Beboerrådsmøde onsdag 22/7 kl. 18:00 i beboerrådslokalet

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 22.07.2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede:

Afbud fra: Bjarke, Simone, Thea, og Sofie Dalby

For sent/manglende afbud fra:

Skylder kage: Sofie Dalby, Steff (240%), Bjarke (195 %)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være

gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og

rådighedsbeløb)

6. Orientering fra udvalgene

• Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

• Barudvalg (Steff m.fl.)

• Festudvalg (Julian m.fl.)

• Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

• Haveudvalg (Søren Borg og Uffe)

• Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)

• Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for

lukkede døre)

• Medieudvalg (Uffe, Thea) (Musikrum og projektor)

• Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis))

• Nøgleudvalg (Stig)

• Spil og spas-udvalg (Steff m.fl.)

• Nye udvalg?

7. Skift af kasserer. Vi har en række papirer, der skal underskrives.

8. Status af igangværende projekter

• Cykelregler, -information og -oprydning (Bjarke) – Der arbejdes på at få startet en

politioprydning

• Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel, Rasmus) – A3-/A2-sider til cykel-/vaskeriregler

samt lokaleplan

• Information til nye beboere (Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for

nye beboere

• Kakerlakker (Sofie Svane) – Kakerlakbekæmpelse på en eller flere etager

• Løsning af TV-situation (Daniel) – Gratiskanaler på værelserne og kun betalingskanaler i

køkkenerne

• Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) – Stuen har problemer med lydniveauet i musik- og

motionsrum.

• Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.

• Nyt gulv i baren (Stig) – Gulvtæppet i baren er slidt af shots mv., hvorfor der ledes efter linoleum

• Nøgler til sportsfaciliteter (Stig) – Vi skal have skiftet låsen til tennis- og fodboldbanen.

• Oversættelse af vigtige dokumenter (Sofie) – Diverse regler bør være på engelsk

• Privatliv for værelse 47’erne (Stig) – Der er fundet forskellige løsninger, som nu skal drøftes med

47’erne.

• Reparation af fodboldmålene (Stig) – Beboere fra Scandis vil i gang med at reparere målene i

haven.

• Ressourcespareprojekt (Uffe og Rasmus) – Nye idéer til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug

• Tjek af anlægget (Festudvalget) – Der skal købes kabler og tromler og tjekkes anlæg

9. Eventuelt (Afstemninger her er kun gyldige, hvis de er enstemmige)

10. Dato for næste møde

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig (v. 432)

Referent: Ditte (v. 642)

Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra seneste beboerrådsmøde godkendes.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er sendt ud i gyldig tid og godkendes af beboerrådet.

Meddelelser
Ingen meddelelser

Økonomi

Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker)) Stig har ikke hørt noget fra Kenneth. Vi mangler stadig en repræsentant fra Hørhus, alle bedes nævne det på etagerne. Sofie spørger om Kenneth har fået al info, det siger stig at han har. Vi taler om at kanalerne umiddelbart virker fint.

Barudvalg (Steff m.fl.) Barudvalget har holdt en lille ferie, planlægger at holde et arrangement i begyndelsen af august. Søren Borg vil gerne holde noget farvel-arrangement i slut august men Stig melder, at der bliver lagt nyt gulv der. Steff snakker om at vi så måske kan rykke Sørens arrangement frem til før gulvudskiftningen. Ellers er Steff ved at planlægge lidt fremad i månederne. Stig spørger ind til nogle projekter Daniel har pålagt Steff at løse i baren, Steff ser på det.

Festudvalg (Julian m.fl.) Stig har fået en ny nøgle til bar og lager som festudvalget skal have (en nøgle til det hele). Rasmus og Stig vil snakke om det efter mødet. Ellers er udvalget ved at planlægge fodboldfesten.

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja) Ingen har hørt noget nyt.

Haveudvalget (Uffe Bundesen v. 638 og Søren Borg v. 227) Stig har skrevet til udvalget omkring indkøb af katteforskrækningsmiddel, men der var ingen reaktion. Søren har trukket sig meddeler flere. Rasmus vil gerne have opdatering på kompostsystemet. Stig kontakter udvalget for opdatering inden næste møde.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus) Intet nyt.

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.) Intet nyt.

Medieudvalg (Uffe. v. 638, Thea v. 128) Intet nyt.

Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis)) Intet nyt.

Nøgleudvalg (Stig v. 432) Alle nøgler undtagen depotrummet er nu blevet skiftet. Der er ingen, der har været for at få skiftet deres tennisbanenøgle.

Spil og spas (Steff m.fl.) Steff har haft udvalget lidt på pause for at fokusere på barudvalget, men da det er ordnet nu er han begyndt at planlægge mere til spil og spas. Steff arbejder bl.a. på en bordfodboldturnering og Bjarke har foreslået en pokerturnering.

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

Skift af kasserer
Stig har taget papirer med fra banken, der fjerner fuldmagten fra Daniel og Jonas og giver en ny fuldmagt til Stig og Bjarke. På en liste skal alle i beboerrådet skrive navn, adresse osv. og på et andet skrive underskrift på at henholdsvis Stig og Bjarke må få fuldmagt ift. til de vedlagte vedtægter.

Status af igangværende projekter

Cykelregler, -information og -oprydning (Bjarke) Cykelregler er printet og hængt op over det hele og der har været cykeloprydning, så de dele af punktet er lukket.
Rasmus foreslår at vi evaluerer cykeloprydningen:
Der er blevet fjernet ca. 10 cykler. Stig kan ikke se den store forskel i den store cykelkælder. Rasmus nævner at der er mere plads udenfor men at det også er sommerferie.
Sofie siger at vi kan evaluere om en måned når der er gået mere tid.
Jonas fortæller, at Erik også fjerner nogle cykler løbende.

Vi snakker om, hvor mange af bilerne på p-pladsen der egentligt hører til beboere her, og om der egentlig skal bruges tilladelse eller ej. Vi har indtryk af at de fleste biler er nogle der tilhører folk der arbejder i området eller skal hente eller bringe børn til institutioner.
Ditte forslår, at der bliver lavet ekstra cykelstativer i forlængelse af det nyeste stativ i stedet for at pladsen bruges af tilfældigt parkerende.
Stig vil tjekke op på om der kræves særlig tilladelser til parkering og dermed holdes punktet åbent indtil videre.

Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel, Rasmus) Rasmus har afleveret plakatere til Hans, der er ved at hænge dem om.

Information til nye beboere (Ditte og Daniel) Ditte er blevet alene med videoprojektet siden Mads ikke længere er i beboerrådet, men hun vil prøve evt. at få nogen fra etagen med på at lave videoerne, og hun vil gerne have forslag til hvad de skal indeholde. Dog vil guide til vaskeriet først komme når det nye system er installeret. Sofie foreslår, at det skal være alt hvad en nytilflyttet har brug for af info og rundvisninger i huset.

Kakerlakker (Sofie Svane) Projektet står pt. standby. Der har ikke været tegn på kakerlakker overhovedet siden for længe længe siden. Sofie spørger om vi skal gøre yderligere eller bare afvente om evt. nye tegn på kakerlakker inden vi sprøjter for noget.
Der er stemning for at vi lader punktet stå standby og ikke gør yderligere medmindre der skulle findes nye tegn på kakerlakker.

Løsning af TV-situation (Kenneth) Der mangler stadig noget med at få slettet betalingskanaler på værelserne osv. så punktet holdes åbent indtil videre, Kenneth står for det.

Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) Intet nyt.

Nej tak til reklamer (Daniel) PostDanmark er blevet kontaktet, og det er muligt at sige nej tak til reklamer for alle på kollegiet. Stig ved ikke om der er sket yderligere, men han vil skrive til Daniel og samle op på det næste gang.

Nyt gulv i baren (Stig) Der er forhandlet tilbud på plads, og han kommer ud sidst i august. Inden da skal vi selv rydde baren.
Sofie spørger om vi kan få ham til at komme efter Sørens fest, men Rasmus påpeger at det skal være færdigt til fodboldfesten i starten af september. Stig vil lige undersøge nærmere hvilke dage det kan gøres.

Nøgler til sportsfaciliteter (Stig) Låsene til banerne er skiftet og motionsrumsnøglerne virker, Stig har selv tjekket. Ingen har henvendt sig for at få byttet tennisnøgle.
Ditte spørger om dokumentet man underskriver til motionsrumsnøglen (nu tre-i-en-nøglen) ikke skal ændres, så de tre faciliteters (motionsrums, tennisbane, fodboldbane) regler nu står på samme papir og underskrives af alle der ligger inde med nøgler. Stig mener, at reglerne bør samles og han vil lige undersøge det nærmere og følge op på det til næste gang.

Oversættelse af vigtige dokumenter (Sofie) Sofie har en engelsk version af fremlejekontrakten med.  Beboerrådet godkender den oversatte fremlejekontrakt.
Sofie har dog fået en opdateret version af den danske og vil opdatere den engelske version med de få opdateringer og derefter sender hun den til fremlejeudvalget. Dermed er alle vigtige dokumenter oversat og punktet lukkes.
Sofie har også hjulpet med at oversætte til hjemmesiden og vil gerne færdiggøre evt. ufærdige oversættelser, men vil ikke påtage sig at oversætte alt kommende fremover.

Privatliv for værelse 47’erne (Stig) Vinduerne til 47’erne skal beklædes med sløring. Værelsesbeboerne skulle give deres nøgle til Erik, men der er indtil videre kun givet to nøgler til Erik, og han ringer først efter en glarmester når alle har givet. Stig rykker dem.

Reparation af fodboldmålene (Stig) Intet nyt fra Tina på Hørbrækker.

Ressourcespareprojekt (Rasmus) Revideret tilbud fra Nortec ligger nu hos Erik, Rasmus har sagt vi vil have det, så nu skal Erik bare sende det videre.
Jonas spørger, om det bliver meddelt til beboerne, hvornår det bliver installeret – Rasmus siger, at vi kan høre Erik, hvor langt det er.
Evaluering af de nyinstallerede perlatorer:
– Stig vil høre Erik hvor mange de kom ind og fik skiftet hos.
– Sofie synes de 4liters perlatorer på værelserne (badeværelserne) er meget langsomme og ikke særligt gode, hvorimod de 6 liters i køkkenerne er mere passende. Dette har Jonas hørt flere melde ud. Rasmus har bemærket, at brusehovederne lukker endnu mindre vand igennem end tiltænkt på 8. – men det er højst sandsynligt på grund af lavt vandtryk. De øvrige tilstedeværende har ikke oplevet nogen gener ved de nye perlatorer.

Tjek af anlægget (Festudvalget) Intet nyt

Eventuelt
– Ditte fortæller at tre beboere fra 6. etage har pladser foran den bagerste dør i cykelkælderen, som bliver brugt som indgang af nogen og derfor bliver deres cykler rykket rundt i kælderen. Det vil de gerne have ændret, da de er bange for at overtræde cykelreglerne på ufrivillig vis. Jonas og Stig foreslår, at døren får skiftet lås og ikke må benyttes. Ditte mener, at døren måske er rar at beholde til brug, fordi det er den eneste der ikke bruger magnetnøglen – så kan man altid komme ind selvom ens magnetnøgle skulle fejle.
Der enighed om, at det er bedre at finde plads til de tre et andet sted, Stig og Ditte vil inspicere cykelkældrene for plads efter mødet og derefter give det videre til Erik og Hans at få flyttet pladserne.


Dato for næste møde

Næste beboerrådsmøde vil være d. 26. august kl. 18 i beboerrådslokalet.