

 

Festudvalget: Står for planlægning og udførelse af de store fester på kollegiet.

Ingen melder sig som medlem til festudvalget.

 

11. Mulig hævelse af kollegianerbidraget

Kollegianerbidraget har i mange år ligget fast på 20 kr. om måneden, og den pulje som kollegianerbidraget udgør financierer de enkelte etagekonti og de mange projekter som beboerrådet arbejder med. Da et fast beløb på 20 kr. om måneden ikke tager højde for inflation, bevirker denne faste sats, at puljen med kollegianermidler på sigt ikke kan finansiere de mange udgifter i lige så høj grad.

 

Der stilles altså forslag om, at afstemme om beboerne ønsker en hævelse af kollegianerbidraget og i så tilfælde hvordan en ændring vil være mest hensigtsmæssig.

 

Afstemning: Der stemmes om kollegianerbidraget skal sættes op.

16 stemmer for

0 stemmer imod

11 stemmer blankt

Det besluttes at ændre kollegianerbidraget.

Der er flere forskelige forslag til, hvordan vi kan ændre satsen af kollegianerbidraget. Kollegianerbidraget kan følge huslejestigningerne, der kan være en fast stigning på eks. 1 kr. om året, eller vi kan sætte den op med 5 kr. nu, og så tage det op igen om nogle år.

En beboer foreslår at sætte den op med 20 kr. nu.

 

Efter en diskussion besluttes det, at de forslag der er mest enighed omkring er;

 

Afstemning: Skal kollegianerbidraget sættes op med 20 kr. nu.

1 stemmer for

24 stemmer imod

1 stemmer blankt

Afstemning: Skal kollegianerbidraget sættes op med 5 kr. nu, og så kan vi tage punktet op igen om 5 år.

18 stemmer for

2 stemmer imod

8 stemmer blankt

Det vedtages at sætte kollegianerbidraget op med 5 kr. nu, og efterfølgende tage dette op igen om 5 år.

 

12. Afstemning om vi fortsat skal arbejde på at købe brandmøbler til etagernes trekantområder fra kollegiets pulje af overskydende midler

 

Dette punkt er en genafstemning fra et projekt som blev godkendt på beboermødet for 1 år siden. Vi besluttede at afsætte 148.000 kr. til indkøb af brandmøbler til etagerne fra kollegiets overskydende midler for et år siden.

Det er meget vanskeligt at få brandmyndighederne til at godkende vores trekanter og de møbler vi ønsker at placere deri. Men beboerrådet forsøger fortsat at arbejde videre med en aftale med brandmyndighederne, hvis beboerne fortsat ønsker at købe brandmøbler.

 

Afstemning: Skal der fortsat afsættes penge fra kollegiets overskydende midler til indkøb af brandmøbler?

12 stemmer for

10 stemmer imod

5 stemmer blankt

Det vedtages at fortsætte med at forhandle en aftale på plads, så vi kan købe brandmøbler til etagerne.

 

13. Afstemning om vi fortsat ønsker den valgte tv-løsning, som tidligere er blevet besluttet fra kollegiets pulje af overskydende midler

 

Dette punkt er en genafstemning fra et projekt som blev godkendt på beboermødet for 1 år siden. Vi besluttede at afsætte 75.000 kr. til indkøb af tv-løsning fra kollegiets overskydende midler for et år siden.

 

Da kollegiet skal have en tv-aftale på plads hurtigst muligt, er det nødvendigt at finde en anden løsning, hvis beboerne ikke ønsker at vedtage dette forslag igen.

 

Afstemning: Skal der fortsat afsættes penge fra kollegiets overskydende midler til indkøb af tv-løsning?

18 stemmer for

6 stemmer imod

5 stemmer blankt

Det vedtages at der fortsat skal afsættes 75.000 kr. fra kollegiets overskydende midler til indkøb af tv-løsning..

 

14. Præsentation og afstemning vedrørende beskæring og/eller en ændring af buske og træer bagerst i haven

 

Haveudvalget har forberedt en præsentation af en mulig beskæring eller ændring af haven, da vi skal have fundet nye pladser til vores Urban Garden.

 

Der er udarbejdet 5 mulige løsninger, der involverer beskæring af tre forskelige dele af den bagerste del af haven.

 

Løsning 1-3 involverer beskæring af ø1 (område bagerst i haven til venstre for Urban Garden på nuværende tidspunkt). Løsning 4 involverer beskæring af ø2 (område bagerst i haven til højre for Urban Garden på nuværende tidspunkt). Løsning 5 involverer beskæring af rundingen (område bagerst i haven ud for grillområdet).

 

Der er behov for at flytte Urban Garden, da den står i vejen for fodboldturneringen og midsommerfestivallen, og så er der også ønske om at bevare en gunstig solbadeplads i det område hvor de ligger i nu.

 

Meget af krattet bagerst i haven er dødt og meget hullet, så der er god mulighed for at fjerne noget af det, og flytte Urban Garden ind bag det lille stakit.

 

Afstemning: Hvilke to løsninger foretrækker beboerne?

Løsning 1: 10 stemmer

Løsning 2: 9 stemmer

Løsning 3: 11 stemmer

Løsning 4: 4 stemmer

Løsning 5: 3 stemmer

 

Afstemning: Hvilken løsning foretrækker beboeren, når valget står mellem løsning 1 og løsning 3?

Løsning 1: 9 stemmer

Løsning 3: 12 stemmer

 

Det vedtages at haveudvalget arbejder videre med løsning 3, så vi kan få flyttet vores Urban Garden.

 

15. Eventuelt

Beboerrådet takker den afgående formand Martin Bressing for indsatsen. Formanden takker af.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s