Referat af beboerrådsmøde d. 31.08.13

Beboerrådsmøde

Lørdag d. 31.08.13

Til stede: Charlotte, Kira, Susanne, Daniel, Martin Bressing, Tenna, Minna, Bjarke, Morten, Uffe, Stefan

Sidste beboerrådsmøde blev rykket, men den nødvendige information nåede ikke ud til alle. Dette vil man nu for fremtiden forsøge at undgå.

Derudover er det noteret af Bressing at både Kira og Stefan ikke var til stede ved sidste beboerrådsmøde. Dette benægter Kira dog kraftigt, og et kompromis indgås, hvor ved de tilsammen skylder en kage.

(Tak til Morten og Uffe for dejlig smørrebrød og snaps).

1.     Valg af ordstyrer og referent

Minna vælges som referent.

Martin vælges som ordstyrer.

2.     Oplæsning af referat fra sidste møde

Oplæst.

3.     Godkendelse af dagsorden og referat

Referatet godkendes. Derudover tilføjes punktet skraldesortering og skiltning i vaskekælderen som nyt punkt 8 og konstituering af nyt menigt medlem fra 3. etage som punkt 11.

4.     Meddelelser

–          Som den tidligere formand planlagde oprettes der nu kontortid for formanden. Det vil sige at Martin er at finde nede i beboerrummet hver mandag fra 11 til 13. Dette skal kommunikeres videre til de forskellige etager, så beboerne ved hvor de kan træffe Martin. Det skal dog pointeres at Martin vil være tilgængelig i løbet af ugen, enten på sit værelse eller over mail. Men i det nævnte tidsrum vil han helt sikkert være at finde i beboerrådsrummet.

–          Københavns kommunes miljø- og teknik borgmesteren har holdt møde omkring nærområdet. Ingen her fra kollegiet deltog, men der er blevet afholdt et møde med genbrugspladsen angående de projekter der kommer til at ske, og kommunikation vil ske den vej fremover.

–          Et formandsmøde ligger lige opover, kontakt er taget til Scandis, og der mangler blot at oprettes kontakt til Hørbrækkers formand, og så vil det tiltrængte møde komme i stand.

–          Efter kontakt til UBS kan de meddeles at der i bestyrelsen af kollegiet mangler 2 eksterne repræsentanter. Den ene post, der beklædes af en fra kommunen står tom, samt en post der beklædes af en person indenfor uddannelsessektoren. UBS melder om general mangel på bestyrelsesmedlemmer, så alle bedes holde øjne og øre åbne efter et potentielt medlem fra uddannelsessystemet.

–          En mail fra UBS er modtaget der beretter at huslejen ikke er blevet opkrævet grundet en fejl hos det ansvarlige firma NETS. Opkrævning fra beboere der benytter betalingsservice vil bliver opkrævet den første hverdag i måneden som sædvaneligt, mens beboere der ikke benytter betalingsservice vil blive tilsendt et indbetalingskort.

–          Efter et møde mellem Erik og Bressing er de forskellige punkter fra tidligere møder blevet diskuteret. Her iblandt hans åbningstider, hvor han lægger op til at åbningstiderne vil blive mere flydende. Udover dette blev malerrummet diskuteret, da det står uklart hvad det benyttes til. Da Erik ikke havde stærke følelser omkring dette rum, kan det måske med tiden blive inddraget. Derefter blev cykeloprydning diskuteret, og en sådan er undervejs ifølge Erik.

–          Erik opfordre til at alle brandfarlige møbler skal fjernes fra etagerne. De må ikke være der.

–          Morten meddeler at han forlader beboerrådet for at gå over til fjenden, Scandis.

5.     Økonomi

Saldo: 28.233,00,- (hvortil der mangler 20.000,- fra UBS)

Stuen: 2.150,69,-

2. etage: 34,74,-

3. etage: 263,70,-

4. etage: 565,52,-

5. etage: 3,728,15,-

6. etage: 3.376,02,-

7. etage: 3.358,31,-

8. etage: 281,00,-

Økonomien i de forskellige projekter:

Beboerrummet: 1949,25,-

Kollegiebladet: 239,39,-

Spil og spas: 674,2,-

6.     Cykelstativer (Bjarke)

Det forsøges at oprette flere cykelstativer, hvor der nu foreslås at der inddrages diverse parkeringspladser til cykelparkering i stedet, da parkeringspladserne sjældent bliver fyldt op. Dette skal diskuteres med de andre kollgier, da de også benytter parkeringspladsen. Det bliver pointeret at disse cykelstativer ikke er helt billige, og kan løbe op i 80.000 eller mere. Dette forarger os alle, dog mest udtalt Charlotte. Derfor diskuteres det at prøve med en billigere løsning, her behøves ikke opmåling og betalte arbejdere udefra, men blot at Erik borer dem fast i asfalten på parkeringspladsen.

Det foreslås at vente til efter næste cykeloprydning for at vurdere hvor meget plads der så er skabt. Sidste cykeloprydning var dog ikke særlig effektiv, da cyklerne ikke blev fjernes helt. Derfor foreslås det at der gennemføres en lovlig cykeloprydning, hvor politiet deltager, og alle umærkede cykler fjernes helt.

Status bliver at Bjarke går videre til de andre kollegier med forslaget, og ser på tilbud. Derudover vil Kira trække på sine bekendtskaber i Lollands smedeunderverden og se om hun kan trække et godt cykelstativtilbud ud af dem.

7.     Skyllemiddel/skilte i vaskerummet (Daniel)

Dette punkt omhandler både skyllemidlet i vaskerummet, og status på den aftalte nye skiltning i vaskrummet. Daniel foreslår at skyllemiddel som udgangspunkt er slået fra på maskinerne, så man i stedet for at skulle vælge det fra aktivt, skal vælge det til. Derudover ønsker han en klar skiltning af hvilke vaskemidler der bliver benyttet i maskinerne, så man kan vide hvad man hælder på sit tøj, og på informeret baggrund benytte eget vaskemiddel i stedet.

5. etage skulle have stået for at lave nye skilte, men dette er ikke sket. Disse skilte skulle informere bl.a. om overvågningen i vaskerummet, hvordan man benytter maskinerne, hvad vaskepulver og skyllemiddel indeholder. Det besluttes at Stefan står for at tjekke op hvad de forskellige vaskemidler indeholder og Uffe står for at få lavet de nye skilte til vaskerummet.

8.     Skraldesortering

Daniel har på 8. etage kørt et pilotprojekt med en grundigere sortering af skraldet på 8. Dette er sket gennem opstilling af 4 kasser til de forskellige affaldstyper:

–          papir/pap

–          hård plast

–          metal

–          farligt affald

Ideelt set skal der opsættes 6 kasser. Disse er blevet tømt i containerne nede i gården, eller evt. henne på genbrugspladsen. Efter en lidt hård opstart er der kommet godt gang i projektet på 8, og eneste problem noteret er en vis modvilje til at gå ned med dette affald.

Problemet ligger i om det er noget folk skal tvinges til at deltage i dette, eller om det skal indføres på etagerne på frivillig basis.

Det bringes på banen at der ved en del affaldstyper ikke sker en direkte miljømæssig gevinst ved at genbruge materialet kontra at lave nyt materiale i stedet. Dette skabte stor røre. Det blev foreslået at der skal medbringes nogle tal der enten understøtter eller afviser denne påstand, hvilket Charlotte og Daniel melder sig til at se på.

Det bliver endeligt besluttet at når denne gennemgang af de miljømæssige fordele ved genbrug af de forskellige affaldstyper er klarlagt, vil spørgsmålet om hvorvidt de forskelige etager skal tvinges til at deltage i affaldssortering bliver sendt til et beboermøde

9.     Status af igangværende projekter

 • Brandmøbler (Morten)

–          Intet nyt. Udover at Morten officielt fratræder denne post, der overtages af Minna i stedet. Morten vil dog stadig deltage på konsulentbasis.

 • Lydisolering (Stefan) – intet
 • Lys i kælderen (Bressing)

–          Der skal sættes forskellige spots op i kælderen, men da vi er i den lyse periode af året kan vi ikke vurdere om de stadige er nødvendige. Derfor lader vi dette punkt ligger til næste møde, hvor der er hentet flere tilbud, og det står mere klart om behovet for spots stadig er gældende.

 • Alarm i Cafe Coma (Morten)

–          Slettes.

 • Beboerrådsrum (Jannie, Susanne, Morten & Kira Puk)

–          Slettes.

 • Vandsparekampagne

–          Der bliver gennemgået forskellige råd til hvordan man mindske det personlige vandforbrug. Det kommer dog gennem diskussionen til at stå klar at det næppe er ændringer i vandforbrugsvaner der ligger bag det stigende vandforbrug. Det besluttes at der i stedet skal kigges mere målrettet på hvor vandsynderen skal findes henne. Stefan melder sig af samme grund ind i dette projekt for at undersøge samme. Der skal graves i hvorledes man kan tjekke hvor det stigende vandforbrug stammer fra.

Derudover skal det på et møde med Erik pointeres at han skal undersøge samtlige værelsers toiletter for at stoppe eventuelle løbende toiletter.

Igen diskuteres det om der skal indføres brugerbetaling i vaskerummet. Stemningen er ikke umiddelbart for det, men det skal udspecificeres overfor beboerne at det kan være yderste konsekvens af endnu en stigning i vandforbrug, sammen med en eventuel huslejestigning, igen.

 • Wall Of Fame (Morten)

–          Denne opgave afstår Morten til Charlotte og Minna (der dog kategorisk nægter at tage i IKEA). Disse skal være ansvarlige for at få fjernet Wall of Fame fra dens nuværende plads ind i beboerrummet, få sørget for at der kommer noget spændende op på den gamle væg i stedet. Og købe rammer til den nye Wall of Fame.

 • Opdatering af husorden og forretningsorden (Bressing, Morten & Daniel)

–          Morten afstår fra denne opgave. Derimod vil Stefan gerne være med i dette udvalg. Klageudvalget arbejder på rettelser til forretningsorden.

 • Opdatering af koncertudstyr

–          Dette projekt går ud på at skabe et overblik over hvilket materiale der er at gøre godt med i musikrummet så koncerter til en hver tid er muligt. Her giver det sig selv at Morten bare skal være med i dette projekt, hvor han får selskab af Bressing og Vilius.

10.Orientering fra udvalgene

 • Spil og spas (Bressing)

–          Umiddelbart intet nyt. Dog kommer det frem at dette udvalg skulle have afholdt første spil og spas aften skulle have gået af stablen under sommerferien. Derfor hentydes der til at Bressing derfor skylder en lille kage til beboerrådet.

 • Kollegiebladet (Rasmus, Charlotte, Kira Puk & Cecilie)

–          Der meldes om deadline for bladet d. 1. 09. 13. men det meldes desuden også at denne deadline med høj sandsynlighed ikke kommer til at holde, og derfor må bladet derfor nok blive skubbet. Derudover meldes der at sidste blad var en stor succes, og at folk ser frem til næste udgave. Det pointeres at alle er mere end velkomne til at bidrage til bladet, og det forslås derfor at der skal informeres mere grundigt om hvem der er en del af bladet, og hvordan man kommer i kontakt med disse.

 • Medieudvalg (Uffe, Vilius)

–          Intet nyt. Udover at projektervognen er blevet fikset.

 • Motionsudvalg (Morten)

–          Morten bliver allernådigst i dette udvalg. Her kan der berettes om en klar fremgang i behandlingen af motionsudstyret efter at det er blevet boltet fast. Dog er oprydningen ikke helt god dernede, hvor der er personer der benytter udstyret uden at sætte det på plads igen. Derudover skal det igen pointeres at det ikke er muligt at tage venner og bekendte ude fra kollegiet med ind og træne i lokalet. Disse kan betale for deres træning selv.

I løbet af den kommende uge vil der bliver ophængt regler i motionsrummet, som vil blive hængt op i flotte store rammer.

Derudover besluttes der at der skal indkøbes sprit til motionsrummet, så det er mulig at spritte udstyret af, både før og efter benyttelse, Derudover skal der sættes skraldespande op til evt. skrald.

 • Cafeudvalg (Minna)

–          Det kan berettes at der er svamp i cafeen. Ud fra en prøve udtaget er niveauet af svamp højt i cafeen, men det vides endnu ikke hvor omfattende opfanget af svamp er. Derfor skal der foretages flere prøver på de restende vægge, hvilket vil kræve at maling og andet fjernes så den bagvedliggende beton kan testes. Det bliver besluttes at dette hører ind under vedligeholdelse af bygningen, og det derfor skal gives videre til Erik, så han står for den videre udvikling i sagen. Dette vil Bressing tage med til hans næste møde med Erik.

Da det ikke er sikkert om det kun er cafeen der er ramt af svamp, men det sandsynligvis også er i poolrummet, bliver det besluttet at dette skal lukkes af. Derfor vil Bressing tage videre til Erik at der skal sættes en hængelås op på døren til poolrummet.

Derudover bliver det besluttet at vi ikke bare skal lade cafeen være lukket på ubestemt tid, og vi i stedet skal køre med en turnus af cafeaftener på hver etage.

Derudover bliver det pointeret at det er Hans’ opgave at gøre rent i pool – og bordtennisrummene, da de er fælles – ikke rydde op, bare gøre rent.

 • Antenneudvalg (Jakob v. 528)

–          Da der ikke har været sket nogen udvikling i sagen, bliver det besluttet at opgaven går officielt til Bressing, hvor Morten vil stå for det praktiske i at få skub i sagerne igen.

 • Infoudvalg (Daniel, Rasmus)

–          Et nyt design er på vej til infoskærmen, der skulle skabe et nemmere overblik. Derudover arbejdes der på at skaffe nogle nyere billeder fra fester, så de kan pryde infoskærmen hver eneste dag.

Der er også et nyt design til hjemmesiden på vej, hvor de forskellige kollegier vil være mere adskilt. Dette tages videre til formandsmødet. Det nye design vil blive taget med til næste møde, hvis det ligger klart.

 • Festudvalg (Charlotte)

–          Der fremlægges et budget for fodboldfesten, hvor det fremgår at der er mangel på penge til udgifter før festen. Derfor bedes der om et lån på 2.500 ,- til festudvalget, så der kan købes det nødvendige ind til festen. Dette bliver vedtaget, og overføres omgående.

 

 • Haveudvalg (Kira, Jannie & Susanne)

–          Der arbejdes på et projekt hvor hækken midt i haven skal klippes ned, så haven kommer til at fremstå mere homogen. Det skal dog undersøges mere om dette er Scandis del af haven.

Der har været en del problemer med at folk ikke har overholdt udlånsaftalen med kollegiets grill. Derfor bliver mulige løsninger diskuteret, hvor man kommer frem til at folk skal betale et depositum på 200 ,-. Dette depositum vil de få tilbage hvis de på til det aftalte tidspunkt aflevere en rengjort grill. Hvis ikke de forskellige grill bliver rengjort af de der har lånt dem, kan man rengøre dem, og på den måde tjene de 200 ,- der var lagt i depositum.

Derudover tales der om at opsætte en permanent scene i haven, som også kunne benyttes som terrasse. Plantekasserne skal også flyttes, da de ikke står hensigtsmæssigt, disse vil blive fjernet i løbet af efteråret.

 • Sikkerhedsudvalg (Morten)

–           Der har ikke været meget at melde her på det sidste. Bortset fra at der har været unge fyre på brandtrappen her på det sidste. Derudover bestemmes det at udvalget lukkes.

 • Klageudvalg (Stephen, Jannie, Stefan & Daniel)

–           Der bliver ændret i proceduren omkring klager, hvilket vil sige at traditionen med rekommanderet post bliver fjernet. I stedet vil folk blive bekendtgjort omkring klager, enten hvis de er at træffe på deres adresse, ellers vil klagen blive lagt i deres postkasse.

Derudover har der været uenighed i udvalget om hvor rigidt reglerne skal fortolkes, og efter længere diskussion når man frem til at i sager hvor der er ekstraordinære omstændigheder kan der tages hensyn til disse, foruden reglerne.

Derudover arbejdes der på forslag til regler til de forskellige etager så reglerne overordnet bliver strømlinet, og klageudvalgets arbejde bliver lettet.

 • Nøgleudvalg (Morten)

–          Morten afstår for dette udvalg (her forekommer så høj snak, at jeg ikke kan høre hvad Morten ellers siger). Udvalget bliver overdraget til Daniel.

 • Energiudvalg (Jannie)

–          Der har været problemer med at få et møde i stand mellem energikonsulenten og Erik. Men dette skulle komme i stand i løbet af næste uge

 • Fremlejeudvalg (?)

–          I forbindelse med den aftale vi har omkring fremleje, og at det er muligt at få et værelse udenom ventelisten ved fremleje har UBS bedt os om at genoplive fremlejeudvalget. Dette skal stå for at vurdere om fremlejere skal have lov til at blive tilbudt et værelse efter endt fremleje. Dette vil hovedsageligt bestå i at tjekke om der er modtaget klager på fremlejere der søger om værelser. Bjarke og Susanne melder sig til at få liv i dette udvalg.

 • Nye udvalg

–          Nej.

11.Konstituering af nyt medlem fra 3. etage

Minna bliver valgt som nyt konstitueret medlem fra 3. etage.

 

12.Eventuelt

 • Suppleant og stemmeret

–          Det bliver understreget at der skal holdes styr på om suppleanter stemmer når de deltager til møder uden at være suppleanter for nogen menige medlemmer. Dette plejer der tilsyneladende at være nogenlunde styr på, men det bliver igen understreget at dette altså er vigtigt, da det er en del af den demokratiske proces.

 

 • Brug af facebookgruppe

–          Da der ikke hverken må, eller skal, befinde sig hemmeligholdte eller personfølsomme oplysninger på facebookgruppen, forslås det at gruppen bliver åben for alle beboere, så de kan holde sig ajour med kommende møde, og hvad der ellers bliver diskuteret i beboerrådet. Derudover opfordres alle der kan huske det, til at informere om beboerrådsmøder et par dage inden de finder sted. Denne information kan bliver slået op på Hørhus kollegiets facebookgruppe, så alle har mulighed for at deltage i beboerrådets møder.

 

 • Tårevædet farvel til Morten

–          Som sidste punkt på dagsordenen vil Morten gerne sige tak for nogle gode år i beboerrådet. Beboerrådet vil gerne sige tak, og i lige måde. Vi håber at Scandis vil behandle dig pænt, og at du ikke forlader os helt.

 

Næste møde finder sted:

D. 30.9.13 kl. 19 i beboerrådsrummet.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s