Beboerrådsmøde 7/4-16 kl. 18:00 i beboerrådsrummet

Beboerrådsmøde

Torsdag d. 07.04.2016 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede: 

Stig Eilsøe-Madsen (432, formand)

Simone Flade (544, repræsentant for femte)

Anna Madsen (538, suppleant for Rikke Jensen)

Rasmus Blomqvist (841, repræsentant for ottende)

Steff Nielsen (734, beboer og barformand)

Philip (tredje, beboer)

Daniel Nielsen (826, beboer)

Afbud fra: Rikke, Bjarke

For sent/manglende afbud fra: Tine, Kristine, Lærke

Skylder kage: Steff (440 %), Bjarke (395 %), Kristine (200 %), Rikke (100 %)


Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og rådighedsbeløb.

6. Budget. Budgettet 16/17 er kommet ud og skal gennemgås.

7. Beboermøde. Forårets beboermøde skal planlægges.

8. Vinterklargøring af radiatorer. Vi skal gerne have folk klar til at sørge for, at radiatorerne er udluftet, når vinteren begynder.

9. Orientering fra udvalgene

 • Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))
 • Barudvalg (Steff m.fl.)
 • Festudvalg (Julian m.fl.)
 • Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)
 • Haveudvalg (Nanna)
 • Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)
 • Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for lukkede døre)
 • Medieudvalg (Stig og Daniel) (Musikrum og projektor)
 • Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis))
 • Nøgleudvalg (Stig)
 • Spil og spas-udvalg (Steff m.fl.)
 • Nye udvalg?Åbningstider i motionsrummene. Beboere ønsker rummene åbnet før om morgenen.

10. Status af igangværende projekter

 • Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for nye beboere
 • Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) – Stuen har problemer med lydniveauet i musik- og motionsrum.
 • Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.
 • Ressourcespareprojekt (Rasmus) – Evaluering af tiltag til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug

11. Eventuelt

12. Dato for næste møde

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig

Referent: Rasmus

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet læses og godkendes.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

 1. Økonomi

Etage Konto

1. etage kr. 2.500,00

2. etage kr. 1.734,74

3. etage kr. 3.263,70

4. etage kr. 1.189,57

5. etage kr. 4.091,30

6. etage kr. 2.425,32

7. etage kr. 3.401,31

8. etage kr. 3.438,60

I alt kr. 22.044,54

Gulerødder:

Cafe 950

Fest 1500

Have 200

Info 200

Medie 200

I alt: 3.050

Henlagt til udvalg & bevilgede midler

Haven: 4.014,45

Samlet henlagt: 29.108,99

Samlet på kontoen: 80.888,36

Samlet til rådighed for beboerrådet: 51.776,37

 1. Meddelelser

Ingen meddelelser.

 1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

Intet nyt.

Barudvalg (Steff m.fl.)

Der er fastlagt nye datoer for baraftener frem til juni.

Steff fortæller, at han er i gang med forskellige fornyelsestiltag i baren. Baren vil blive malet inden for de næste to måneder. Steff foreslår, at trepartsudvalget betaler. Daniel foreslår, at pengene tages fra vedligeholdelsesbudgettet. Rasmus foreslår, at der bruges professionelle malere, så det nye loft og gulv ikke beskadiges. Steff vender tilbage næste måned med mere præcise informationer om maling af baren, fx hvilken farve det skal være. Steff beretter endvidere, at Rune ikke vil kunne designe og bygge en ny bar lige foreløbig, men at han stadig har en intention om at gøre det på et tidspunkt. Møbler vil blive udskiftet på et tidspunkt, men ikke lige nu.

Steff beretter, at han har fundet en ny højttaler som aftalt tidligere. Denne højttaler er af samme mærke og model som de gamle, men er en bedre og nyere version. Højttaleren koster 1.000 kr. Det besluttes, at der købes to af disse højttalere til at udskifte dem, der står i det lille rum i baren. Der er 12.000 kr. i budgettet til beboerfaciliteter, hvor pengene aftales at tages fra.

Steff fortæller, at der er blevet åbnet op til den del af baren, hvor bordfodboldbordene står. Dette rum var tidligere aflåst, men rummet kan nu bruges af alle kollegiets beboere.

Festudvalg (Julian m.fl.)

Rasmus beretter, at det snart er tid til TDC, som er årets første fest. Ottende etage har meldt sig til at holde efterfesten. Der vil ikke blive serveret alkohol, så det skal selv medbringes. Der gives desuden ikke penge til hver etage i år, fordi der nu gives 500 kr. tre gange årligt i stedet for to gange årligt som tidligere.

Daniel beretter, at næste møde i udvalget omhandler midsommerfesten. Her vil det afgøres, hvordan formatet for festen bliver i år.

Fremlejeudvalg (Nikolaj, Tanja)

Intet nyt.

Haveudvalget (Nanna)

Stig beretter, at han har snakket med Nanna og fortalt hende, at haveudvalget p.t. råder over 4.000 kr. Nanna fortalte ved mødet, at hun snart vil planlægge nye havetiltag såsom at plante noget i plantekasserne.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

Daniel beretter, at han har tilføjet en kalender på infoskærmen med begivenheder på kollegiet såsom filmaftener, baraftener, spil og spas-aftener samt fester. Daniel beretter, at hjemmesiden er næsten færdig og at Rasmus vil lave nogle layoutmæssige rettelser.

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca)

Intet nyt.

Medieudvalg (Stig)

Intet nyt.

Motionsudvalg (Rasmus, Bjarke)

Rasmus foreslår, at tennisnettet, som aftalt, købes nu, hvor vejret er til at spille. Stig går videre med dette.

Nøgleudvalg (Stig)

Stig fortæller, at der er forsvundet nogle få ting fra festlageret. Stig tjekker derfor op på, hvilke nøgler der er i omløb.

Spil og spas (Steff m.fl.)

Anna beretter, at der planlægges en bordfodboldturnering. Dette slås måske sammen med en baraften, som muligvis kommer til at starte allerede kl. 19.

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

 1. Budget

Stig beretter om budgettet for 2015/2016, der skal godkendes på det kommende beboermøde.

Han fortæller, at huslejen er uforandret, men at antennebidraget er steget kraftigt efter vi har skiftet til PowerNet. Dette skyldes, at vi tidligere betalte for kun otte licenser, mens vi i dag betaler for 17 licenser, så alle køkkenerne samt fitnessrummet dækkes korrekt. Derudover har vi tilføjet nogle nye kanaler, mens prisen for kanalpakken er steget. Disse tre forhold har gjort prisen en del dyrere. Det vil blive undersøgt om prisen kan nedbringes ved at fjerne visse af kanalerne, at forhandle en billigere pakke og at tale med UBS om, hvad der ellers kan gøre. Daniel foreslår, at vi beder UBS om at hjælpe os med dette samt laver en kanalafstemning ved beboermødet, så vi kan nedbringe antallet af kanaler og desuden få opdateret vores kanalønsker.

Stig beretter, at kollegiet derudover ikke længere har underskud.

Daniel fortæller, at budgetteringen til vandudgifter er steget, men at denne budgettering bør kunne nedbringes på grund af de vandbesparende tiltag, som er udført i det forgående år. Stig tager kontakt til Jan og beder ham om at justere budgetteringen på dette punkt.

 1. Beboermøde

Beboermødet skal ligge i uge 16. Det aftales, at beboermødet bliver 20/4 kl. 19.

Stig foreslår, at der laves en kanalafstemning på mødet. Stig står for, at det kommer på dagsordenen. Derudover kommer der ikke andre punkter end de sædvanlige.

 1. Vinterklargøring af radiatorer

Daniel fortæller, at radiatorerne op til hver vinter bør klargøres mere systematisk. Dette gøres ved, at der udpeges etageansvarlige og gives radiatornøgler til alle etagerne. Fordelen er bedre omløb i radiatorerne for hele kollegiet samt at enkelte værelser ikke mangler varme i radiatorerne om vinteren. Han foreslår, at det kommer på UBS’ og Eriks dagsordener. Stig tager punktet videre til Erik.

 1. Status af igangværende projekter
 • Informationsvideoer.

Projektet går stille og roligt fremad.

 • “Nej tak til reklamer”.

Daniel forsøger igen at få Post Danmark til at makke ret.

 • Ressourcespareprojektet.

Rasmus beretter, at projektet først kan blive evalueret, når regnskabet udkommer til efteråret. Derefter kan projektet formentlig lukkes.

Daniel foreslår, at UBS bør finde ud af, hvor meget vand Scandis forbruger, så de enten kan lave vandbesparende tiltag eller kan betale for deres eget forbrug.

 1. Eventuelt

Intet.

 1. Dato for næste møde

Næste møde bliver onsdag den 4. maj kl. 18 i beboerrådslokalet.