Beboermøde 13/4-15 klokken 18:00 i baren

Beboermøde

Mandag d. 13-04-2015 kl. 19.00 i baren

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Daniel (v. 826)

Referent: Charlotte (v. 836), renskrevet af Daniel (v. 826)

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Præsentation og afstemning om godkendelse af det årlige budget

Regnskabschef Jan Hansen fra UBSBOLIG præsenterer kollegiets budget for 2015/2016.

Der er en huslejestigning på knapt 5 %, hvor yderligere henlæggelser står for 3 %, og faldende renteindtægter står for de resterende 2 %.  Dette giver dog et overskud i budgettet på ca. 10.000 kr. Kollegiet har kørt med underskud i de foregående år, så det er et positivt resultat.

Der er lovkrav om, at man henlægger til de næste 10 år, så man forsøger at fordele henlæggelserne over de ti år. På side 8 i budgettet er der en oversigt over henlæggelser til fornyelser (konto 16, som får penge fra konto 18, som ses på side 5).

Sidste år henlagde vi ikke til vaskemaskiner og tørretumblere, da vi havde opsparet de penge, vi ville. Vi købte nye vaskemaskiner og tørretumblere sidste år, så vi skal henlægge på ny til nye maskiner. Derfor henlægger vi henholdsvist 28.300 kr. og 21.500 kr. Maskinernes levetid er sat til henholdsvis 10 og 8 år. Det diskuteres, om disse tal kan hæves, men beboerne bliver enige om, at man ikke skal regne med, at maskinerne holdere længere.

Der henlægges også mere til elevatorerne (44.200 kr. nu og 16.900 kr. før), da der ikke er flere penge tilbage efter udskiftningen af den ene motor, og der skal derfor spares op til den anden motor, som også synger på sidste vers.

På side 11 fremgår henlæggelserne til konto 15. Her er blandt andet tilføjet en tilstandsrapport til 50.000 kr., som er lovkrav. Den skal gennemgå bygningen meget grundigt og give anbefalinger på renoveringer og fornyelser, som vil betale sig hjem.

Stigningerne skyldes altså hovedsageligt, at vi henlægger mere i dette budget end før.

Vandforbruget er faldet, og afgiften på vand er også faldet en anelse. Derfor afsættes der 41.000 kr. mindre i budgettet i forhold til sidste.

Renovation (afhentning af affald) er så godt som uforandret.

Forsikringerne stiger med 16.000 kr. De skal dog i udbud i efteråret, og vi kan håbe på lavere pris i næste budget.

Varmekontoen stiger med 44.000 kr. Selvom forbruget er lavere ved milde vintre, er afgiften blot tilsvarende højere. Denne konto kan altså svinge meget, og vi kan ikke gøre meget selv for at reducere den. Afgiften per MWh er steget fra 830 kr. til 941 kr.

Elektricitetsforbruget er faldet igen, som den har gjort de sidste flere år.

Faldende renteindtægter skyldes, at vores obligationer har været i udbud. Vi har 3 mio. kr., som nu kun har en rente på 0,40 %. Selvejende institutioner som vores kollegium må kun købe realkredit- og statsobligationer; vi må altså ikke købe aktier i private firmaer. Der er meget lille gevinst på at købe obligationer lige nu, selvom vi fx låser pengene i 5 år. UBSBOLIG anbefaler derfor, at vi venter med at bruge pengene, indtil renten igen er favorabel.

Henlæggelser til køkkeninventar burde fremgå af tabellen på side 12, men det gør den ikke ved en fejl.

Der var afsat 148.000 kr. til brandmøbler og 75.000 kr. til ny antenneløsning. Brandmøblerne blev afskaffet ved sidste beboermøde, og pengene til ny antenneløsning blev fundet i budgettet, så der er nu 268.000 kr. i overskydende midler. Der er derfor råd til alle beboerrådets projekter.

Det diskuteres, hvordan man kan nedsætte huslejestigningen.

Der er blandt andet et punkt til reparation af porttelefon, som ikke længere bør være på, da beboermødet valgte at skrotte det ved sidste møde.

Der er også en stigning i henlæggelser til drift og vedligeholdelse af netværksudstyr (konto 25 på side 6) på 15.000 kr. Der diskuteres om, hvorvidt der henlægges for meget.

Henlæggelse til nyt køkkeninventar på 85.000 kr. årligt (1,6 mio. skal opspares), som står til udskiftning om 5 år er måske også for meget. Køkkenerne trænger ikke til fuldstændig udskiftning om 5 år. Jan nævner, at køkkenerne udskiftes efter behov og alle bliver derfor ikke nødvendigvist udskiftet på én gang. Det diskuteres, om 85.000 kr. årligt kan sænkes.

Afstemning om godkendelse af budgettet med følgende ændringer:

Porttelefon (ca. 6.000 kr.) fjernes fra budgettet

Den yderligere budgettering af drift af netværksudstyr reduceres med 10.000 kr.

Der spares 25.000 kr. årligt på henlæggelser til køkkeninventar

Dette giver en samlet huslejestigning på ca. 4 % frem for de tidligere ca. 5 %.

27 stemmer for, 0 imod og 1 blankt.

Budgettet godkendes med ovenstående forbehold.

3. Præsentation af beboerrådets årlige regnskab

4. Beboerrådets beretning

Siden sidste beboermøde er der foretaget følgende indkøb: Lyskæde til flagstangen, nye skilte til dørene i kælderen, nyt lærred til baren (til fodboldkampe og biograf), LED-lys til baren og nodestativ.

Af større afsluttede projekter nævnes:

Fællesfinansiering af motionsrum, musikrum osv. Hørbrækker og Scandis betaler nu for brug af vores rum via deres husleje

Lukning for selvdosering af vaskemiddel i yderligere tre maskiner (fire i alt), så der kun må bruges eget vaskemiddel i de to sidste maskiner.

Nyt antenneanlæg til ca. 200.000 kr. (hvoraf Hørhus betaler ca. halvdelen, og de to andre kollegier betaler sammenlagt den anden halvdel). Det analoge signal forsvinder, da det ville være for dyrt at opretholde et analogt signal. Som besluttet på tidligere beboermøder, vil der kun være DR-kanaler på værelserne (og andre gratiskanaler).

Ressourcespareprojektgruppen har fundet nogle vandbesparende perlatorer og brusehoveder, som bliver købt ind og installeret på samtlige værelser.

5. Valg af ny formand

Der skal vælges en formand for kollegiet på hvert beboermøde. Det er vigtigt at kollegiet har en formand, så alle projekterne holdes i gang. Alle kan stille op til posten.

Der er ikke modtaget nogen kandidaturer forud for mødet. Stig (v. 432) melder sig som den eneste.

Stig bliver valgt som formand. Tillykke.

Der bliver spurgt, om man sidder et halvt år ad gangen. Det gør man.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet

Jonas (v. 429) genopstiller ikke som kasserer. Bjarke (v. 448) melder sig som ny kasserer.

Ingen ønsker at være sekretær.

Bjarke bliver valgt som kasserer. Tillykke.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til beboerrådet

Der mangler medlemmer til beboerrådet. Man bliver valgt som menigt medlem af beboerrådet til en toårig periode. På nuværende tidspunkt er der ingen medlemmer fra femte, så kandidater fra disse etager har fortrinsret, men alle kan principielt stille op. Tredjes repræsentant er et konstitueret medlem, og sjettes medlem har siddet i to år, så der skal også vælges nye medlemmer her.

Steff (v. 339), som er tredjes nuværende konstitueret repræsentant, ønsker at opstille som tredjes repræsentant.

Steff er valgt som tredjes repræsentant i beboerrådet. Tillykke.

Simone (v. 544) ønsker at opstille som femtes repræsentant.

Simone er valgt som femtes repræsentant i beboerrådet. Tillykke.

Ditte (v. 642), som allerede er suppleant, ønsker at opstille som sjettes repræsentant.

Ditte er valgt som sjette repræsentant i beboerrådet og fratræder derfor sin suppleantpost. Tillykke.

Der er ligeledes også ledige suppleantpladser i beboerrådet. Som suppleant sidder man ligeledes for en toårig periode. På nuværende tidspunkt er der 9 ud af 9 ledige pladser. Det er ikke nær så vigtigt, at suppleanterne er fordelt efter etager, så alle kan stille op som suppleant.

Thea (v. 128), Søren (v. 227), Jonas (v. 429), Anna (v. 538), Katrine (v. 627), Tyge (v. 745) og Liva (v. 825) ønsker at stille op som suppleanter til beboerrådet.

De vælges som suppleanter for beboerrådet. Tillykke.

Ingen andre ønsker at stille op. Der er altså to ubesatte suppleantposter i beboerrådet indtil næste beboermøde, og tredje har ikke en suppleant.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges medlemmer til bestyrelse hvert halve år. Bestyrelsen består af to beboere fra Hørhus Kollegiet, to repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og to repræsentanter fra kommunen. Bestyrelsen er den øverste myndighed på kollegiet. De mødes en gang hvert halve år og har det primære ansvar for den økonomiske drift af kollegiet samt bygningens vedligeholdelse.

Stig (v. 432) og Daniel (v. 826) stiller igen op som medlemmer af bestyrelsen.

Stig og Daniel er genvalgt som medlemmer til bestyrelsen. Tillykke.

Sofie (v. 230) og Tyge (v. 745) stiller op som suppleanter for bestyrelsen.

Sofie og Tyge er valgt som suppleanter for bestyrelsen. Tillykke.

9. Valg af formand for festudvalget og barudvalget

Formanden for de store sociale udvalg skal ligeledes vælges på hvert beboermøde. Man sidder altså på posten for et halvt år ad gangen.

På nuværende tidspunkt er Julian (v. 845) formand for festudvalget, og Cecilie (v. 441) er formand for barudvalget. Julian ønsker at genopstille som formand for festudvalget, men Cecilie ønsker ikke at genopstille. Alle kan dog stille op til posterne.

Valg af formand til festudvalget: Julian genopstiller. Ingen andre ønsker at stille op.

Julian er valgt som formand for festudvalget. Tillykke.

Valg af formand til barudvalget: Steff (v. 339) opstiller. Ingen andre ønsker at stille op.

Steff er valgt som formand for barudvalget. Tillykke.

10. Valg af medlemmer til kollegiets interne klageudvalg

Alle medlemmer af klageudvalget skal vælges på et beboermøde. Man sidder for en halvårlig periode. Alle kan stille op til klageudvalget.

Klageudvalget er kollegiets interne klageorgan. Klageudvalget behandler de klager, der bliver sendt internt på kollegiet. Arbejdet består i at modtage klager, udarbejde indkaldelser til høring, afholde høring, udarbejde referat af høring og fælde dom i enkelte sager. Man har naturligvis tavshedspligt i klageudvalget.

Alle kan være medlem af klageudvalget. Der skal som minimum være to medlemmer af klageudvalget. Medlemmer af klageudvalget kan ikke deltage i høringer, der involverer personer fra medlemmernes egen etage.

Rebecca (v. 332) og Charlotte (v. 836) ønsker alle at genopstille som medlem af klageudvalget. Bjarke (v. 448) ønsker ikke at fortsætte. Herudover ønsker Sofie (v. 146) og Liva (v. 825) at melde sig ind i klageudvalget.

Rebecca, Charlotte, Sofie og Liva vælges som medlemmer af klageudvalget. Tillykke.

11. Øvrige udvalg

Der er mange andre udvalg på kollgiet, og flere af disse har hårdt brug for medlemmer. Beboerrådet ønsker derfor kort at reklamere for udvalgte udvalg, så beboerne kan stille spørgsmål og evt. blive medlem af de enkelte udvalg. Man kan dog altid blive medlem af de følgende udvalg og sidder som medlem på ubestemt tid.

Haveudvalg: Står for udlån af grill, driften af haven og Urban Garden. Ønsker man indflydelse på, hvordan disse skal drives, så kan man blive medlem af haveudvalget. Ingen melder sig.

Fremlejeudvalg: Står for behandling af kollegiets fremlejesager. Har man lyst til at behandle sådanne sager, kan man melde sig. På nuværende tidspunkt er det kun Daniel, som er medlem, og han vil gerne slippe for at være en del af dette udvalg. Ingen melder sig.

Antenneudvalg: Står for at forhandle tv-aftaler og udskiftning af udstyr, så vores tv-signal fungerer. Står for den årlige kanal-afstemning. På nuværende tidspunkt er Hørhus’ repræsentant Daniel, som gerne vil slippe for at være en del af dette udvalg, så nye medlemmer er mere end velkomne. Ingen melder sig.

Medieudvalg: Står for udlån af projektor og drift af musikrummet. Thea (v. 128) melder sig ind.

Motionsudvalg: Står for drift af motionsrummene. Nuværende medlem Morten (st. 12 ved Scandis) er eneste person i udvalget nu. Morten fortæller kort om, hvad medlemskabet indebærer. Man sørger for, at der er ryddet, og at maskinerne er blevet tilset halvårligt. Man modtager støjklager og kan også ændre indretningen, hvis man lyster. Ingen melder sig.

Nøgleudvalg: Står for udlån af nøgler til motionsrummene, musikrummet, depot og diverse udvalg. Antallet af personer, som ønsker nøgler, svinger fra et par stykker om ugen til én om måneden. På nuværende tidspunkt er det kun Daniel, som er medlem, og han vil gerne slippe for at være en del af dette udvalg. Ingen melder sig.

Barudvalget: Står for driften af baren. Kan man tænke sig at være bartender i baren, så kan man melde sig som medlem. Man står i baren et par gange om året.

Ingen melder sig som medlem til barudvalget.

Festudvalget: Står for planlægning og udførelse af de store fester på kollegiet.

Ingen melder sig som medlem til festudvalget.

12. Opdatering af cykelregler samt placering af skammekrog

Cykelreglerne, som blev vedtaget ved sidste beboermøde skal justeres en anelse. Der var også nævnt ”anviste pladser”, som aldrig blev til noget. Derfor er der foreslået følgende ændringer til bilag 2 af husorden:

§ 1: Uændret.

§ 2: Tilføjet ”, ikke i gangarealer eller andre rum i kælderen” til sidst.

§ 3: Uændret.

§ 4: ”sin” ændret til ”egen”. ”bør man opbevare dem” ændret til ”skal de opbevares”. ”sit værelse” ændret til ”værelset”.

§ 5: ”dette inkluderer” ændret til ”f.eks.”. Scootere henvises nu også til haven.

§ 6: ”fjernes uden varsel” fjernet. ”Alle har ret til at fjerne cykler parkeret mod reglerne” ændret til ”må af alle flyttes til det lille areal i læ nedenfor trappen op til haven fra postkasserummet”. Dette er skammekrogen, hvortil cykler må flyttes.

§ 7: Uændret.

§ 8: ”Cykelparkering i haven skal foregå på de anvise pladser” ændret til ”Cykelparkering i haven skal foregå i cykelstativerne, og ikke på brandveje, på græsset, op af træer eller lign.”.

§ 9: Uændret.

§ 10: Nyt punkt: ”Scootere kan undtagelsesvis parkeres i haven, men skal trækkes ind og ud af haven, da det er strengt forbudt at have motoren i gang af hensyn til støj- og lugtgener.”

§ 11 (før 10): Uændret.

§ 12 (før 11): Uændret.

§ 13 (før 12): Uændret.

Tidligere § 13: Slettet.

§ 14: Uændret.

Det diskuteres, hvor man skal stille cykler, som er i vejen i kælderen. Der er enighed om at lægge skammekrogen på det lille areal i læ nedenfor trappen op til haven fra postkasserummet.

Der stemmes om, hvorvidt ændringerne kan godkendes. 26 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 blankt.

Ændringerne er vedtaget.

13. Opdatering af husordenen

Der er forud for mødet blevet offentliggjort en kladde til den nye husorden på Facebook og hjemmesiden. Ændringerne er hovedsageligt konkretisering og justering af flere punkter.

§ 1: Uændret.

§ 2: ”el.” ændret til ”eller”. ”som” ændret til ”der”.

§ 3: Uændret.

§ 4: Fjernet komma før ”samt”. Fjernet komma efter ”elkedel”. ”bliver afkalket” ændret til ”er blevet afkalket”.

§ 5: ”Affald, der smides i affaldsskakterne, skal være forsvarligt pakket ind. Køkkenaffald skal fyldes i de grønne poser udleveret af inspektøren. Affaldscontainerne bliver hurtigt tilsvinet af ringe lukket poser, hvilket giver urimelige arbejdsforhold for viceværten, som skal håndtere affaldet i kælderen.” ændret til ”Affald, der smides i affaldsskakten, skal være forsvarligt pakket ind og posen ordentligt lukket. Affaldscontainerne bliver hurtigt tilsvinet af dårligt lukkede poser, hvilket giver urimelige arbejdsforhold for viceværten, som skal håndtere affaldet i kælderen.”. Der er efterfølgende tilføjet ”Affald skal endvidere fyldes i de grønne poser udleveret af

inspektøren, og under ingen omstændigheder i indkøbsposer. Almindelige poser og indkøbsposer kan ikke tåle faldet i affaldsskakten.”

§ 6: Til sidst er tilføjet ”Ved fraflytning inddrages depositum til betaling af evt. udestående til fælleskasser.”. Dette står allerede i kontrakten, men det gentages i husorden, så folk læser det.

§ 7: Tilføjet nogle kommaer.

§ 8: Efter ”nattesøvn” er følgende tilføjet: ”, hvilket vil sige ro i tidsrummet 22.00 – 08.00. Dette gælder også støvsugning. Større støjkilder som boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 21.00 – 09.00.” Dette gælder alle ugens dage. ”persongruppens” ændret til ”persongruppes”. I afsnitter om fester starten med ”Fester” ændret til ”Alle fester, ud over kollegiets officielle fester,”. ”, ellers gælder samme regler for tidsrum og klager.” er fjernet. ”skal dette annonceres” ændret til ”skal dette også annonceres”. ”Støjklager under fester skal respekteres” har fået ”stadig respekteres”. Afsnittet om cafeen er slettet, og et nyt afsnit er skrevet i bunden. Afsnittet om støjkilder er flyttet til starten. Til sidst er følgende tilføjet: ”Baren skal ligeledes annoncere åbningstider mindst fire dage i forvejen. Baren må spille høj musik indtil 01.00 på almindelige baraftener, og indtil kl 05.00 på lange baraftener én gang om måneden. Kollegiets officielle fester (de 5-6 fester som annonceres med datoer i starten af året) må undtagelsesvis spille høj musik hele natten.”

§ 9: Komma efter ”indskærpes” er slettet.

§ 10: Uændret.

§ 11: ”kun” tilføjet før ”opstilles”.

§ 12: Punkt 3 ændret til ”have motoriserede køretøjer tændt i haven.”


§ 13: Uændret.

§ 14: ”som” tilføjet før ”bilag 1”.

§ 15: ”Efterladte genstande fjernes uden varsel og uden ansvar.” ændret til ”Der opryddes jævnligt for efterladte genstande.”.

§ 16: ”som” tilføjet før ”bilag 2”. Det andet afsnit er ændret til ”På parkeringspladsen er det kun tilladt at parkere cykler, og intet andet, i cykelstativerne. I haven er det dog også tilladt at parkere scootere i stativerne. I kælderen skal cyklerne hænge på ens egen krog (og ingen andre steder). Cykler parkeret så de står i vejen (lad det være på brandveje, stier, i postkasserum eller andre steder uden for de tilladte områder) fjernes.”

§ 17: ” Det er ikke tilladt at ryge på kollegiets indendørsarealer med undtagelse af køkkenaltanerne. Der må ligeledes ikke ryges på kollegiets værelser og dertilhørende altaner.” ændret til ”Det er ikke tilladt at ryge på kollegiets indendørsarealer. Rygeforbuddet gælder både fællesarealer, på kollegiets værelser og dertilhørende værelsesaltaner. Eneste sted det er tillad at ryge, er på køkkenaltanerne og udenfor bygningen.”

§ 18: Uændret.

§ 19: Uændret.

§ 20: Ændret ophørsdato til ”10. november 2014”. Datoerne for udarbejdning af opdatering, vedtagelse på beboermøde samt godkendelse på bestyrelsesmøde ændres ligeledes til hhv. 30. marts 2015, 13. april 2015 samt 21. april 2015.

Bilag 1 med regler for vaskeriet er ligeledes ændret. Her følger ændringerne:

§ 1: Ændret til ”Vaskeriet må kun benyttes af beboere på Hørhus Kollegiet og kun til vask af eget tøj.”

§ 2: Uændret.

§ 3: ”dit lejemål” ændret til ”lejemålet”.

§ 4: ”efter hvert” ændret til ”inden hver”.

Tidligere § 5 omskrevet og flyttet til ny § 7.

Tidligere § 6 omdøbt til ny § 5.

Ny § 6 flyttet fra tidligere § 8.

Tidligere § 7 flyttet til ny § 9.

Ny § 7: Omskrivning af tidligere § 5: ”BH’er med bøjler må kun vaskes i egnede vaskeposer. En løs bøjle kan ødelægge maskinerne.”

Ny § 8: ”Det er ikke tilladt at bruge eget vaskemiddel og skyllemiddel i maskiner med aflukkede doseringsrum.”

Tidligere § 9 flyttet til ny § 11.

Ny § 9 flyttet fra tidligere § 7.

§ 10: Uændret.

§ 10.1 ”første” ændret til ”først”. ”tredje maskiner” ændret til ”tredje maskine”.

Tidligere § 11 slettet.

Tidligere § 9 flyttet til ny § 11.

Ny § 12: ” Pas godt på maskinerne, så vi ikke skal investere i nye dyre maskiner oftere end

nødvendigt.”

Tekst i bunden er ændret til: ”Tænk på miljøet; læg ikke kun to T-shirts i maskinen. Fyld maskinen, når du vasker.”

Bilag 2 er gennemgået ved sidste punkt på dagsordenen.

Der stemmes om, hvorvidt ændringerne kan godkendes. 29 stemmer for, 0 stemmer imod, 1 blankt.

Ændringerne er vedtaget.

Den nye husorden vedtages, og træder i kraft efter bestyrelsesmødet d. 21 april 2015. Den nye husorden kan læses på scandis-kol.dk.

14. Nyt gulv i baren

Gulvtæppet i baren er efterhånden ulækkert at gå på pga. spildte drinks. Det kan ikke rengøres. Beboerrådet foreslår at udskifte gulvtæppet med noget linoleum ala det, som vi har i køkkenerne. Det er meget nemt at rengøre. Vi har ét tilbud nu på ca. 50.000 kr. + moms, som fjerner gulvtæppet, forbereder undergulvet samt lægger nyt, nupret linoleum ovenpå.

Hvis beboermødet godkender forslaget, vil der indhentes flere tilbud, og det billigste tages.

Der spørges, om det vil koste ekstra, hvis der findes skimmelsvamp under gulvtæppet. Det kan Daniel kun svare ja på.

Der argumenteres for, at fjernelsen af tæppet vil medføre mindre hyggelig og hjemlig stemning i baren. Der modargumenteres med, at der heller ikke er gulvtæpper på bodegaer.

Fjernelsen af gulvtæppet vil forbedre arbejdsforholdene for bar- og festudvalgsmedlemmer, som skal gøre rent i baren. Der er også meget ulækkert af indtørret øl/shots/drinks i gulvtæppet bag baren.

Der stemmes om, hvorvidt beboermøde vil godkende nyt gulv til baren til ca. 65.000 kr. 26 stemmer for, 0 imod, 5 blankt.

Det er vedtaget at købe nyt gulv til baren for 65.000 kr.

15. Betalingssystem til vaskeri

Der er nogle personer blandt os, som vasker rigtigt meget. Beboerrådet foreslår et betalingssystem for dem, som bruger en vaskemaskine flere end fx 6 gange om måneden. For mange vil det altså betyde, at man kan vaske, som man hidtil har gjort (betalt over huslejen).

Ifl. en vurdering fra TV2 kan det koste op mod 7 kroner per vask. Hvis vi regner med dette tal, og alle skal bruge én vask mindre per måned, så vil der kunne spares ca. 16.000 kr. per år.

Løsningen er én central terminal, som firmaet bag vores vaskemaskiner kan levere:

Pris: 20.000-25.000 ekskl. moms

Internetbetaling er muligt, og der vil muligvis senere blive mulighed for at betale igennem terminalen i vaskeriet

Det er muligvis muligt at tilbyde et antal gratis vaske til hver beboer hver måned

Det er muligvis muligt at bruge vores egne magnetnøgler

Der medfølger en nøgle, der kan vaske gratis

Det er formentligt muligt at ændre grader, men dette skal vendes med programmøren

Der er skepsis omkring pris for etablering og vedligeholdelse af systemet, skepsis omkring antallet af gratis vaske samt skepsis omkring evt. misbrug af nøgle med gratis vaske.

Der er flere beboere ved mødet, som gerne vil se nogle tal. Hvor mange vaske bruger en beboer i gennemsnit? Hvor meget koster en almindelig vask? Hvad koster vedligeholdelse, især hvis vi ikke kan bruge vores magnetnøgler?

Der stemmes om, hvorvidt beboerne vil acceptere tilbuddet med manglende tal og usikkerheden omkring muligheden for brug af magnetnøgler. 13 stemmer for, 15 imod og 4 blankt.

Forslaget nedstemmes, og beboerrådet bedes tjekke op på tallene og komme igen ved næste beboermøde.

16. Eventuelt

Ingen bemærkninger.