Beboerrådsmøde – tirsdag d. 18.03.2014 kl. 19.00

Til stede: Martin, Daniel, Tenna, Uffe, Rasmus, Bjarke, Minna, Stephen, Susanne, Janni

 

Martin har bagt kage, YAY!

Der er afbud fra Kira og Stefan.

 

Uffe, Kira Puk og Stefan skylder kage.

 

 1. 1.      Valg af ordstyrer og referent

Martin vælges som ordstyrer, Minna vælges som referent.

 1. 2.      Oplæsning af referat fra sidste møde

Oplæst.

 1. 3.      Godkendelse af dagsorden og referat

Med undtagelse af punktet omhandlende affaldssortering er referat godkendt. Dagsorden godkendes.

 1. 4.      Meddelelser

–          Meddelelse omkring elevatorer – Begge elevatorer kører nu, men vi venter spændt på hvor længe det varer

–          Meddelelse omkring fælles faciliteter og Scandis´ og Hørbrækkers adgang til disse – Efter at der er blevet delt materiale ud på disse kollegier, har Scandis valgt at stemme for at betale for tiltaget.

–          Meddelelse omkring det fælles kollegieforum – Dette holder møde d. 10.04 kl. 17 på Bikuben. Dem der ønsker at deltage kan, det ligger frit for.

–          Meddelelse omkring projekt Birketinget. Det afholdes møde i den fælles projektgruppe torsdag, d 19 marts – Der er tre projektmøder på Peder Lykke skole kl. 17.30 – 19.00 Martin regner med at tage til dette møde, og hvis man ønsker kan man også deltage her.

–          Meddelelse omkring eksternt bestyrelses medlems udtrædelse af bestyrelsen – På nuværende tidspunkt er der kun 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen. Men den ene her træder ud af bestyrelsen, og da ham her træder ud mangler der medlemmer.

–          Meddelelse omkring overskydende midler. Gennemgang af de resterende overskydende midler og økonomi til diverse projekter – Der er flere tiltag der gjort i løbet af året der ikke er blevet behandlet på korrekt måde. Det vil sige at pengene er blevet sat på forskellige konti, og brugt, uden at det er blevet besluttet og godkendt, af hverken beboerråddet eller bestyrelsen.

–          Meddelelse om skotyveri – Vi har været udsat for tyveri på etagerne, af sko, disse sko er blevet fundet igen, ved nedgangen til Scandis’ festlokale. Det diskuteres i denne sammenhæng at der skal sættes et kamera op her, da der også er opdaget graffiti her.

PÅ STUEN ER DER FORSVUNDET EN GODFATHER PLAKAT PÅ SAMME TIDSPUNKT SOM SKOENE, SÅ HOLD ØJNENE ÅBNE EFTER DENNE.

 

 1. 5.      Økonomi

I alt: 31.524,77

Stuen: 0 kr.

2. etage: 534,70 kr.

3. etage: 762,70 kr.

4. etage: 1065,52 kr.

5. etage: 1591,30 kr.

6. etage: 2635,97 kr.

7. etage: 1066,31 kr.

8. etage: 231,55 kr.

I alt på etagekontoerne: 7889, 09

 1. 6.      Udvalgspinsefrokost (Minna stiller forslaget)

Pinsen falder først i juni, så dette udskydes til næste møde.

 1. 7.      Gulerødder til udvalg og diskussion om trepartskontoen. (Rasmus vil gerne diskutere hvordan økonomien i trepartskontoen administreres, og hvor mange penge der skal give til diverse udvalg i gulerødder)

Efter en diskussion af brug af midler i trepartskontoen, skal det diskuteres hvorledes og hvor meget udvalgene skal have af gulerødder. Derudover skal det diskuteres om der skal sættes nogle rammeregler for hvorledes trepartskontoen skal administreres.

Som det er nu får festudvalget og cafeudvalget 350 kr. halvårligt, som det skal diskuteres om det skal sættes op. Det besluttes at udvalgene nu skal have:

Medieudvalg: 100 kr./halvårlig.

Motionsudvalg: 0 kr.

Cafeudvalg: 750 kr./halvårligt.

Antenne udvalget: 0 kr.

Festudvalget: 750 kr./halvårligt.

Infoudvalget: 100 kr./halvårligt.

Haveudvalget: 100 kr./halvårligt.

Kollegiebladet: 100 kr./halvårligt

Spil og spas: 0 kr.

Klageudvalget: 0 kr.

Nøgleudvalget: 0 kr.

Fremlejeudvalget: 0 kr.

Det besluttes at man kan hæve et års gulerødder på samme tid, men ikke flere år forud.

 

Det påpeges at, med det lille overskud der er i trepartskontoen skal disse penge ikke bruges til frynsegoder. Det besluttes at udvalgene tager et møde hvor de finder en evt. løsning som kan bringes med til næste møde.

(I denne diskussion kom det frem at der er et ønske om at kollegianerbidraget skal sættes op)

 1. 8.      Brandøvelse (Bjarke)

Intet nyt.

 1. 9.      Nye regler og kontrakt til motionsrummet samt kontrakt til musikrummet (Daniel)

Nu får man en kvittering med hjem med Daniels underskrift, når man underskriver på modtagelse på en nøgle. Derudover får man også en kopi af regelsættet med hjem.

 

 Status af igangværende projekter

 • Indkøb af sækkevogn til udvalgene (Uffe)

Uffe har fået indhentet et tilbud på en trappesækkevogn til 1800 kr. Det besluttes at det indkøbes.

 • Brandmøbler (Bressing)

DER ER BLEVET TAGET KONTAKT TIL KØBENHAVNS BRANDVÆSEN!

Stemningen var dog ikke så god da han tydeligvis huskede sin sidste samtale med os. Vi skal have sendt en oversigt over hvilke møbler vi ønsker at indkøbe, og hvordan de skal stå i trekanten, til bandmyndighederne. Derfor skal Martin nu i gang med at indhente nye tilbud på brandmøbler.

 • Lydisolering (Stefan)

De kommer fra lydisoleringensfirmaet for, at gennemse lokalet denne eller næste uge.

 • Wall of Fame (Minna og Bressing)

Der er blevet taget kontakt til Erik, som vil sørger for at ordne væggen. De forskellige udvalg er blevet bedt om at lave de rammer de der skal op på denne væg.

Martin vil finde en løsning på etagerammerne til baren.

Martin har ikke set så meget på hvad der skal i hænge beboerrådsrummet.

 • Opdatering af koncertudstyr (Bressing, Vilius og Hvidemose)

Intet nyt.

 1. 10.  Orientering fra udvalgene
 • Spil og spas (Bressing)

Der har været endnu en gang spil og spas, der var mange deltagere, så det var en succes. Martin beder i denne sammenhæng om flere penge til spil, 2000 kr. Det kommer frem at der er forskellige etager der har brætspil som udvalget måske kan bruge.

Det besluttes at der skal sættes 2000 kr. af til udvalget.

 • Kollegiebladet (Rasmus, Charlotte, Kira Puk, Cecilie)

Det vides ikke helt hvornår det udkommer.

 • Medieudvalg (Uffe, Stefan og Vilius)

Klaveret bliver stemt næste onsdag.

 • Motionsudvalg (Morten Hvidemose)

Morten har bedt om:

Sandsække: 1330 kr.

Drejestand til tv: 400 kr.

Anlæg + minijack: 600 kr. + 133 kr.

Løbebånd: ca. 20.000 kr.

Bestyrelsen har godkendt indkøb af nyt løbebånd, fra den konto der har med indkøb til motionskontoen. Dette skal der nu stemmes om:

For: 6

Imod: 0

Blankt: 2

Det vedtages.

 • Caféudvalg (Minna)

Så intet nyt. Blot at vi kæmper for et nyt anlæg. Når malerrummet bliver ryddet kan dette blive inddraget til cafeudvalget lager. Tipperne til kø’erne skal skiftes, Minna vil finde dem på lageret.

Økonomi:

Cafeens kasse: 1.500 kr.

Kasserens kasse: 2.250 kr.

Bankkonto: 9.969,48 kr.

I alt: 13.694,48 kr.

 • Antenneudvalg (Kenneth(Hørbrækker v.251), Matias Brix (Scandis v.303) og Daniel Nielsen (Hørhus v. 826))

Der er kommet en forretningsplan for antenneudvalget, som udspecificerer hvorledes kanalafstemningen skal foregår.

Udvalget vil gerne råde over 2000 kr. til vedligeholdelse hvert år. Hvis reparationerne kommer til at overstige dette, skal udvalget bede om flere penge.

Udvalget beder derudover at der skal købes en ny MUX, der gør at vi kan modtage flere kanaler (svenske og norske), denne koster 10.000 kr. (divideret med tre).

Udvalget bedes om at vende tilbage med den konkrete pris på MUX’en før vi kan bestemme om vi vil betale for denne.

Som forretningsordenen er nu, er den meget pæn.

 • Infoudvalg (Daniel, Rasmus)

Der er ikke lavet så meget på hjemmesiden, der er blevet lavet forskellige opdateringer, der dog ikke fungerer optimalt. Facebook gruppen Hørhus kollegiet er ikke lukket, så det kan ende med at komme ud i åbent forum. Det bestemmes at gruppen skal gøres lukket, men ikke hemmelig. Formanden og infoudvalget skal gøres til administrator. Beboerrådsgruppen bliver i samme omgang lukket.

 • Festudvalg (Rasmus)

Der har været fest d. 01.03, der var mange mennesker og god stemning. Nogle loftsplader i bordtennisrummet er blevet taget ned og trampet på, men udover dette intermezzo var der ingen problemer. Der bliver klaget over lydniveauet, men udover dette er der vist ingen klager. Musikken var for hård til rave, siges der.

Næste fest er tour de cusine d. 26. 04, der kommer til at ende enten på 5 eller 8. etage. Det påpeges at festudvalget måske skal være mere hands on med denne fest, men det er udvalget også. Det besluttes at hver etage får 500 kr. til udklædning etc. Til festen. Bon’en for disse skal lægges i Susannes postkasse.

Udvalget er i gang med at ansøge Turborgs Grønne Fond, om max. 15.000 til bl.a. scene eller noget sceneudstyr til midsommerfestivalen. Det vigtigste er at finde en overdækning til scenen, nogen skal stå for at finde dette, denne bliver Martin.

Udvalget vil gerne have opgraderet deres lys – og røgudstyr, det vil løbe op i et par tusinde, så Rasmus spørger om han skal gå videre med at finde tilbud. Det skal han.

 • Haveudvalget (Kira, Jannie og Susanne)

Udvalget er i gang med at snakke med de to andre kollegier om hvad der skal ske i haven i år. Udvalget ønsker at der gøres noget ved krattet, ideelt set fjernes. Selvom at vi har stemt for at få fjernet krattet, men da noget af krattet falder ind på deres matrikel skal de med ombord. Plantekasserne skal også rykkes, da de ikke står så optimalt lige nu. Der er blevet snakket med Vilius om at han skal samarbejde med udvalget om hvordan Urban Gardening skal fungere i haven.

 • Klageudvalg (Stephen, Jannie, Stefan og Daniel)

Der er en klage under behandling. Til beboermødet skal der vælges mindst 2 medlemmer til dette udvalg.

 • Nøgleudvalg (Daniel)

Der er blevet snakket med Morten Hvidemose, der spørger om han kan få nøgler til fodboldbanen og tennisbanen, men dette kan han ikke da de ikke betaler for brug af den. Derfor vil udvalget bede om nøglen fra Erik.

Martin informerer os om at de gamle nøgler bliver udfaset, og bliver skiftet ud med den trekantede nøgle. Den er blevet uddelt til folk på Scandis, men da denne giver adgang til bagtrappen skal disse udskiftes.

 • Fremlejeudvalg (Susanne, (Daniel) og Bjarke)

Der har været møde i udvalget, der har udarbejdet en kontrakt, der skal sendes til UBS. Det bliver udvalgets opgave tjekke at denne bliver overholdt. Udvalget har møde i morgen, hvor de opdaterede regler bliver lavet og lagt på hjemmesiden.

 • Nye udvalg?

 

 1. 11.  Eventuelt

Plakater

–          Der skal ryddes op på plakattavlen, altså ting der ikke er interne. Det forslås at plastikskabet skal fjernes, men da det ikke kan betale sig at have den slags på infoskærmen, menes det at plastikskabet skal bestå. Dette står infoudvalget for.

Elite TDC

–          5.04 skal der være Elite TDC, der laves et facebook event, der sendes ud meget snart. OG DET ER SJARWT!

 

NÆSTE MØDE:

Tirsdag d. 22.04.14 kl. 19.00

5. etage står for kaffe og te

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s