Ekstraordinært beboermøde tirsdag 2/6-15 klokken 20:00 i baren

Ekstraordinært beboermøde

Tirsdag d. 02.06.2015 kl. 20 i baren

Tilstedeværende: ca. 23 beboere

Ordstyrer: Formand Stig

Referent: Ditte (6.)

Dagsorden:

1. Forslag om betalingsvaskeri

2. Ledige udvalgsposter

3. Evt.

 

 

1. Forslag om betalingsvaskeri

Stig referer at forslaget om betalingsvaskeri blev fremlagt på sidste beboermøde, som en del

af det store resursespare-projekt.

Rasmus (8.) og Daniel (8.) gennemgår forslaget:

Systemet vil have én central terminal til betjening.

Betaling foretages ved brug af vores nuværende magnetnøgler.

Alle beboere får 6 ‘gratis’ vaske pr. måned til at starte med, og det kan nemt ændres, hvis vi vil

justere det senere. Tallet er fastsat efter udførlige beregninger og er sat efter et realistisk

forbrug med fyldte maskiner.

Pengeoverførsler til egen vaskekonto foregår på hjemmeside.

Hver etage får en nøgle med gratis vaske til brug på etagen.

Tørretumbleren bliver ikke taget med i første omgang, da det vurderes at folk vil tumble

mindre, når de vasker færre men fyldte maskiner – fyldte vaskemaskiner vil sandsynligvis

medføre mere fyldte tørretumblere og færre kørte programmer. Hvis vi vurderer, det er

nødvendigt senere, kan tumbleren føjes til systemet.

Som del af ressourcespare-projektet vil der yderligere blive tilføjet et nyt program på

maskinerne på 70 grader, og alle opfordres til at vaske kogevask, etagernes viskestykker osv.

på dette program, da de fleste bakterier dør ved 65 grader.

– Der bliver spurgt om en kilde på oplysningen om, at bakterier dør ved 65 grader.

Daniel fortæller, at han ikke har en konkret kilde men, at det har været fremme i diverse

tidsskrifter de seneste par år, og en anden indvender, at almindelig pasteurisering foregår på

omkring 70 grader.

Daniel understreger, at der er ikke er nogen tvang til at bruge 70 graders programmet, og at

95 graders programmet stadig kommer til at være tilgængeligt.

Rasmus og Daniel fortæller om årsagerne til beboerrådets forslag om betalingssystemet:

Huslejestigningerne har været højere end inflationen de seneste år, og en besparelse på

kollegiets ressourcer vil være med til at forebygge huslejestigninger i de kommende år.

Kollegiets forbrug af vand og andre ressourcer har været stigende og højere end

gennemsnittet de seneste år, og vi har fået påtaler om dette fra UBS.

Flere har erfaret, at nogle beboere bruger vaskeriet mere end gennemsnittet til vask af

enkelte beklædningsgenstande/meget lidt fyldte maskiner.

Betalingssystemet til vaskeriet er blot ét blandt flere tiltag, der skal nedbringe vores forbrug

og dermed være med til at forebygge fremtidige huslejestigninger

Rasmus og Daniel udlægger de økonomiske udgifter og besparelser for betalingssystemet:

Samlet pris for installering af systemet er 35.500 kr. inkl. moms.

Drift af det online betalingssystem koster 2000kr. årligt og en valgfri serviceaftale koster

1000kr. pr.

Vores nuværende forbrug er ca. 167.000 kr. (inkl. vand og el), ved 6 ‘gratis’ vaske får vi et

estimeret forbrug på ca. 102.000kr. pr. år

Der er altså en besparelse på ca. 65.000 kr. pr. år.

– Det bemærkes af en beboer, at besparelsen på 65.000 ikke er medregnet systemets pris.

Daniel svarer, at systemets pris vil være tjent ind på ca. et halvt år.

– Der spørges ind til om vi deler vandforbrug med Scandis, og om dette påvirker vores

besparelse? Vi deler vandrør med Scandis, og det påvirker principielt vores vandforbrug, men

ift. disse udregninger påvirker det kun besparelsen på vandet – de andre ting som strøm og

sæbe er kun påvirket af vores forbrug i vaskekælderen.

Der spørges ind til hvor meget en evt. besparelse på vaskeriet vil påvirke en evt.

huslejestigning og økonomien i det hele taget? Stig og Daniel forklarer hvordan besparelser vil

indgå i det overordnede regnskab og vil blive ført til vores overskudskonti og på den måde

forebygge fremtidige huslejestigninger, måske ikke næste år men så næste år igen.

– Det kommenteres fra flere beboere, at projektet også handler om at tænke på fremtidens

beboere, og om at sætte et godt eksempel.

– Der spørges ind til om ubrugte ‘gratis’ vaske bliver overført til næste måne – Rasmus og

Daniel forklarer, at det kan systemet ikke, men penge man har sat ind bliver selvfølgelig

overført indtil opbrugt.

– Der bliver spurgt om man kan gå i minus og vaske, hvis der ikke er penge på ens konto? –

Svaret er, at det kan man ikke, man skal have fyldt penge på sin konto først, men det tager

max. et par timer fra man har overført online til at vaskesystemet har registreret det.

-Der spørges om hvor hurtigt systemet kan installeres og indføres. Rasmus svarer, at det kan

det indefor en måned, da tilbuddet er givet og kontrakten bare skal underskrives.

– Det påpeges, at det er lidt irriterende at ubrugte gratis vaske ikke kan overføres, især fordi at

datoen skal afgøre det – hvis man bedre har tid til at vaske torsdag end mandag og måneden

er skiftet f.eks.. Men jf. ovenstående er dette ikke muligt at ændre.

Rasmus og co.fremhæver, at vi altid kan regulere systemet og antal ‘gratis’ vaske, efter det er

installeret.

– Der spørges til, hvad reparationer vil koste, hvis vi ikke har en serviceaftale. Daniel forklarer

at det helt sikkert er billigst at have aftalen.

Der spørges ind til om man kan få lov at se tallene igen, og Daniel og Rasmus gennemgår

tallene i deres beregninger igen.

Afstemning:

Hvem stemmer for systemet som det er fremlagt her med 6 ‘gratis’ vaske pr. måned og

en nøgle til brug på etagerne?

20 stemmer for

0 stemmer imod

3 stemmer blankt

Forslaget om betalingsvaskeriet er dermed vedtaget

Det forespørges, at vi følger op beregningerne, og gennemgår nye tal for vaskeriforbruget.

Det vedtages, at en opfølgning på vaskeriforbruget skal være på som punkt til

næstkommende beboermøde.

 

 

 

2. Ledige udvalgsposter

Stig fortæller, at der mangler folk i nøgle-, klage-, antenne-, motion- og fremlejeudvalget

mangler medlemmer.

Stig har selv overtaget nøgleudvalget. Ingen protesterer mod dette.

Daniel beretter arbejdsopgaver for antenneudvalget:

De store opgaver er lige afsluttet med installering af nyt antennesystem. Det eneste udvalget

skal, er at holde kanalafstemning hvert år for tv i køkkenerne. Fremover kan værelserne kun

se tv, hvis de køber en IP boks plus kort med afgift på 150kr. om året plus kanaler. Men

udvalget skal kun stå for kanalafstemningerne.

Ingen melder sig.

Bjarke og Daniel fortæller om fremlejeudvalgets arbejdsbyrde:

Det tager 10 min. pr. fremlejeansøgning – ca. 30 min pr. måned. Man skal gennemlæse og

scanne dokumenter til UBS.

Nikolaj fra 6. og Tanja fra 6. melder sig ind i udvalget.

Motionsudvalget sørger for at fikse maskiner, hvis de går i stykker, der er serviceaftale og

afsatte penge til det, så man skal bare holde øje med maskiner og ringe til teknikere. Evt. kan

udvalget beslutte at købe nye maskiner eller ændre på rummets indretning. Erik og Hans

rydder jævnligt op og gør rent.

Ingen melder sig.

Det besluttes, at der skal hænges et opslag i rummet, hvor det tydeliggøres at rummet

lukker, hvis ikke der kommer et udvalgsmedlem.

Stig fortæller om klageudvalget:

Man behandler klager fra beboere over andre beboere og holder høring og træffer afgørelse i

sagerne. Ca. 90% er klager over manglende rengøring og støj.

Arbejdsbyrden varierer efter hvor mange sager der kommer ind, men hver sag tager nogle

timer. Hvis man er f.eks. 6 i udvalget bruger man nok 2 timer pr. måned.

Tine fra 6. ,Tanja fra 6. og Julian fra 8. melder sig ind i udvalget.

 

 

3.Evt.

– Hvem ved hvad inspektørens seddel i postkasserne betyder?

I en række dage i juli (6.-9.) skal der skiftes brusehoveder og perlatorer (vandhanehoveder)

på alle værekser. Det er obligatorisk, og inspektøren skal have adgang til alle værelser. SÅ hvis

man ikke er hjemme på det pågældende tidspunkt, skal man enten lade sin dør stå ulåst eller

overdrage en nøgle til en anden person på gangen, der så kan låse op for Eric og Hans.

– Tv-signal: Der vi fremover kun være gratiskanaler tilgængeligt på værelserne.

Flere giver udtryk for, at de ikke var klar over at tv-forholdene ville ændre sig. Men Daniel

understreger, at det er blevet diskuteret gennem og endeligt besluttet på de sidste mange

beboermøder. Der vil kommer en officiel info-meddelelse, når installeringen af det nye system

er færdig og det bliver aktuelt for de, der ønsker tv på værelset, at købe IP boks.