Beboermøde mandag d. 10.11 2014 kl. 19.00 i Postkasserummet

Beboermøde

Mandag d. 10.11 2014 kl. 19.00 i Postkasserummet

 

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Daniel (v. 826)

Referent: Bressings mobil (v. 847)

 

Uffe (638) havde i dagens anledning medbragt kage til stor begejstring.

 

1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Præsentation og afstemning om godkendelse af det årlige regnskab

Det årlige regnskab har været tilgængeligt i alle køkkener i to uger. Regnskabet er ligeledes tilgængeligt på Facebook. Til beboermødet har kollegiet bedt om en gennemgang af regnskabet af Margit Kjærgaard fra UBS-Bolig. Margit Kjærgaard gennemgår alle de forskellige poster en efter en, og forklarer, hvad der ligger bag tallene.

 

Kollegiets mange realkreditlån ser fornuftige ud, og der bliver løbende betalt det der skal på de enkelte lån. Statslånene står fortsat stille.

 

Vandforbruget er faldet, hvilket er positivt, da vi har en målsætning om at spare. Men da vandpriserne samtidig er steget, så er den årlige udgift højere end forventet (ca. 45.000 kr. mere end forventet).

Samtidig deler Hørhus Kollegiet vandforsyning med de to andre kollegier – Hørbrækkerboligerne og Scandis Kollegiet, hvilket vil sige, at de vandbesparende tiltag, der har været forsøgt, også skal implementeres på de to andre kollegier, for at det vil have effekt.

 

Renovation og forsikringer er blevet billigere, men forsikringer vil stige fremover pga. de mange vandskader, der har været i København.

 

Varmeforbruget er ligeledes faldet – hvilket ligeledes er positivt. Men igen er priserne også her steget, hvilket betyder, at varmeudgifterne er oversteget det budgetterede (ca. 60.000 kr. mere end forventet).

 

Elforbruget er faldet. Der er en besparelse på ca. 80.000 kr. Priserne på elektricitet falder generelt.

 

Administrationen er blevet billigere. Udgifterne til ejendomsfunktionæren (inspektøren) er blevet billigere, da vores nye inspektør ikke har samme anciennitet som tidligere (Besparelse på ca. 95.000 kr.).

 

Alm. vedligeholdelse er blevet overskredet med 90.000 kr. Der er blevet indkøbt mange småting, der løbende skal udskiftes. F.eks. blandingsbatterier og andre løsdele. Forklaringen på den store stigning er, at mange af disse udskiftninger ofte kommer i bølger, når de enkelte dele nedslides. Altså, når der går et blandingsbatteri i stykker, så går der ikke lang tid før de alle går i stykker, da de som regel udskiftes på samme tid. Der er også indkøbt en ny plæneklipper til 30.000 kr.

Generelt er overskridningen skyldet mange små udgifter, der tilsammen udgår overskridelsen på ca. 90.000 kr.

 

Der er stadig penge den gamle ”overskydende midler”-konto. Der er blevet brugt penge på udskiftning af elevatordele. Der er købt et nyt løbebånd til motionsrummet på 21.000 kr. Der er blevet brugt 72.000 kr. til lydisolering, samt lys i caféen for 26.000 kr. Der er også brugt penge på lås udskiftning på caféen og musikrummet. Der var ca. 420.000, og der er ca. 45.000 kr. tilbage. Der er dog stadig projektet, hvor der er tilsidelagt penge til, som endnu ikke er brugt, f.eks. brandmøbler og løsning af tv-situation.

 

Udgifterne til Internet og telefon er lavere end budgetteret, men kontrakten skal snart genforhandles, så det kan være at prisen stiger.

Inspektørens telefonudgifter er forkert noteret, da Hørhus Kollegiet deler inspektør med de to andre kollegier, så derfor skal denne udgift deles med 3. Derudover er der udgifter to nogle gamle udgåede telefonlinjer og fax-forbindelser. Denne udgift dækker også over dørtelefon til de tre kollegier samt elevator-telefonlinjer.

 

Antennebidraget er steget. Forbruget af sæbe til vaskeriet er også steget, hvilket skal kontrolleres bedre fremover. Forklaringen på denne udgift er, at der bliver købt meget stort ind, så udgifterne kan være høje, men udligne sig selv over til, i takt med at der bliver brugt af lagret sæbe.

 

Overordnet set har kollegiet et underskud gennem flere år. I år er underskuddet på ca. 103.000 kr. Dette underskud er en sammenregning af de forgangne 5 års underskud.

 

Der er generelt et driftsoverskud i regnskabet på ca. 10.000 kr. Det ser generelt positivt ud, selvom UBS vurderer at kollegiet skal få bedre styr på udgifter til alm. vedligeholdelse, og at der generelt bliver brugt for mange penge på små projekter samt planlagte vedligeholdelser. Der opfordres derfor til mere mådehold fremover.

 

Afstemning om godkendelse af regnskabet:

Enstemmigt vedtaget

Regnskabet er godkendt.

 

3. Præsentation af beboerrådets årlige regnskab

Dette plejer ikke at blive præsenteret på beboermøder, men Daniel (v. 826) ønsker at indføre dette fremover.

 

Det seneste halve år har beboerrådet modtaget ca. 27.000 kr. i kollegianerbidrag. Disse midler bliver brugt på diverse udgifter, som skal udvikle det sociale liv på kollegiet, samt til etagekontoerne.

 

De forskellige udvalg for ligeledes del i disse midler. Den største enkeltpost er gået til udvalgsmiddag, som bliver afholdt halvårligt for alle de beboere, der støtter op omkring udvalgsarbejdet.

 

Der har været brugt 6.000 kr. på nyt musikudstyr til midsommerfestivallen.

 

Café Coma har fået en masse nyt udstyr – lamper, router osv. Generelt har beboerrådet primært brugt penge på at gøre fester og sociale arrangementer på kollegiet sjovere.

 

Spil og Spas-udvalget har modtaget ca. 2.000 kr. til spil til spilleaftenerne.

 

Der har været indkøbt nyt udstyr til kollegiets grill.

 

Der er blevet indkøbt en værktøjskasse til beboerrådet og udvalgene til ca. 800 kr.

 

Der er også blevet indkøbt nyt rengøringsudstyr til Café Coma.

 

Alt i alt er der blevet brugt lidt mere (ca. 2.000 kr.) end vi har haft på kontoen, men på nuværende tidspunkt bliver der betalt penge tilbage, og kollegianerbidragskontoen ligger i november måned 2014 på ca. 7.000 kr. Så der kommer hurtigt penge i kassen igen.

 

Kollegiets kasserer vil offentliggøre en fyldestgørende rapport over diverse udgifter, og økonomien generelt i beboerrådet indenfor de nærmeste to uger.

 

4. Beboerrådets beretning

Daniel (v. 826) fortæller kort omkring de projekter og tiltag, som beboerrådet har arbejdet på det seneste halve år.

 

Hærværk: Der har heldigvis ikke været ret meget hærværk igennem den seneste tid. Et enkelt stenkasteri er det blevet til. Så forhåbentlig stopper det helt med tiden.

 

Røgalarmer: Der er kommet røgalarmer op på alle etager ved elevatorerne.

 

Motionsrummet: Motionsrummet er blevet udbygget med lidt flere maskiner.

 

Flagstangen i haven: Der er kommet flag i flagstangen i haven.

 

Brandmøbler: Der bliver stadig arbejdet på anskaffelse og godkendelse af brandmøbler til etagerne. Dette emne skal ligeledes diskuteres uddybende på dette beboermøde.

 

Antennesituationen: Tv-situationen bliver der stadig arbejdet på at få løst, så vi igen kan få et ordentligt tv-signal. Der kommer fremover kun digitale kanaler, men til gengæld for vi flere kanaler, muligvis mulighed for selv at sammensætte sin kanalsammensætning på værelset samt flere kanaler i HD.

 

Ommøblering af Café Coma: Café Coma skal ommøbleres, og der arbejdes allerede på at designe og finde midler til dette projekt. Der bliver inddelt i flere forskellige typer af lokaler, med flere forskellige anvendelsesformer. Ny bardisk, loungeetablering, hævet gulvniveau/scene i det ene lokale mm., er blot nogle af idéerne.

 

Ressourcespareprojekt: Der bliver arbejdet på et stort og ambitiøst ressourcespareprojekt. Da kollegiet år efter år slås med for højt forbrug på diverse ressourcer, skal der tænkes nye tanker omkring vores generelle forbrug, både individuelt som beboer og som et samlet kollegie.

Der bliver informeret omkring de enkelte problemer via generel information. Der bliver undersøgt diverse tiltag til besparelse på eks. vaskeriet, elektricitet, varme og isolering og ikke mindst vores generelle vandforbrug.

 

Cykelparkering: Der bliver arbejdet på at stramme op på cykelparkeringsreglerne. Det er et stort problem, at der ikke er nok cykelparkeringspladser. Derfor arbejder beboerådet på et nyt regelsæt, der sammen med andre tiltag, skal skaffe mere plads til parkering af cykler. Der kommer snart en meget grundig cykeloprydning, og der er også flere cykelparkeringspladser på vej. Det nye cykelregelsæt skal ligeledes diskuteres uddybende på dette beboermøde.

 

Omlægning og fornyelse af haven: Der bliver arbejdet i samarbejde med de to andre kollegier på en omlægning og fornyelse af den fælles have. Det drejer sig primært om nedlægning af en masse af det krat, der befinder sig bagerst i haven. Hørbrækker vil gerne have et gyngestativ. Scandis vil gerne have en rygerpavillon samt en eller flere udgange til deres cykelparkeringsskur, samt til p-pladsen og tennis- og fodboldbanen.

 

Projekt Birketinget: Der er blevet anlagt et nyt fælles område i Birketinget, som ligger ved siden af vores fodboldbane. Projektet står meget snart klar.

 

Afsluttede projekter:

Scene/pavillon i haven – Der er blevet indkøbt en transportabel scene til kollegiet.

Brandtjek – Dette var en stor succes. Alle var glade.

Lydisolering i baren – Der er blevet gjort en stor indsats for at dette problem skulle blive udbedret. Indtil videre er der positiv tilbagemelding fra stuen.

Fælles finansiering af diverse beboertilbud – De to andre kollegier har sagt ja til at medfinansiere vores beboerfaciliteter, så nu får vi snart penge fra dem til vores motionsrum, musikrum osv.

 

5. Valg af ny formand

Der skal vælges en formand for kollegiet på hvert beboermøde. Det er vigtigt at kollegiet har en formand, så alle projekterne holdes i gang. Alle kan stille op til posten.

 

Der er ikke modtaget nogen kandidaturer forud for mødet. Der er ingen på mødet, der melder sig som kandidat til formandsposten.

Daniel (v. 826) ønsker at genopstille til posten.

 

Alle stemmer for at Daniel fortsætter som formand for Hørhus Kollegiet.

Daniel bliver genvalgt som formand – Tillykke J

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet

Der mangler medlemmer til beboerrådet. Man bliver valgt som menigt medlem af beboerrådet til en toårig periode. På nuværende tidspunkt er der ingen medlemmer fra stuen og fra syvende, så kandidater fra disse etager har fortrinsret, men alle kan principielt stille op.

 

Sofie Dalby Madsen (v. 146) ønsker at stille op.

Sofie er valgt som stuens repræsentant i beboerrådet. Tillykke J

 

Mads Dalgaard Madsen (v. 746) ønsker at stille op.

Mads er valgt som syvendes repræsentant i beboerrådet. Tillykke J

 

Der er ligeledes også ledige suppleantpladser i beboerrådet. Som suppleant sidder man ligeledes for en toårig periode. På nuværende tidspunkt er der ingen suppleanter fra stuen, tredje etage og fra syvende etage. Men det er ikke nær så vigtigt at suppleanterne er fordelt efter etager, så alle kan stille op som suppleant.

 

Steff Nielsen (v. 339) ønsker at stille op som suppleant til beboerrådet.

Steff er valgt som suppleant i beboerrådet. Tillykke J

 

Ingen andre ønsker at stille op. Der er altså to ubesatte suppleantposter i beboerrådet indtil næste beboermøde.

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges medlemmer til bestyrelse hvert halve år. Bestyrelsen består af to beboere fra Hørhus Kollegiet, to repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og to repræsentanter fra kommunen. Bestyrelsen er den øverste myndighed på kollegiet. De mødes en gang hvert halve år, og har primært ansvaret for den økonomiske drift af kollegiet, samt bygningens vedligeholdelse.

 

Daniel (v. 826) og Sofie (v. 230) stiller igen op som medlemmer af bestyrelsen.

Daniel og Sofie er genvalgt som medlemmer til bestyrelsen. Tillykke J

 

Theis (v. 248) og Martin (v. 847) stiller op som suppleanter for bestyrelsen.

Theis og Martin er valgt som suppleanter for bestyrelsen. Tillykke J

 

8. Valg af formand for festudvalg og barudvalget

Formanden for de store sociale udvalg skal ligeledes vælges på hvert beboermøde. Man sidder altså på posten for et halvt år ad gangen.

På nuværende tidspunkt er Charlotte (v. 836) konstitueret formand for festudvalget og Cecilie (v. 441) er formand for barudvalget.

 

Cecilie ønsker at genopstille som formand for barudvalget, men Charlotte ønsker ikke at genopstille som formand for festudvalget. Alle kan dog stille op til posterne.

 

Valg af formand til festudvalget: Julian (v. 845) ønsker at stille op til formandsposten. Ingen andre ønsker at stille op.

Julian er valgt som formand for festudvalget. Tillykke J

 

Valg af formand til barudvalg: Cecilie (v. 441) ønsker at stille op. Ingen andre ønsker at stille op.

Cecilie er genvalgt som formand for barudvalget. Tillykke J

 

9. Valg af medlemmer til kollegiets interne klageudvalg

Alle medlemmer af klageudvalget skal vælges på et beboermøde. Man sidder for en halvårlig periode. Alle kan stille op til klageudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ca. en klagesag hver anden måned, så der er ikke det store arbejde i at sidde i dette udvalg.

 

Klageudvalget er kollegiets interne klageorgan. Klageudvalget behandler de klager der bliver sendt internt på kollegiet. Arbejdet består i at modtage klager, udarbejde indkaldelser til høring, afholde høring, udarbejde referat af høring og fælde dom i enkelte sager. Man har naturligvis tavshedspligt i klageudvalget.

Alle kan være medlem af klageudvalget, der skal som minimum være to medlemmer af klageudvalget. Medlemmer af klageudvalget kan ikke deltage i høringer der involverer personer fra medlemmernes egen etage.

 

Tenna (v. 325), Lærke (v. 338) og Rebecca (v. 332) ønsker alle at genopstille som medlem af klageudvalget.

Herudover ønsker Charlotte (v. 836) at stille op som medlem til klageudvalget. Bjarke (v. 448) ønsker ligeledes at stille op som medlem af klageudvalget.

 

Tenna, Lærke, Rebecca, Charlotte og Bjarke er valgt som repræsentanter for klageudvalget. Tillykke J

 

10. Øvrige udvalg

Der er mange andre udvalg på kollgiet, og flere af disse har hårdt brug for medlemmer. Beboerrådet ønsker derfor kort at reklamere for udvalgte udvalg, så beboerne kan stille spørgsmål og evt. blive medlem af de enkelte udvalg. Man kan dog altid blive medlem af de følgende udvalg, og sidder som medlem på ubestemt tid.

 

Antenneudvalg: Står for at forhandle tv-aftaler og udskiftning af udstyr så vores tv-signal fungerer. Står for den årlige kanal-afstemning. Daniel vil gerne slippe for at være en del af dette udvalg, så nye medlemmer er mere end velkomne.

Ingen melder sig som medlem til antenneudvalget. Daniel (v. 826) fortsætter i udvalget.

 

Barudvalget: Står for driften af Café Coma. Kunne du tænke dig at være bartender i Café Coma, så kan du melde dig som medlem. Man har ca. en barvagt hver tredje måned.

Ingen melder sig som medlem til barudvalget.

 

Festudvalget: Står for planlægning og udførelse af de store fester på kollegiet.

Ingen melder sig som medlem til festudvalget.

 

Fremlejeudvalg: Står for behandling af kollegiets fremlejesager. Har man lyst til at behandle sådanne sager, kan man melde sig. På nuværende tidspunkt er der to medlemmer af fremlejeudvalget – nemlig Daniel (v. 826) og Bjarke (v. 448), men Daniel vil gerne slippe for at være en del af dette udvalg.

Ingen melder sig som medlem til fremlejeudvalget. Daniel (v. 826) og Bjarke (v. 448) fortsætter i udvalget.

 

Haveudvalg: Står for driften af haven og Urban Garden. Ønsker man indflydelse på, hvordan disse skal drives, så kan man blive medlem af haveudvalget. Der er i øjeblikket ingen medlemmer af dette udvalg, så hvis vi fortsat skal kunne udlåne grill om sommeren, skal vi bruge negle nye medlemmer.

Søren (v. 227) ønsker at blive medlem af haveudvalget. Søren bliver valgt som medlem af haveudvalget. 

Uffe (v. 638) ønsker at blive medlem af haveudvalget. Uffe bliver valgt som medlem af haveudvalget. 

 

11. Ændringer og tilføjelser til husordenen

Daniel (v. 826) ønsker at diskutere mulige ændringer til Hørhus Kollegiets husorden. Der er forud for mødet blevet offentliggjort en kladde til den nye husorden på Facebook.

Det er bl.a. en tilføjelse af nye cykelregler, samt en række mindre ændringer af de eksisterende regler.

 

§ 1 – Hørhus kollegiet stavet med stort – Hørhus Kollegiet.

 

§ 2 – Der er blevet tilføjet en ny § 2, som omhandler værelset. Paragraffen uddyber bl.a., at det ikke er tilladt at have eget køleskab og fryser eller lignende el-krævende anlæg på værelset, og at man ikke må bo mere end en person på værelset.

Der bliver diskuteret på mødet, om denne paragraf er rimelig, og om den krænker generelle rettigheder.

Det bliver pointeret, at pointen med paragraffen er, at man eks. ved brug af eget køleskab på værelset eller ved at have folk boende, belaster kollegiets ressourceforbrug unødigt meget.

 

Omkring diskussionen angående køleskab på værelset; der er generelt konsensus om, at man kan anvende den køleskabsplads, der i forvejen er tilgængelig på kollegiet. Det er ikke rimeligt at man belaster strømforbruget yderligere, med eget køleskab på værelset.

Generelt er der også enighed om, at det er problematisk, når det drejer sig om genstande, der konstant står tændt, og bruger strøm hele tiden.

En beboer påpeger det problematiske i, at man regelsætter, hvilke genstande det er tilladt at eje på værelset. Det er med andre ord ikke givet, at en beboer med køleskab på værelset bruger mere elektricitet end en beboer, der har mange andre el-apparater på værelset.

Efter en længere diskussion, vælger beboerne at omformulere den første del af paragraffen, så den kommer til at hedde:

Det er ikke tilladt for beboere at holde eget køleskab/fryser eller drive andre større el-anlæg på værelset. Benyt venligst køleskabene og fryserne i køkkenerne. Da vi alle betaler kollektivt for forbruget, indstilles der til, at folk viser hensyn og ikke misbruger dette”.

 

Omkring diskussionen angående flere beboere på værelset; der bliver generelt diskuteret hvor længe man må have folk boende, før det er brud på reglerne, og hvordan man skal opretholde denne regel. Der opfordres til at beboere på kollegiet informerer klageudvalget, hvis der er andre beboere, som har andre boende fast. Det er desværre eneste måde, hvorpå vi kan minimere det forbrug, som en ekstra person på værelset udgør for fællesskabet.

Daniel (v. 826) informerer endvidere om, at det allerede står i vores lejekontrakt, at der kun må bo en person på værelset, men at denne regel vil specificere tydeligere, hvor længe gæster skal bo på kollegiet, før det er brud på reglerne.

 

Efter en længere diskussion, vælger beboerne at omformulere den sidste del af paragraffen, så den kommer til at hedde:

 

Det er ikke tilladt at have én eller flere mennesker (familie, kærester, hjemløse eller andre) boende fast på værelset. En gæst anses som fast boende, når vedkommende har overnattet mindst halvdelen af tiden i en periode på 6 måneder. Da vi alle betaler kollektivt, er det dyrt for de resterende beboere at give gratis logi. Overtrædelse af dette anses som grov overtrædelse af husordenen og vil medføre opsigelse i overensstemmelse med § 19”.

 

§ 3 – Paragraffen har fået nyt navn til ”Rengøring”. Herudover er paragraffen ændret, så den ikke kun dækker køkkenrengøring på den enkelte etage, men nu også dækker hovedrengøring.

 

§ 4 – Ingen ændringer.

 

§ 5 – Denne paragraf er ny. Der er problemer med skraldeskakten og lukningen af skraldeposerne. Det volder inspektøren mange problemer, og hvis det ikke udbedres, bliver skraldeskakten lukket.

Der er ligeledes problemer med affald, der placeres i og udenfor den store container. Det er kun tilladt at placere affald foran containeren, hvis det ikke kan komme i containeren, eller hvis containeren er fuldt. Affald der placeres udenfor containeren bliver ikke afhentet, og skaber ekstra arbejde for inspektøren.

Derfor påpeger den nye paragraf 5, at affald skal behandles forsvarligt, så arbejdet for inspektøren ikke er unødigt besværligt.

 

§ 6 – Ingen ændringer.

 

§ 7 – Ingen ændringer.

 

§ 8 – Hørbrækkerhuset er omdøbt til Hørbrækkerboligerne.

 

§ 9 – Ingen ændringer.

 

§ 10 – Ingen ændringer.

 

§ 11 – Ingen konkrete ændringer. Halvdelen af teksten er dog flyttet til næste paragraf, der omhandler haven.

 

§ 12 – Ny paragraf. Der er tilføjet, at man ikke må benytte grill på græsset, men kun på flisearealet. Der er tilføjet at det ikke er tilladt at parkere knallerter, barnevogne og cykeltrailere i haven.

Efter længere diskussion, vælger beboerne at acceptere at knallerter skal parkeres i MC-parkeringsområdet på p-pladsen, samt at barnevogne og cykeltrailere ikke er tilladt i haven.

 

§ 13 – Ny paragraf. Det er nu krævet af beboere fra andre kollegier at respektere det kollegies regelsæt, når man opholder sig på deres område. Denne paragraf er indgået i fælleskab med de to andre kollegier. Men indtil videre er det kun lykkedes at indgå aftale om, at hvis man bryder et andet kollegies regelsæt, så bliver man kun straffet efter ens eget kollegiums regelsæt.

 

§ 14 – Der er tilføjet et bilag, der specificerer vaskeregler. Disse vaskeregler er ligeledes sat op i vaskeriet.

 

§ 15 – Ny paragraf. Cykelværkstedet skal holdes rent og pænt. Der skal ikke efterlades nogen løsdele. Alt der efterlades i lokalet bliver fjernet uden ansvar og varsel.

En beboer stiller spørgsmål til, om det er lovligt at fjerne ting i lokalet uden varsel og ansvar. Beboeren mener ikke at dette er lovligt.

Daniel (v. 826) påpeger, at det kun er ulovligt at fjerne andres ting på offentlige områder, men da kollegiet er privat område, kan vi gøre som vi vil.

 

§ 16 – Ny paragraf. Der er udarbejdet et bilag 2, med specifikke cykelparkeringsregler.

Bilag 2. De nye cykelregler er udarbejdet for at skaffe bedre forhold og flere cykelparkeringspladser. Det samlede cykelparkeringsregelsæt kan læses sammen med husordenen på www.scandis-kol.dk, og både husordenen og cykelreglerne vil blive omdelt i alle beboeres postkasser efter beboermødet.

 

Hørhus Kollegiets nye cykelparkeringsregler (Bilag til husordenen) er udformet således:

 

Bilag 2 – Cykelparkering

§ 1. Kollegiets cykelparkeringspladser er for de tre kollegiers beboere og deres gæster.

§ 2. Cykler må kun holde i cykelstativerne og på krogene i cykelkælderen.

§ 3. Parkeres ens cykel i cykelkælderen, skal den hænges op på ens egen krog og må ikke blokere for ens naboer.

§ 4. Beboere må parkere én cykel i stativerne og én på sin krog. Har man flere end to cykler, bør man opbevare dem på sit værelse eller uden for kollegiets ejendom.

§ 5. Det er ikke tilladt at parkere andet end cykler i cykelstativerne – dette inkluderer barnevogne, knallerter, scootere, trækvogne m.m. (scootere/knallerter henvises til MC-parkeringspladsen)

§ 6. Cykler parkeret mod reglerne fjernes uden varsel. Alle har ret til at fjerne cykler parkeret mod reglerne.

§ 7. Det er strengt forbudt at flytte reglementeret placerede cykler.

 

Cykler i haven

§ 8. Cykelparkering i haven skal foregå på de anviste pladser.

§ 9. Det er ikke tilladt at låse sin cykel eller cykeltrailer fast til træer, lygtepæle, flagstænger og lign. Det er dog tilladt at låse fast til cykelstativerne.

 

Cykeloprydning

§ 10. Kollegiet foretager jævnligt oprydning blandt parkerede cykler. Cykler, der ikke er mærkede til at blive stående, vil blive fjernet.

§ 11. Man vil blive informeret om cykeloprydning min. 2 uger før oprydningen.

§ 12. Det er beboernes eget ansvar at mærke deres cykler.

§ 13. Eventuelle cykler ud over disse bør opbevares på værelset jf. § 4.

§ 14. Kollegiet tager ikke ansvar for fjernede cykler.

 

(Tilbage til gennemgangen af husorden)

§ 17, § 18, § 19 og § 20 – Der er ingen ændringer.

 

Afstemning: Der bliver afholdt afstemning om godkendelse af den nye husorden.

Stemmer for: Enstemmigt minus en enkelt beboer

Stemmer imod: 0

Stemmer blankt: 1

Den nye husorden vedtages, og træder i kraft efter bestyrelsesmødet d. 11 november 2014. Den nye husorden kan læses på http://www.scandis-kol.dk.

 

12. Diskussion omkring om beboerrådet fortsat skal arbejde på at anskaffe brandmøbler til etagerne

Det er snart mange år siden, at kollegiet besluttede at der skulle arbejdes på at indkøbe nogle brandmøbler til hver etage, så man ville få mulighed for at etablere en tv-stue i trekantsområdet.

Det blev besluttet at det skulle bevilges penge fra de overskydende midler til indkøb af 1 stk. brandsofa til hver etage.

Processen har været meget lang og besværlig, da brandmyndighederne stiller meget strenge krav til, hvordan opsætningen og udformningen af de konkrete brandmøbler skal se ud.

 

I mellemtiden har flere etager bedt om at dette projekt blev taget op til genovervejelse, da man i mellemtiden ikke ønsker at lave om på trekantsområdet på enkelte etager. Enkelte etager kan godt lide at trekanten fungerer bedre nu som en slags læsesal og studieforberedelsesplads, og ikke som en tv-stue. Derfor ønskes det, at brandmøbelprojektet tages op til diskussion igen.

 

To etager udtrykker skepsis overfor projektet, og ønsker ikke at få trukket en ommøblering af trekantsområdet ned over hovedet.

En beboer påpeger at nye sofaer i trekanten ikke forhindrer, at enkelte etager fortsat kan fungere som det foregår nu.

 

En anden beboer påpeger, at selve processen, hvor kollegiet vil få godkendt en brandmøbelopstilling, er meget krævende og usikker. Det vil med andre ord være meget usikkert om vi nogensinde vil få godkendt indkøbte brandmøbler.

 

Beboerrådet har undersøgt om det var muligt at erstatte konkrete brandmøbler med en brandhæmmende spray, som man kunne påføre de møbler, som vi i forvejen har eller ønsker. Daniel (v. 826) har spurgt brandvæsnet. Der er meldt tilbage, at sprayen er ligegyldig. I første omgang handler det om at få godkendt møbelopstillingen. Brandvæsnet påpeger endvidere, at det vil være meget ønskværdigt, at hver etage bliver udstyret med et bedre brandalarmeringssystem, samt sprinklersystem. Dette vil dog koste rigtigt mange penge, så det vil beboerrådet helst undgå.

 

En beboer foreslår, at de etager, der ønsker at få brandmøbler, kan gå videre med projektet, og forsøge at få godkendt en møbelopstilling hos brandvæsnet, og de andre etager, der ikke ønsker brandmøbler, kan undlade at få nogle nye møbler.

 

Uffe (v. 638) ønsker at hjælpe med til at fortsætte projektet, hvis det bliver godkendt, da sjette etage på nuværende tidspunkt ingen møbler har. Hvis etagen ønsker at droppe projektet, kan man selvfølgelig det.

Samtidig opfordrer Uffe (v. 638) til, at hver etage tager en diskussion omkring overholdelse af de konkrete brandregler og omstillingen af de enkelte møbler på etagerne.

 

Afstemning: Skal der fortsat afsættes penge fra kollegiets overskydende midler til indkøb af brandmøbler?

7 stemmer for

8 stemmer imod

2 stemmer blankt

Det vedtages at nedlægge projektet.

 

13. Omlægning af haven

De tre kollegier har snakket sammen om en omlægning af haven, da der er forskellige ønsker fra de tre kollegier. Hørbrækker vil gerne have et gyngestativ, Scandis vil gerne have en rygerpavilion samt en port ud til deres cykelparkering, og Hørhus vil gerne af med noget af alt krattet bagerts i haven, samt en port ud til den bagerste p-plads samt tennis- og fodboldbane.

 

Daniel (v. 826) vil gerne høre om der er nogen beboere, der har nogle konkrete idéer til omlægningen af haven, og som ønsker at deltage i projektet.

Ingen melder sig. Daniel (v. 826) vil fortsat sidde med i projektgruppen.

 

14. Afstemning om eventuelt nyt dørtelefonsystem

Det nuværende dørtelefonsystem virker ikke rigtigt – der er stort set ingen beboere, der har telefon på værelset. Derfor har beboerrådet besluttet at nedlægge systemet. Der er dog mulighed for at etablere et nyt system, hvor man via dørtelefonen kan ringe op til beboernes mobiltelefonnummer.

Dette alternativ kan være gavnligt, i de tilfælde, hvor man ønsker at lukke eks. pakkebude ind. Det nye system vil kun kunne åbne yderdøren, men vil ikke kunne lukke folk ind i elevatoren, så det er ikke meget man vinder i sidste ende.

 

Et nyt system vil koste mellem 10.000 og 20.000 kr. og en driftsaftale vil koste ca. 300 kr. i kvartalet.

 

En beboer fremhæver, at det er rigtigt mange penge for kun at kunne lukke folk ind i kælderen, og at det derfor ikke kan betale sig. Det bliver endvidere fremhævet, at det i forvejen ikke er svært at komme ind i kælderen.

 

En anden beboer påpeger at det ikke er tilladt for de fleste pakkebude at efterlade pakker i kælderen i forvejen, så vi principielt ikke vinder noget ved et nyt system.

 

En anden beboer mener at systemet er smart, fordi at pakkebude netop på denne måde kan komme i kontakt med modtageren, hvilket de ikke kunne før.

 

En beboer påpeger, at et nyt system vil medføre utroligt meget arbejde med at registrere telefonnumre og omregistrere nye numre.

 

Afstemning: Skal Hørhus Kollegiet investere i et nyt dørtelefonsystem?

Stemmer for: 3 stemmer

Stemmer imod: 7 stemmer

Stemmer blankt: 5 stemmer

 

Det vedtages at kollegiet ikke skal investere i et nyt dørtelefonsystem.

 

15. Nye stole til etagerne

I forlængelse af afstemningen om brandmøbler, er der ønske om en diskussion omkring de møbler, der allerede eksisterer på etagerne i forvejen. Flere etager udtrykker at de mangler stole til deres borde, og ønsker derfor, at nogle at de besparede penge fra brandmøbelprojektet bør gå til indkøb af nye stole til etagerne.

 

En beboer påpeger at kollegiet er forpligtiget til at købe brandgodkendte stole, så vi ikke står i en situation, hvor etagerne køber nye møbler, som ikke bliver godkendte i brandtjek.

 

På flere etager er der stadig rester af de gamle brandgodkendte stole, som er uden polstring, og er lavet i træ og stål.

Der stilles forslag om at købe 8 nye stole i brandgodkendt materiale og design til hver etage – 64 stk. i alt. I forbindelse med indkøb af nye stole, vil der samtidig blive ryddet op på de enkelte etager, og de stole som ikke lever op til kravene, vil blive smidt ud.

 

Afstemning: Skal der købes 8 nye stole brandgodkendte til hver etage (64 stk. i alt)?

Stemmer for: enstemmigt vedtaget

 

Det vedtages at kollegiet skal investere i 64 nye brandgodkendte stole.

 

16. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s